Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

12.12.2012 (mimoriadne zasadnutie)

 Bod 2: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na I. polrok 2013

 Bod 3: Informácia o finančnej situácii a základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.10.2012

 Bod 4: Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

 Bod 5: Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012

 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012

 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 - príjmy

 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 - výdavky

 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 - sumarizácia

 Bod 6: Návrh na prijatie úveru od Tatra banky a.s. na financovanie kapitálových výdavkov

 Bod 7: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 11/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 Bod 8: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 13/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín ( úplné znenie)

 Bod 9: Návrh VZN č. 12/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok 

 Bod 10: Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 - 2015

 Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 - príjmy

 Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 - výdavky

 Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 - sumarizácia

 Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 - 2015 - príjmy

 Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 - 2015 - výdavky

 Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 - 2015 - sumarizácia

 Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 - 2015 - textová časť

 Dôvodová správa

 Bod 11: Návrh Územného plánu mesta Trenčín ( dôvodová správa)    

 Bod 12: Majetkové prevody ( 12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 E, 12 F.  12 G,  12 H

 Bod 13: Návrh VZN  č. 9/2012 o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD

 Bod 14: Návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín

 Bod 15:  Návrh Harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a Mestskej rady v Trenčíne na rok 2013

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín