Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Predaj a prenájom majetku Mesta...  

Aktuálny predaj a prenájom majetku mesta Trenčín

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti - Areál na Ul. Gen. M. R. Štefánika v Trenčíne

Súťažné podmienky Územnoplánovacia informácia Snímok z katastrálnej mapy Fotodokumentácia

Oznámenie o zámere prenajať garážové boxy v CO krytoch na Ul. Saratovská a Ul. Gen. Svobodu

Mesto Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nebytové priestory ? garážové boxy v objektoch CO krytov o...

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín