Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Zákaz znečisťovania vodných tokov odpadom

V zmysle § 77 bodu g) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov upozorňujeme občanov na zákaz:      

  • meniť smer koryta vodného toku
  • ukladania predmetov (odpadu, dreva, stavebného materiálu a pod.) do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, zdravie ľudí a ich bezpečnosť
  • ukladať predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku.

 

Za porušenie tohto zákazu v zmysle zákona o priestupkoch hrozí pokuta do 99,50 eur.

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín