Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Vyhlásenie VOS na predaj nehnuteľnosti "Administratívna budova Farská ulica"

 Súťažné podmienky - formát PDF

 Súťažné podmienky - formát RTF

 Písomná územnoplánovacia informácia

 Regulatívy ÚPN Trenčín 

 Komplexný návrh ÚPN Trenčín 

 Fotodokumentácia 

Link na legendu k ÚPN Trenčín - http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000229898/TN_UPN_2012_CS_02_PUaFV.pdf

 

Poznámka:

V prípade otázok týkajúcich sa platného ÚPN mesta Trenčín a regulatívov z toho vyplývajúcich, je potrebné sa obrátiť na Útvar hlavného architekta – Ing. arch. Mlynčeková. 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín