Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

22.07.2013

1. Otvorenie a schválenie programu 0:02:00
2. Majetkové prevody 0:06:30
Prestávka 10 minút     0:35:13
R.Rybníček - informácia o investorovi Akebono 0:36:00
Reakcie poslancov 0:52:53
3. Návrh na prerokovanie upozornenia prokurátora proti VZDN č.3 o premávke na pozemných komunikáciách 1:25:00
4. Návrh VZN č. 7/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2009 o Mestskej polícii v Trenčíne 1:35:40
5. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 1:36:45
Reakcia p.Babiča 1:47:35
6. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta 1:57:05
7. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na dodanie tovarov „Konvektomat s príslušenstvom – školská jedáleň ZŠ Dlhé Hony“ 1:59:23
8. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác: „ZŠ Kubranská – oprava havarijného stavu objektov: jedáleň a kuchyňa“ 2:00:20
9. Návrh na zmenu Uznesenia MsZ č. 898 zo dňa 13. 6. 2013 2:02:30
10. Návrh na zmenu uznesenia č. 895 k návrhu na schválenie realizácie projektu „Elektronizácia služieb Mesta Trenčín“ predkladaného v rámci výzvy OPIS-2013/1.2/05 a prijatie s tým súvisiacich náležitostí (Operačný program Informatizácia spoločnosti) 2:03:57
11. Návrh novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín  2:05:00
12. Interpelácie poslancov MsZ 2:08:00
13. Rôzne 2:20:20
14. Záver

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín