Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia letnej terasy

Umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb je v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) zvláštnym užívaním pozemnej komunikácie. Povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií na území mesta vydáva Mesto Trenčín, na základe písomnej žiadosti. Termín podania žiadosti: do 31. 01. príslušného kalendárneho roka. Proces povoľovania vrátane žiadostí je bližšie uvedený vo  

Potrebné doklady (vrátane príloh uvedených na tlačivách)
Podanie žiadosti

Klientske centrum MsÚ 

Kontakt:
Tel.: 6504 303
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Správny poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Poplatok za prenájom pozemku:
Formou nájomnej zmluvy s Mestom Trenčín.

 

 

 

Aktualizované: 30. 6. 2011

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín