Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2011  

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2011

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2011, schválený uznesením č. 462 na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 22.6.2012.

 

  Hodnotiaca správa Mesta Trenčín za rok 2011, vr. Správy audítora a rozdelenia hospodárskeho výsledku mesta za rok 2011 (zobrazí sa v novom okne

  Bežné príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Kapitálové príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Program 1 - Manažment a plánovanie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 2 - Propagácia a cestovný ruch (zobrazí sa v novom okne)

  Program 3 - Interné služby mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Program 4 - Služby občanom (zobrazí sa v novom okne)

  Program 5 - Bezpečnosť (zobrazí sa v novom okne)

  Program 6 - Doprava (zobrazí sa v novom okne)

  Program 7 - Vzdelávanie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 8 - Šport (zobrazí sa v novom okne)

  Program 9 - Kultúra (zobrazí sa v novom okne)

  Program 10 - Životné prostredie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 11 - Sociálne služby (zobrazí sa v novom okne)

  Program 12 - Rozvoj mesta a bývanie (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia (zobrazí sa v novom okne)

  Súvaha Mesta Trenčín a súvahy mestských rozpočtových organizácií (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.1 - Hospodárenie Spoločného stavebného úradu v Trenčíne (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.2 - Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.3 - Prehľad príjmov a výdavkov SSMT m.r.o. (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.4 - Prehľad príjmov a výdavkov ŠZMT (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.5 - Výdavky materských škôl (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.6 - Prehľad príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.7 - Prijaté bežné dotácie (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.8 - Prijaté kapitálové dotácie (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.9 -  Dotácie v oblasti športu (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.10 - Dotácie oblasti kultúry (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.11 - Dotácie v oblasti sociálnej (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.12 - Prehľad pohľadávok mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.13 - Prehľad úverov mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.14 - Dlhová služba mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.15 - Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.16 - Kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.17 - Bežné a kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.18 - Finančné operácie podľa rozpočtovej klasifikácie (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.19 - Poznámky k účtovnej závierke mesta (zobrazí sa v novom okne)

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín