Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

II. Oznámenie o zámere prenajať nebytový priestor vo vlastníctve Mesta Trenčín

     Mesto Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nehnuteľnosť – nebytový priestor o celkovej výmere 24,60 m2 v kultúrnom stredisku Juh, na Ul. Kyjevská č. 3183 v Trenčíne, za účelom jeho využívania na kultúrne a spoločenské účely. V žiadosti o prenájom je potrebné uviesť konkrétny účel využívania predmetného priestoru. Minimálna cena nájmu v súlade s platným Všeobecným záväzným nariadením Mesta Trenčín č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín predstavuje 19,91 €/m2 ročne, bez energií. Energie a služby s nájmom spojené budú riešené samostatnou zmluvou.   

Prípadní záujemcovia môžu svoje žiadosti spolu s cenovou ponukou doručiť v zalepenej obálke s označením:

 „NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU V KS JUH“ do rúk Ing. Vankovej

osobne alebo poštou na adresu:

Mestský úrad v Trenčíne

Útvar majetku mesta

Mierové námestie č. 2

911 64 Trenčín

v lehote do 30.01.2014 do 09.00 hod..

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín