Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

19.5.2011

 
 
 
 Bod 2: Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 3/2004 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín.

               Príloha 1               Príloha 2
    
 Bod 3: Informatívna správa o Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín.
 
 Bod 4: Informácia o plnení ukladacích uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a Mestskej rady v Trenčíne
 
 Bod 5: Správa o plnení ukladacích uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčíne.
 
 Bod 6: Správa o výsledkoch vykonaných kontrol.
 
 Bod 7: Majetkové prevody.
            
 Bod 8: Návrh na zriadenie dočasnej komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne pre kontrolu postupov a procesov modernizácie železnice v úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá.
 
 Bod 9: Návrh novelizácie rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.
 
 Bod 10: Návrh novelizácie zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.
 
 Bod 11: Návrh na ukončenie prevádzkovania nocľahárne a nízkoprahového denného centra Sociálnymi službami Mesta Trenčín, m.r.o. Piaristická 42, Trenčín.
 
 Bod 12: Návrh na schválenie zrušenia Kultúrno-informačného centra n.o., Návrh na zrušenie Mestského hospodárstva a správy lesov , m.r.o., Návrh na zrušenie Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o., Návrh na zrušenie Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. a návrh na odvolanie riaditeľa Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o.
 
 Bod 13: Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2011 – 2013.

                Príloha

 Bod 14: Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2010.

 Bod 15: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 3/2011 o poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach.
 
 Bod 16: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín.
 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín