Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  Samospráva mesta Trenčín  Rozpočet mesta  ROK 2008  

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2008

   schválený uznesením č. 445 MsZ dňa 29.4.2009

  Hodnotiaca správa Mesta Trenčín za rok 2008 (zobrazí sa v novom okne)

  Bežné príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Kapitálové príjmy (zobrazí sa v novom okne)

  Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola (zobrazí sa v novom okne)

  Program 2 - Propagácia a marketing (zobrazí sa v novom okne)

  Program 3 - Interné služby mesta (zobrazí sa v novom okne)

  Program 4 - Služby občanom (zobrazí sa v novom okne)

  Program 5 - Bezpečnosť, právo a poriadok (zobrazí sa v novom okne)

  Program 6 - Odpadové hospodárstvo (zobrazí sa v novom okne)

  Program 7 - Doprava (zobrazí sa v novom okne)

  Program 8 - Komunikácie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 9 - Vzdelávanie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 10 - Kultúra (zobrazí sa v novom okne)

  Program 11 - Šport (zobrazí sa v novom okne)

  Program 12 - Prostredie pre život (zobrazí sa v novom okne)

  Program 13 - Bývanie (zobrazí sa v novom okne)

  Program 14 - Sociálne služby (zobrazí sa v novom okne)

  Program 15 - Modernizácia železničnej trate (zobrazí sa v novom okne)

  Program 16 - Podporná činnosť (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia programov 1-16 v SKK (zobrazí sa v novom okne)

  Sumarizácia programov 1-16 v EUR (zobrazí sa v novom okne)

  Súvahy Mesta Trenčín a súvahy mestských rozpočtových organizácií (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 1 - Plnenie rozpočtu Spoločného stavebného úradu (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 2 - Prehľad príjmov a výdavkov MHaSL m.r.o. (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 3 - Prehľad príjmov a výdavkov ŠZMT m.r.o. (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 4 - Prehľad príjmov základných škôl s právnou subjektivitou, ZUŠ a CVČ (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 5 - Prehľad výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 6 - Počty žiakov a tried v ročníkoch v základných školách v školskom roku 2007/2008 (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 7 - Prehľad príjmov a výdavkov SSMT m.r.o.  (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 8 - Prehľad príjmov a výdavkov DPD m.r.o. (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 9 - Pohľadávky Mesta Trenčín  (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č.10 a 11 - Prijaté bežné a kapitálové dotácie (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 12 - Dotácie v oblasti školstvy, výchovy a vzdelávania (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 13 - Dotácie z grantového programu - kultúrne podujatia (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 14 - Dotácie z grantového programu - činnosť v oblasti kultúry (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 15 - Dotácie na telovýchovné a športové kluby na činnosť (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 16 - Dotácie na šport na reprezentáciu a výnimočné akcie (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 17 - Grantový program na sociálne služby (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 18 - Dotácie v oblasti životného prostredia (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 19 - Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2005-2008 (zobrazí sa v novom okne)

  Príloha č. 20 - Prehľad úverov Mesta Trenčín  (zobrazí sa v novom okne)

  Poznámky k účtovnej závierke za rok 2008 (zobrazí sa v novom okne)

  Správa nezávislého audítora (zobrazí sa v novom okne)

  Výrok o ratingu (zobrazí sa v novom okne)

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín