Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Oznámenie o zámere prenajať nebytový priestor vo vlastníctve Mesta Trenčín

Mesto Trenčín oznamuje svoj zámer prenajať v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nehnuteľnosť – nebytový priestor o celkovej výmere 56,90 m2 v KS Juh, na Ul. Kyjevská č. 3183 v Trenčíne, za účelom jeho využívania na vzdelávacie a športové aktivity pre deti a dospelých.

Prípadní záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť v zalepenej obálke s označením:

„NEOTVÁRAŤ – PRENÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU V KS JUH“ do rúk Ing. Vankovej

osobne alebo poštou na adresu:

Mestský úrad v Trenčíne

Útvar majetku mesta

Mierové námestie č. 2

911 64 Trenčín

v lehote do 27.09.2013 do 09.00 hod..

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín