Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  Jasle a materské školy  

Materská škola, M. Turkovej 5

  

Materská škola M. Turkovej

Nachádza sa na sídlisku Sihoť II. Budova je prízemná 5 pavilónová (4 triedy a 1 hospodársky pavilón, všetky sú prepojené spojovacou chodbou), s veľkým dvorom na hry pre deti. Zriaďovateľom je mesto Trenčín, prevádzkovateľom sú Školské zariadenia mesta Trenčín.

MŠ výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

Výchovnú činnosť zabezpečuje osem  kvalifikovaných učiteliek. Práce súvisiace s prevádzkou  materskej školy zabezpečujú dve upratovačky a dve kuchárky.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

 

Vlastné zameranie materskej školy

 

Naša materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o ľudovú kultúru. Vychádzame z prvkov slovenskej ľudovej kultúry a národných kultúrnych tradícií.

Máme založený tanečný a spevácky krúžok pod vedením pani učiteľky, ktorá má patričné odborné vzdelanie pre takúto činnosť. Doposiaľ s deťmi zrealizovala vystúpenia s vianočnou tematikou - pásmo Betlehemci, jarnou – vynášanie Moreny a stavanie Mája.

Materská škola smeruje svoje zameranie v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania štátu. Preto poskytujeme deťom aj výučbu anglického jazyka pod vedením dvoch kmeňových pani učiteliek s náležitým odborným vzdelaním.

Spolupracujeme so Súkromnou umeleckou školou, do ktorej deti chodia na výtvarný krúžok.

Pripravujeme deťom vždy nejaké prekvapenie a spestrenie pobytu u nás – športové dni, slávnosti, karneval. Zapájame sa do rôznych súťaží a neodídeme bez ceny. Príďte sa o tom presvedčiť.

Riaditeľka MŠ: Alena Papierniková

Telefón:032 / 743 6870

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole, M. Turkovej 5, Trenčín za školský rok 2013/2014

Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy: MATERSKÁ  ŠKOLA

Adresa:          M. Turkovej 5

                      Trenčín    PSČ 91101

e- mailová:    

Tel. číslo:      032 7436870

                      0902911187

Zriaďovateľ:  Mestský úrad Trenčín

                       Mierové námestie 2

                       91164 Trenčín

webové sídlo: www.trencin.sk

Vedúci zamestnanci školy: riaditeľka školy – Alena Papierniková

                                        vedúca ŠJ -           Tatiana Ochodnická

Rada školy pri MŠ M. Turkovej 5 bola zvolená:   14.05. 2012

Zloženie Rady školy pri MŠ M. Turkovej Trenčín na funkčné obdobie 2012-2016 má 7 členov. V šk. roku 2013/14 zasadala RŠ 3x, riaditeľkou školy bola oboznámená o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, aktivitách MŠ, projektoch, počtoch prijatých detí do MŠ v príslušnom školskom roku. Schvaľovala Správu o VVČ, použitie finančných prostriedkov ZRŠ a 2%  na učebné pomôcky a vybavenie školského dvora novými pieskoviskami. V júni organizovala výberové konanie na riaditeľku školy.

Pedagog. zamestnanci – Ondrišíková Iveta – predseda RŠ

                                     - Miturová Zuzana

Prev. zamestnanci       -  Geletová Žaneta             

Rodičia                        -  Mgr. Siváň Marián

                                    -  Rebroš Rastislav  

Poslanci delegovaní    -  Richard Hulín   

                                    -  Koronczi František                                                                    

Poradné orgány riaditeľky MŠ:

Pedagogická rada- pedagogickí zamestnanci

Metodické združenie- pedagogickí zamestnanci

Iné poradné orgány riaditeľky:

Združenie rodičov pri MŠ M. Turkovej 5, Trenčín - založené Občianske združenie

predseda – p. Miriam Vrbinkovičová

Pedagogická rada sa zaoberá riešením aktuálnych odborných otázok súvisiacich s výchovou a vzdelávaním. V šk. roku 2013/2014 zasadala 4- krát.

Na svojich zasadnutiach prerokovala:

-   Školský vzdelávací program, jeho zmeny / revidovanie /

-   Školský poriadok MŠ

-   Plán práce MŠ

-   Pracovný poriadok

-   Plán vnútornej kontroly školy

-   Plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov

-   Podmienky prijímania detí do MŠ

-   Vedenie pedagogickej dokumentácie

-   Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ, jej výsledkoch a podmienkach

-   Vyjadrovala sa ku koncepčným zámerom a návrhom na zvyšovanie efektívnosti výchovy a vzdelávania v MŠ

Členovia pedagogickej rady: 

Papierniková Alena                          

Madarašiová Jana                             

Kahúnová Miriam Mgr.                    

Čonková Ivana Mgr.             

Ondrišíková Iveta                             

Miturová Zuzana

Linhartová Mária                              

Vojsovičová Mária

Metodické združenie/ ďalej len MZ/ zasadalo 4- krát, pracovalo na základe schváleného plánu činnosti, na svojich zasadnutiach sa zaoberalo konkrétnymi výchovno- vzdelávacími problémami, kontinuálnym vzdelávaním pedagogických zamestnancov, aktuálnymi informáciami týkajúcich sa odborných problematík súvisiacich s plnením cieľov a poslania MŠ.

Vedúca MZ -  Mgr. Miriam Kahúnová

Členovia- všetci učitelia školy

Údaje o počte detí v materskej škole.

Počet tried - 4

Počet detí chodiacich v septembri 2013 do MŠ    -    94

Počet detí chodiacich v júni 2014 do MŠ             -     93                       

I. tr. 2,5 – 3,5     22  detí

II. tr.4    – 4,5      22

III. tr. 4,5 – 6         23

IV. tr. 4,5 – 6,5      26

Počet detí so ŠVVP - 2

Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka základnej školy.

Zapísaných do prvého ročníka         -  26

Odklad povinnej šk. dochádzky       -    3

K 1.9. 2013 nastúpilo do ZŠ            -   23

Predčasne zaškolené                        -     1

Počet detí navštevujúcich logop. poradňu  - 23

Počet detí, ktoré navštívili CPPP a P           -  3

Dieťa s odbornou psych. starostlivosťou     -  1 

Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania.

Pri plnení cieľa predprimárneho vzdelávania sme vychádzali z výkonových štandardov / špecifických cieľov/ Štátneho vzdelávacieho programu, rozpracovaných do Školského vzdelávacieho programu Venček. Dieťa rozvíja základy kľúčových kompetencií. Získava predprimárne vzdelanie absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. Doklad o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. O úspešnosti detí v prvom ročníku získavame informácie zo základnej školy aj rodičov.

O odklad povinnej školskej dochádzky požiadali rodičia prostredníctvom CPPPaP z dôvodu citovej a telesnej nezrelosti detí.

Pri plnení cieľa predprimárneho vzdelávania a získania profilu absolventa predprimárneho vzdelávania škola dosiahla výrazné pozitíva:

1. v oblasti perceptuálno-motorického rozvoja:   

 • pozitívny vzťah k športovým a pohybovým aktivitám
 • vypestovaný návyk k pravidelnému rannému cvičeniu
 • osvojenie si základnej telovýchovnej terminológie
 • správne používanie príboru
 • zvládnutie sebaobslužných činností, hygienických návykov
 • vypestovaný návyk pravidelného umývania zubov po obede
 • zvládnutie techniky strihania, lepenia z rozmanitého materiálu
 • tvorenie produktov zo skladačiek a stavebníc podľa vlastnej fantázie a predlohy
 • zvládnutie grafomotorickýh zručností
 • dodržiavanie pravidiel v hudobnopohybových hrách
 • zvládnutie súladu pohybu, hudby a textu
 • zvládnutie pohybu v rôznom prostredí snehu, ľadu, vody bez stresu a zábran

2. v oblasti kognitívneho rorozvoja:

 • samostatné predstavenie sa menom a priezviskom
 • rozlišovanie a pomenovanie členov rodiny
 • spontánny záujem o nadobúdanie a získavanie poznatkov
 • rozlišovanie rozdielov medzi mestom a dedinou
 • zvládnutie základných poznatkov o svojom tele / zmysly, orgány /
 • zvládnutie základov pravidiel cestnej premávky
 • rozlišovanie ročných období na základe typických znakov
 • rozlíšenie farieb a odtieňov
 • rozlišovanie dopravných prostriedkov podľa miesta pohybu
 • počítanie do 20
 • zvládnutie zostavovania puzzlí, obrazcov
 • samostatné interpretovanie vlastných myšlienok a informácií
 • poznanie zvierat domácich, lesných, cudzokrajných
 • rozlišovanie stromov a kríkov
 • rozlišovanie prírodných javov
 • zvládnutie elementárnych predstáv o zemi, slnku, mesiaci, hviezdach
 • zvládnutie kultúrnych a ľudových tradícií
 • zvládnutie základných vedomostí o svojom bydlisku, meste, vlasti

3. v oblasti sociálno-emocionálneho rozvoja:

 • spontánne zapájanie do hier
 • samostatné vyjadrenie pocitov
 • zvládnutie základných pravidiel kultúrneho správania
 • zvládnutie analyticko-syntetických činností so slovami
 • zvládnutie riešenia konfliktov
 • zvládnutie komunikácie bez bariér a predsudkov
 • zvládnutie základov empatie
 • zvládnutie tvorivosti v hrách
 • zvládnutie počúvania hudby s citovým zaangažovaním
 • počúvanie textov s porozumením a citovým zaangažovaním                                                                                                              

Oblasti vyžadujúce si zlepšenie:

1. v oblasti perceptuálno-motorického rozvoja:   

 • prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú lateralitu
 • elementárne zručnosti v činnostiach s detskými edukačnými programami na počítačoch a IT
 • vytváranie produktov z prírodnín

2. v oblasti kognitívneho rorozvoja:

 • poznanie práce rodičov, pochopenie významu práce
 • domáce zvieratá na farme
 • získavanie hospodárskych produktov
 • orientácia v časových vzťahoch
 • poznávanie lúčnych kvetov
 • rozlišovanie druhov stromov

3. v oblasti sociálno-emocionálneho rozvoja:

 • hygienické návyky
 • zlá výslovnosť hlások
 • návyky starostlivosti o prírodu / hádzanie odpadkov na trávu /
 • kreslenie postáv
 • hodnotenie vlastného konania a správania, ako aj správania a konania ostatných detí

Údaje o počte zamestnancov.

Pedagogickí zamestnanci – 8 kvalifikovaných učiteliek MŠ / 2 s vysokoškolským vzdelaním./

Prevádzkoví zamestnanci – 4

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy.

         Učiteľky sa zúčastňovali vzdelávaní podľa Plánu kontinuálneho vzdelávania usporiadaných  MPC TN, na podujatiach metodických združení, seminárov.

Papierniková Alena- Predatestačné vzdelávanie - ukončené, 32 kreditov                                                                                 

Mgr. Kahúnová Miriam- Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predpr. 32 kreditov, vzdelávanie - ukončené                         

Mgr. Čonková Ivana - Predškolská a elementárna pedagogika – štúdium ukončené, 32 kreditov            

                              - Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predpr. vzdelávaní, ukončené                      

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti.

Aktivity školy:

-     beseda s dopravným policajtom  

-     návšteva soľnej jaskyne

-     tekvicová slávnosť s rodičmi

-     divadelné predstavenie O repe

-     účasť na výtvarnej súťaži – Vesmír očsmi detí / ocenená detská práca /

-     účasť na výtvarnej súťaži – Deti, príroda a spoločnosť / ocenená detská práca /

-     prezentácia knihy + CD pre deti speváka Mira Jaroša ,, Čisté rúčky „

-     kurz plávania

-     výchovný koncert o ľudových remeslách / rodina Hlbocká z Piešťan /     

-     depistáž školskej zrelosti u 6-ročných detí pracovníkmi CPPPaP, následne konzultácie s rodičmi            

-     kurz korčuľovania

-     posedenie s Mikulášom

-     Vianočné posedenie – zdobenie medovníčkov s rodičmi

-     návšteva ZŠ Hodžova  – príprava na zápis

-     otvorená hodina z krúžku angl. jazyka pre rodičov

-    návšteva výstavy obrazov v Centre seniorov

-    fašiangový karneval

-    pochovávanie basy ( ľudový zvyk ) – program s deťmi

-    účasť na vyhodnotení výtvarnej súťaže Vesmír očami detí ( 2 deti postup do celoslovenského kola )

-   vynášanie Moreny (ľudový zvyk ) – vystúpenie pre rodičov

-   zabezpečenie divadelných predstavení pre deti: O vláčiku, Lomidrevo                                                                                       

-   divadelné predstavenie žiakov ŠKD

-   návšteva knižnice M. Rešetku – Minitalent

-   stavanie Mája ( ľudový zvyk ) – vystúpenie pre rodičov

-   Deň matiek – vystúpenie detí

-   Výchovný koncert žiakov ZUŠ

-   MDD – súťaže s deťmi

-   Olympiáda detí materských škôl ZŠ Novomeského na Juhu

-   Rozlúčka predškolákov

-   v júni : výlet na gazdovský dvor Turá Lúka (Stará Myjava )

                športový deň s deťmi

                športový deň na Deň otcov

                tablo predškolákov

                otvorená hodina z angl. jazyka pre rodičov

Akcie v spolupráci s materskými školami:

-    Olympiáda detí materských škôl v ZŠ Novomeského na Juhu

Prezentácia na verejnosti:

-     vystúpenie detí v MŠ s vianočným pásmom Betlehemci

-     Vynášanie Moreny - pásmo ľudových zvykov

-     stavanie Mája – pásmo ľudových zvykov

-     výtvarná súťaž – Vesmír očami detí – ocenená práca

-     výtvarná súťaž – Deti, príroda a spoločnosť – ocenená práca dieťaťa

-     tablo predškolákov

Krúžky:      

-     anglický jazyk / p. uč. Mgr. Čonková, Ondrišíková, /                                                    

-     spev. – tanečný krúžok / p. uč. Madarašiová /

-     výtvarný krúžok / v spolupráci so SUŠ/ 

      

Údaje o projektoch  materskej školy.

Zdravá materská škola – certifikát od 31.08. 1999

-      prehodnotili sme stravovanie, ponúkame viac ovocných a zeleninových šalátov

-      ovocné dni

-      zaradili sme viac pohybových aktivít

-      pripravili sme pre rodičov ochutnávku zdravých nátierok a šalátov v spolupráci so ŠJ

Pohybové centrum – projekt na rozvoj pohybových aktivít a športu - jún 2008

-      podaný na Mesto Trenčín /II.grantové kolo /                                                                                                                                                           

-      využitie športovej plochy na cvičenie s deťmi

Daj si vodu z vodovodu – získanie finančných prostriedkov na pitný režim pre MŠ.

-       projekt podaný na Trenč. nadáciu - máj 2009

Daj si vodu z vodovodu – získanie finančných prostriedkov na nákup vodovodných batérií  - máj 2012   

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou.

V dňoch 20.01. 2010 – 22.01. 2010  vykonala Štátna školská inšpekcia kontrolu, ktorej závery vo všetkých bodoch hodnotenia boli – na veľmi dobrej úrovni

Pri inšpekcii boli použité tieto stupne hodnotenia a hodnotiace kritériá:

veľmi dobrý - výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň

dobrý - prevaha pozitív, formálne a menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň

priemerný - vyrovnanosť pozitív a negatív, formálnych a vecných nedostatkov, priemerná úroveň

málo vyhovujúci - prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, podpriemerná úroveň

nevyhovujúci - výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy a vzdelávania.

 

Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy.

Materská škola M. Turkovej je typizované zariadenie pre predprimárne vzdelávanie. Má 5 pavilónov, z toho je 1 hospodársky. Každý pavilón má samostatný vchod, šatňu, WC, umyváreň, herňu a spálňu. Pavilón C má komplet zrekonštruované sociálne zariadenie financované zriaďovateľom a pavilón B zrekonštruované WC financované sponzorom- rodičom, ostatné v nevyhovujúcom stave.

Interiér materskej školy – herne, spálne, umyvárne a šatne sú vybavené novým nábytkom.

V nevyhovujúcom stave sú kryty na radiátoroch a podlahy.

Chýbajú nám skrine na pomôcky, nakoľko materská škola nie je vybavená kabinetmi.

Budova nutne potrebuje nové okná, strechu, zvody dažďovej vody, zateplenie. 

Exteriér materskej školy potrebuje kompletnú opravu, chýbajú však finančné prostriedky. Preliezky nespĺňali bezpečnostné kritériá, boli vyradené. Asfaltové chodníky sú popraskané, betónové múriky s oplotením sú hrdzavé.

UP sú zakúpené a spĺňajú požiadavky na moderné pomôcky k VVČ.

V spolupráci s rodičmi a využitím finančných prostriedkov ZRŠ a 2% sme asanovali staré betónové pieskoviská a nahradili ich novými – drevenými.

Od mesta Trenčín sme prevzali Projektovú dokumentáciu so stavebnými úpravami MŠ na ulici M. Turkovej s predpokladaným termínom začatia a dokončenia stavby 4 – 7 / 2015.

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení vých.- vzdelávacej činnosti.

Materskú školu finančne zabezpečuje zriaďovateľ mesto Trenčín z podielových daní štátu.

Rodičia prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov MŠ na spoločný účet.  Poplatok v šk. roku 2013/2014 za MŠ bol  13,56 € mesačne. Výšku poplatku schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Rodičia na ZRŠ prispeli sumou 12,- € na dieťa a polrok. 

Rodičovské združenie pri Materskej škole M. Turkovej 5 v Trenčíne, má právnu formu občianske združenie a na účte za rok 2013 bola suma  z 2% daní 889,52 €, ktorú schválilo ZRŠ  na vybavenie a úpravu školského dvora, tried učebnými pomôckami, k efektívnejšiemu vzdelávaniu a k výchove zdravého životného štýlu.

Ciele školy a vyhodnotenie ich plnenia.

Hlavným cieľom  predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno – motorickú, kognitívnu a citovo – sociálnu  úroveň ako základ pripravenosti  na školské vzdelávanie  a na život v spoločnosti.

Všetko, čo sme v oblasti výchovno- vzdelávacej činnosti realizovali, bolo zamerané na dieťa, na jeho zdravý, všestranný a harmonický vývin. Snažili sme sa, aby v edukačných aktivitách boli primerane prítomné také indikátory, ktoré v tomto procese podmieňujú aktívne učenie sa detí /to je možnosť voľby úloh, tempa, postupu/, plánovanie a hodnotenie svojej činnosti, sebahodnotenie a spolupráca vo dvojiciach. Tiež sa uplatňoval princíp aktivity dieťaťa a nepredkladali sa mu hotové poznatky. Deti sa učili formou pozorovania, priamej práce a zážitkového učenia. Tým sme u nich vytvárali základy pre celoživotné vzdelávanie a prehlbovanie záujmu oň.

V šk. r. 2013 /2014 sme pracovali podľa ŠkVP  VENČEK, ktorý tvoril základ  pre každodennú výchovno – vzdelávaciu činnosť učiteliek. Učebné osnovy sme tvorili tak, že všetky štyri  tematické okruhy a zároveň všetky tri vzdelávacie oblasti sa interaktívne prepájajú a  prelínajú sa aj do prierezových tém. Do učebných osnov sme zaradili aj rozširujúce celky v zmysle profilácie MŠ – zameranie na tradičnú ľudovú kultúru.

Učebné osnovy ŠkVP sme plnili týždennými projektmi, s dodržaním všeobecných didaktických zásad, zodpovedajúcim schopnostiam a možnostiam detí a boli rešpektované  špecifické  podmienky triedy. Používali sme terminológiu v súlade s platnou legislatívou.

Na pravidelných MZ sme sa školský rok 2013/2014 zamerali na jednotlivých sedeniach na IKT s programami a pomôckami, ich ovládaním a dôkladným poznaním tak, aby sme tieto nové metódy mohli plne využívať v edukácii.

 

Dobré výsledky škola dosahuje:

-      v spolupráci s rodinou / rodičia pomáhajú pri opravách v MŠ, zúčastňujú sa podujatí a akcií  poriadaných MŠ, sú prispievateľmi 2% / 

-      v spolupráci s CPPP a P / poskytujú nám pomoc pri riešení problémových situácií     

-      v spolupráci so ZŠ /uč. I. ročníka/ spoločné konzultácie na tému pripravenosti detí predškolského veku na predprimárne vzdelávanie, každoročná prednáška o šk. zrelosti rodičom /            

-      v krúžkových aktivitách, najmä výtvarnom /spolupráca so SUŠ/ ocenenie prác detí na viacerých podujatiach a súťažiach    

Pri celkovom zhodnotení činnosti materskej školy kladne hodnotím aktivity aj dosiahnuté  výsledky vo vých. – vzdelávacom procese. Učiteľky sú veľmi tvorivé, pracovité, dbajú na estetický vzhľad tried a šatní, pravidelné obmieňanie násteniek. Oboznamujú rodičov s novinkami o zdravej výžive a zdravom životnom štýle / okienko pre rodičov /. Námety čerpajú z časopisov a internetu.

Výchovno – vzdelávací proces sme obohatili o nové aktivity z environmentálnej výchovy, nové učebné pomôcky, vybavili sme školský dvor novými pieskoviskami.                                                          

Vystúpenia detí z tanečno-speváckeho krúžku, zamerané na ľudové kultúrne tradície nás prezentujú na verejnosti.                             

Pravidelne sa zúčastňujeme výtvarných súťaži. V súťaži Príroda, životné prostredie  a Vesmír očami detí sme mali ocenené deti. 

Zapájali sme sa aj do súťaží, ktoré boli prínosom pre MŠ a splnili sme si cez ne hlavné úlohy naplánované na daný školský rok.

Pozitíva: Práca p. učiteliek s počítačom, vybavenie všetkých tried počítačom, dostupný internet pre všetkých zamestnancov

Negatíva: Nedostatočné využitie IKT pri práci s deťmi vo VVČ. 

 

 

V Trenčíne 16.09. 2014  

    

 

Prerokované na pedagogickej rade dňa 28.08. 2014

schválené na Rade školy dňa 9.10. 2014

 

                                                                              Vypracovala: Alena Papierniková                                            

                                                                                                   riaditeľka školy                           

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín