Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

29.05.2012 (mimoriadne zasadnutie)

 Bod 2: Informácia o podanom podnete prokurátorovi na preskúmanie zákonnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 268 z 20.10.2011 a o výsledkoch tohto podnetu

 Bod 3: Návrh novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčín

 Bod 4: Návrh na schválenie vyhlásenia a vykonania verejného obstarávania – podprahovej zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia vstupných objektov podchodu pri hoteli Tatra“

 Bod 5: Návrh na schválenie vyhlásenia a vykonania verejného obstarávania – podlimitnej zákazky na dodanie tovarov realizovanej postupom verejnej súťaže „Farebné a čierne náplne do tlačiarní a kopírok“

 Bod 6: Návrh na schválenie vyhlásenia a vykonania verejného obstarávania – podlimitnej zákazky na dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva realizovanej postupom verejnej súťaže „Výpočtová technika“ 

 Bod 7: Návrh na schválenie vyhlásenia a vykonania verejného obstarávania – podlimitnej zákazky na uskutočnenie prác – vybudovanie kotolne na biomasu - ZŠ Na Dolinách v Trenčíne realizovanej postupom verejnej súťaže 

 Bod 8: Návrh na schválenie vyhlásenia a vykonania verejného obstarávania – podlimitnej zákazky na poskytnutie služieb – prevádzku a údržbu informačného systému mesta Trenčín realizovanej postupom verejnej súťaže 

 Bod 9: Návrh na schválenie vyhlásenia a vykonania verejného obstarávania – podlimitnej zákazky, na dodanie tovarov Digitalizácia Artkina Metro v Trenčíne  

 Bod 10: Návrh na schválenie vyhlásenia a vykonania verejného obstarávania – podlimitnej zákazky na poskytnutie poštových služieb realizovanej postupom verejnej súťaže 

 Bod 11: Návrh na všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2009o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín

 Bod 12: Návrh na schválenie uzavretia Dohody o uznaní záväzku a dohody o splnení záväzku v splátkach medzi Mestom Trenčín a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, a.s.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín