Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Upozornenie pre majiteľov a užívateľov pozemkov susediacich s vodným tokom

Z dôvodu väčšieho výskytu dažďových zrážok a tým vzniku nebezpečenstva povodní, vyzývame všetkých majiteľov, prípadne užívateľov pozemkov susediacich s vodnými tokmi, aby z ich blízkosti odstránili všetok materiál, ktorý by mohol v prípade odplavenia spôsobiť prekážku pre plynulý a neškodný odtok vody.

 
Podľa §43, zákona č. 666/2004 Z. z. O ochrane pred povodňami je zakázané v blízkosti vodných tokov
skladovať odplaviteľný materiál, látky a predmety, 
zriaďovať oplotenie, živé ploty a iné obdobné prekážky, 
umiestňovať a prevádzkovať stavby, ktoré môžu zhoršiť odtok povodňových prietokov, 
zriadiť tábory, kempy a iné dočasné ubytovacie zariadenia alebo zriadiť plávajúce ubytovacie zariadenie bez súhlasu príslušného správcu vodného toku, 
zriadiť skládky odpadov vrátane zariadení na spracovania starých vozidiel a odkalísk, 
zriadiť sklad nebezpečných látok, 
nevypracovať povodňový plán pre objekty, ktoré sú v jeho vlastníctve a môžu byť postihnuté povodňou.

Za porušenie tohto zákazu hrozí pokuta od 16,69 € do 1 659,69 €.


V Trenčíne, 21.6.2010
Útvar životného prostredia a dopravy

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín