Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch

Vzdelanie

Trenčín je dôležitým centrom vzdelávania pre široké okolie. Rozsiahla sieť inštitúcií umožňuje zabezpečiť vzdelávanie od útleho veku po univerzitné.
 
Doplnkom základného školského systému je zabezpečenie voľného času detí vo forme klubov, či možnosť rozvíjania talentu v Základnej umeleckej škole.
Systém zďaleka nekončí u mladých ľudí. Pre seniorov je pripravená Akadémia tretieho veku, zabezpečený je aj rozvoj jazykovej úrovne ľudí všetkých vekových kategórií.
 
Mesto podporuje ďalší rozvoj Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, ktorá patrí na Slovensku so štyrmi plne akreditovanými fakultami medzi stredne veľké ustanovizne. Práve tu sa pripravuje na získanie vysokoškolského diplomu približne 3 300 študentov.
 
 
Vzdelanostná štruktúra uchádzačov o zamestnanie (UoZ)
 
Vzd. 9 vedecká výchova

     1

Vzd. 8 vysokoškolské

  125

Vzd. 7 vyššie

    28

Vzd. 6 úplné stredné odborné s maturitou

  579

Vzd. 5 úplné stredné všeob. s maturitou

  106

Vzd. 4 úplné stredné s maturitou

  319 

Vzd. 3 stredné odborné bez maturity

     7

 
Vzd. 2 vyučenie 

1 250

 
Vzd. 1 úplné základné

   469

 
Vzd. 0 ned.zák.a bez vzdelania

    0

 
Typ školy Počet škôl Počet žiakov, detí Počet vyučujúcich
Detské jasle               1              55              15
Materské školy              20           1 535             143

Základné školy - štátne

                         cirkevné

             12

              2

          5 940

             506

            380

              48

Špeciálna škola - internátna               1              144               28

Gymnáziá - štátne

               - cirkevné

              2

              1

           1 447

             433

            132

              31

Združené stredné školy               1            1 101             101
Stredné odborné školy               5            2 185             162
Stredné odborné učilištia               4            1 841             174
Súkr. stredné odb. učilištia               1               887               64
 
Vysoké školy: 
Trenčianska univerzita počet žiakov
Fakulta mechatroniky         460
Fakulta špeciálnej techniky         447
Fakulta soc. - ekonomických vzťahov       1 654
Fakulta priem. technológií         679
Do roku 2004 štúdium absolvovalo 1 791 študentov.
 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne počet žiakov počet vyučujúcich
Jazykový program        187              19
Bakalársky program        305              20
MBA program         49              12
Do roku 2004 štúdium absolvovalo 1 984 študentov.
 
počet škôl počet žiakov počet vyučujúcich

Základné umelecké školy - štátne

                                     - cirkevné

      1

      1

       940

       137

            44

             5

Centrum voľného času       1        380             15
Školský klub detí       2        500             20
 
 
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín