Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  Súčasnosť  Zdravotná a sociálna starostlivosť  

Dotácie na aktivity v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva

Mesto Trenčín v súlade so všeobecne záväzným nariadením č. 3/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín vyhlasuje dotačné kolo na aktivity v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva v roku 2010.

Dotácie môžu byť poskytované oprávneným subjektom len na základe písomnej žiadosti na predpísanom tlačive spolu s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má vysporiadané záväzky voči mestu.

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, tlačivá žiadostí spolu s informáciami o ich vyplnení a prílohách, možnosťami ich použitia a zúčtovania ako aj presné znenie VZN č. 3/2010 nájdete v sekcii Občan/Tlačivá/Zabezpečovanie sociálnej pomoci alebo na Útvare sociálnych vecí MsÚ v Trenčíne – tel. 032/6504 221.

Žiadosti je potrebné odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín, Mierové námestie č. 2, ( pondelok – štvrtok v čase od 8.00 - 16.30 hod., v piatok od 8.00 – 14.00 hod.) alebo poštou, pričom rozhoduje dátum poštovej pečiatky.

Uzávierka prijímania žiadostí je 31. marca 2010.


Ziadost o dotacie (zobrazí sa v novom okne)

  VZN 3/2009 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trenčín

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín