Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti "Pozemok 1 Východná ulica"

 Súťažné podmienky - formát PDF

 Súťažné podmienky - formát RTF

 Písomná územnoplánovacia informácia

 Snímka z katastrálnej mapy

 Komplexný návrh ÚPN Trenčín 

 Ortofotomapa

 

 Vyhodnotenie 

 

Link na legendu k ÚPN Trenčín 

 

Poznámka:

V prípade otázok týkajúcich sa platného ÚPN mesta Trenčín a regulatívov z toho vyplývajúcich, je potrebné sa obrátiť na Útvar hlavného architekta – Ing. arch. Mlynčeková. 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín