Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

19.09.2013

Časť 1:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 11/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 0:10:40
3. Poverenie poslancov MsZ ktorí budú oprávnení zvolať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva 0:26:35
4. Návrh na zmenu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 0:47:55
5. Informácia o doručení Petície za pomenovanie priestoru pred Posádkovým klubom Trenčín (bývalá jama, priestor medzi Ul. Hviezdoslavova, Jaselská a Vajanského)  na Námestie sv. Cyrila a Metoda 1:03:00
6. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín  za 1.polrok 2013 1:18:20
7. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčíne za 1. polrok 2013 1:26:20

 

Časť 2:
8. Majetkové prevody

 

Časť 3:
9. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.7.2013 0:00:00
10. Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 30.6.2013 0:03:58
11. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta 0:15:55
12. Návrh na prijatie úveru od Tatra banky, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov 0:18:42
13. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 0:23:53
14. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia okien na budove ZUŠ v Trenčíne 0:40:10
15. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia fasády na budove ZUŠ v Trenčíne 0:41:15
16. Návrh na zvýšenie základného imania a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie nepeňažným vkladom o majetok vo vlastníctve Mesta Trenčín na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií 0:42:30
17. Návrh VZN  č. 9/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín 0:44:20
18. Návrh na zriadenie Materskej školy Šafárikova 11, 911 08 Trenčín ako samostatnej mestskej rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou 0:51:30
19. Interpelácie poslancov MsZ 0:54:00
20. Rôzne 1:22:30
21. Záver 1:28:30

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín