Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Povolenie na rozkopávku verejnej zelene

Mesto Trenčín vydáva povolenie na rozkopávku verejnej zelene pre vykonanie výkopových prác v trávnatej ploche verejnej zelene a podľa § 10 všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č.7/1991 Štatútu zelene určuje podrobné podmienky ochrany zelene a úpravy plôch po rozkopávke. Po ukončení stavebných prác je žiadateľ o rozkopávku povinný uviesť narušenú plochu do funkčného stavu a odovzdať podľa určených podmienok pracovníkovi Útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií Mestského úradu v Trenčíne za účasti pracovníka organizácie poverenej údržbou verejnej zelene.

Potrebné doklady

Podanie žiadosti

Klientske centrum - MsÚ 

Kontakt:
Tel.: 6504 303
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok:  
bez poplatku

Súvisiace predpisy:

 

 

Aktualizované: 15.01.2013

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín