Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľnosti "Pozemok v k.ú. Orechové"

 Súťažné podmienky - formát PDF

 Súťažné podmienky - formát RTF

 Písomná územnoplánovacia informácia

 Komplexný návrh ÚPN Trenčín 

 Ortofotomapa

Link na legendu ÚPN Trenčín http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000229898/TN_UPN_2012_CS_02_PUaFV.pdf

 

Poznámka:

V prípade otázok týkajúcich sa platného ÚPN mesta Trenčín a regulatívov z toho vyplývajúcich, je potrebné sa obrátiť na Útvar hlavného architekta – Ing. arch. Mlynčeková.

 

Mesto Trenčín ako vyhlasovateľ  verejnej obchodnej súťaže na  „Predaj nehnuteľnosti : „Pozemok v k.ú. Orechové“ v súlade s článkom  VIII. Ostatné ustanovenia ods. 4.  súťažných podmienok

r u š í   t ú t o   s ú ť a ž

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín