Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  Jasle a materské školy  

Materská škola, M. Turkovej 5

  

Materská škola M. Turkovej

Nachádza sa na sídlisku Sihoť II. Budova je prízemná 5 pavilónová (4 triedy a 1 hospodársky pavilón, všetky sú prepojené spojovacou chodbou), s veľkým dvorom na hry pre deti. Zriaďovateľom je mesto Trenčín, prevádzkovateľom sú Školské zariadenia mesta Trenčín.

MŠ výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

Výchovnú činnosť zabezpečuje osem  kvalifikovaných učiteliek. Práce súvisiace s prevádzkou  materskej školy zabezpečujú dve upratovačky a dve kuchárky.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

 

Vlastné zameranie materskej školy

 

Naša materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o ľudovú kultúru. Vychádzame z prvkov slovenskej ľudovej kultúry a národných kultúrnych tradícií.

Máme založený tanečný a spevácky krúžok pod vedením pani učiteľky, ktorá má patričné odborné vzdelanie pre takúto činnosť. Doposiaľ s deťmi zrealizovala vystúpenia s vianočnou tematikou - pásmo Betlehemci, jarnou – vynášanie Moreny a stavanie Mája.

Materská škola smeruje svoje zameranie v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania štátu. Preto poskytujeme deťom aj výučbu anglického jazyka pod vedením dvoch kmeňových pani učiteliek s náležitým odborným vzdelaním.

Spolupracujeme so Súkromnou umeleckou školou, do ktorej deti chodia na výtvarný krúžok.

Pripravujeme deťom vždy nejaké prekvapenie a spestrenie pobytu u nás – športové dni, slávnosti, karneval. Zapájame sa do rôznych súťaží a neodídeme bez ceny. Príďte sa o tom presvedčiť.

Riaditeľka MŠ: Alena Papierniková

Telefón:032 / 743 6870

 

SPRÁVA  O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY  M.TURKOVEJ 5  TRENČÍNZA ŠKOLSKÝ  ROK 2012/2013

 

Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy: MATERSKÁ  ŠKOLA

Adresa:        M. Turkovej 5, Trenčín 91101

e- mailová:  

Tel. číslo:     032 7436870, 0902911187

Zriaďovateľ:  Mestský úrad Trenčín, Mierové námestie 2, 91101 Trenčín

Štat. orgán:  Školské zariadenia Trenčín  - Mgr. Lorencová Danica, Kubranská 20, 91101 Trenčín

Vedúci zamestnanci školy: riaditeľka školy – Alena Papierniková

                                      vedúca ŠJ - Tatiana Ochodnická

Rada školy pri MŠ M. Turkovej 5 bola zvolená: 14.05. 2012

Zloženie Rady školy pri MŠ M. Turkovej Trenčín na funkčné obdobie 2012-2016 má 7 členov.

Pedagog. zamestnanci – Ondrišíková Iveta – predseda RŠ

                                 - Miturová Zuzana

Prev. zamestnanci       -  Geletová Žaneta             

Rodičia                      -  Mgr. Siváň Marián

                                -  Rebroš Rastislav  

Poslanci                     -  Richard Hulín   

                                 - Koronczi František                                                                    

Poradné orgány riaditeľky MŠ:

Pedagogická rada- pedagogickí zamestnanci

Metodické združenie- pedagogickí zamestnanci

Iné poradné orgány riaditeľa

Stravovacia komisia

Združenie rodičov pri MŠ M. Turkovej 5, Trenčín - založené Občianske združenie

Predseda - Ing. Zuzana Nováková

Poradné orgány riaditeľky školy:

Pedagogická rada sa zaoberá riešením aktuálnych odborných otázok súvisiacich s výchovou a vzdelávaním.

Na svojich zasadnutiach prerokovala:

- Školský vzdelávací program, jeho zmeny

- Školský poriadok MŠ

- Plán práce MŠ

- Podmienky prijímania detí do MŠ

- Vedenie pedagogickej dokumentácie

- Podieľala sa na vypracovaní Správy o výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ, jej výsledkoch a podmienkach

- Vyjadrovala sa ku koncepčným zámerom a návrhom na zvyšovanie efektívnosti výchovy a vzdelávania v MŠ

Členovia pedagogickej rady

Papierniková Alena                             

Madarašiová Jana                              

Kahúnová Miriam Mgr.                      

Čonková Ivana Bc.                 

Ondrišíková Iveta                               

Miturová Zuzana

Linhartová Mária                                

Vojsovičová Mária

Metodické združenie/ ďalej len MZ/ pracovalo na základe schváleného plánu činnosti, na svojich zasadnutiach sa zaoberalo konkrétnymi výchovno- vzdelávacími problémami, kontinuálnym vzdelávaním pedagogických zamestnancov, aktuálnymi informáciami týkajúcich sa odborných problematík súvisiacich s plnením cieľov a poslania MŠ

Vedúca MZ Mgr.Miriam Kahúnová

Členovia- všetci učitelia školy

Údaje o počte detí v materskej škole.

Počet detí chodiacich v septembri 2012 do MŠ - 92

Počet detí chodiacich v júni 2013 do MŠ - 93                       

I. tr. 2,5 – 3,5      23  detí

II. tr.4    – 4,5      22

III. tr. 4,5 – 6       24

IV. tr. 4,5 – 6,5     24

Zapísaných do prvého ročníka  -  30

Odklad povinnej šk. dochádzky -  3

K 1.9. 2012 nastúpilo do ZŠ -  27

Počet detí navštevujúcich logop. poradňu - 15

Počet detí, ktoré navštívili CPPP a P -  9

Dieťa s odbornou psych. starostlivosťou -  2 

Údaje o počte zamestnancov.

Pedagogickí zamestnanci – 8 kvalifikovaných učiteliek MŠ / 2 s vysokoškolským vzdelaním./

Prevádzkoví zamestnanci – 4

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy.

Učiteľky sa zúčastňovali vzdelávania podľa Plánu kontinuálneho vzdelávania usporiadaných  MPC TN, na podujatiach metodických združení, seminárov

Papierniková Alena - funkčné inovačné vzdelávanie                                                                                    

Mgr. Kahúnová Miriam  - hudobná výchova v MŠ – otvorená hodina H. Súča

                                 - inovácie v didaktike - pokračuje

Bc. Čonková Ivana  -  predškolská a elementárna pedagogika - pokračuje

                            - inovácie v didaktike - pokračuje 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti.

Aktivity školy:                     

- tekvicová slávnosť s rodičmi

- účasť na výtvarnej súťaži – Príroda, životné prostredie – ocenená práca Lindy Geletovej

- Ondrejský jarmok – návšteva Akadémie sv. Svorada a Benedikta

- posedenie s Mikulášom

- Vianočné posedenie – zdobenie medovníčkov s rodičmi

- testovanie školskej zrelosti u 6-ročných detí pracovníkmi CPPPaP, následne konzultácie s rodičmi

- bábkové divadlo – Ako si opička s medvedíkom priali k novému roku

- bábkové divadlo detí ZŠ Kubranská – Snežní ľudkovia           

- fašiangový karneval

- pochovávanie basy – priblíženie ľud. zvykov

- projekt Veselé zúbky – popoludnie s rodičmi spojené s ochutnávkou   zdravých nátierok v spolupráci so ŠJ 

- vytvorenie školskej záhrady

- výtvarná súťaž Vesmír očami detí – ocenená práca S. Záhranku                  

- beseda o prevencii zubných kazov  a správnom čistení zubov

- návšteva Verejnej knižnice M. Rešetku – minitalent

- divadelné predstavenie Jabloňová panna

- Deň matiek – vystúpenie pre mamičky

- výchovný koncert ĽŠU

- divadelné predstavenie – Môj Macík          

- Oslava MDD  - športové pásmo                                                     

- Galaprogram MŠ

- výlet na Ranč Lhota

- rozlúčka s predškolákmi - spojená s diskotékou, tablo

- návšteva poľovníkov – ukážka zvierat, dravých vtákov

Akcie v spolupráci s materskými školami:

- Športová olympiáda MŠ v ZŠ Hodžova ul.

Prezentácia na verejnosti:

- vystúpenie detí v MŠ s vianočným pásmom Betlehemci

- Vynášanie Moreny - pásmo ľudových zvykov

- stavanie mája – pásmo ľudových zvykov

- Galaprogram

- výtvarná súťaž – Vesmír očami detí – ocenená práca

- výtvarná súťaž – Príroda, životné prostredie – ocenená práca

- tablo predškolákov

Krúžky:      

- anglický jazyk / p. uč. Bc. Čonková, Ondrišíková, /                                                    

- spev. – tanečný krúžok / p. uč. Madarašiová /

- výtvarný krúžok / v spolupráci so SUŠ/     

Projekty materskej školy.

Zdravá materská škola – certifikát od 31.08. 1999

- prehodnotili sme stravovanie, ponúkame viac ovocných a zeleninových šalátov

- ovocné dni

- zaradili sme viac pohybových aktivít

- pripravili sme pre rodičov ochutnávku zdravých nátierok a šalátov v spolupráci so ŠJ

Pohybové centrum – projekt na rozvoj pohybových aktivít a športu - jún 2008

- podaný na Mesto Trenčín /II.grantové kolo /                                                                                                                                                           

- využitie športovej plochy na cvičenie s deťmi

Daj si vodu z vodovodu – získanie finančných prostriedkov na pitný režim pre MŠ.

- projekt podaný na Trenč. nadáciu - máj 2009

Daj si vodu z vodovodu – získanie finančných prostriedkov na nákup vodovodných batérií  - máj 2012   

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou.

V dňoch 20.01. 2010 – 22.01. 2010  vykonala Štátna školská inšpekcia kontrolu, ktorej závery vo všetkých bodoch hodnotenia boli – na veľmi dobrej úrovni. Pri inšpekcii boli použité tieto stupne hodnotenia a hodnotiace kritériá:

veľmi dobrý - výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň

dobrý - prevaha pozitív, formálne a menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň

priemerný - vyrovnanosť pozitív a negatív, formálnych a vecných nedostatkov, priemerná úroveň

málo vyhovujúci - prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, podpriemerná úroveň

nevyhovujúci - výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy a vzdelávania.

Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy.

Materská škola M. Turkovej je typizované zariadenie pre predprimárne vzdelávanie. Má 5 pavilónov, z toho je 1 hospodársky. Každý pavilón má samostatný vchod, šatňu, WC, umyváreň, herňu a spálňu. Pavilón C má komplet zrekonštruované sociálne zariadenie financované zriaďovateľom a pavilón B zrekonštruované WC financované sponzorom- rodičom, ostatné v nevyhovujúcom stave.

Interiér materskej školy – herne, spálne, umyvárne a šatne sú vybavené novým nábytkom.

V nevyhovujúcom stave sú kryty na radiátoroch a podlahy.

Chýbajú nám skrine na pomôcky, nakoľko materská škola nie je vybavená kabinetmi.

Budova nutne potrebuje nové okná, strechu, zvody dažďovej vody, zateplenie. 

Exteriér materskej školy potrebuje kompletnú opravu, chýbajú však finančné prostriedky. Preliezky sú polámané, asfaltové chodníky popraskané, betónové múriky s oplotením sú hrdzavé.

V spolupráci s rodičmi a využitím finančných prostriedkov ZRŠ a 2% sme asanovali staré betónové pieskoviská a nahradili ich novými – drevenými.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení vých.- vzdelávacej činnosti.

Materskú školu finančne zabezpečuje zriaďovateľ mesto Trenčín z podielových daní štátu.

Rodičia prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov MŠ na spoločný účet.  Poplatok v šk. roku 2012/2013 za MŠ bol  13,32 € mesačne. Výšku poplatku schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Rodičia na ZRŠ prispeli sumou 12,- € na dieťa a polrok. 

Rodičovské združenie pri Materskej škole M. Turkovej 5 v Trenčíne, má právnu formu občianske združenie a na účte za rok 2012 bola suma  z 2% daní 2.673,32 €, ktorú schválilo ZRŠ  na vybavenie a úpravu školského dvora, tried učebnými pomôckami, k efektívnejšiemu vzdelávaniu a k výchove zdravého životného štýlu.

Ciele školy a vyhodnotenie ich plnenia.

Hlavným cieľom  predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno – motorickú, kognitívnu a citovo – sociálnu  úroveň ako základ pripravenosti  na školské vzdelávanie  a na život v spoločnosti.

Všetko, čo sme v oblasti výchovno- vzdelávacej činnosti realizovali, bolo zamerané na dieťa, na jeho zdravý, všestranný a harmonický vývin. Snažili sme sa, aby v edukačných aktivitách boli primerane prítomné také indikátory, ktoré v tomto procese podmieňujú aktívne učenie sa detí /to je možnosť voľby úloh, tempa, postupu/, plánovanie a hodnotenie svojej činnosti, sebahodnotenie a spolupráca vo dvojiciach. Tiež sa uplatňoval princíp aktivity dieťaťa a nepredkladali sa mu hotové poznatky. Deti sa učili formou pozorovania, priamej práce a zážitkového učenia. Tým sme u nich vytvárali základy pre celoživotné vzdelávanie a prehlbovanie záujmu oň.

V šk. r. 2012 /2013 sme pracovali podľa ŠkVP  VENČEK, ktorý tvoril základ  pre každodennú výchovno – vzdelávaciu činnosť učiteliek. Učebné osnovy sme tvorili tak, že všetky štyri  tematické okruhy a zároveň všetky tri vzdelávacie oblasti sa interaktívne prepájajú a  prelínajú sa aj do prierezových tém. Do učebných osnov sme zaradili aj rozširujúce celky v zmysle profilácie MŠ – zameranie na regionálnu kultúru.

Učebné osnovy ŠkVP sme plnili týždennými projektmi, s dodržaním všeobecných didaktických zásad, zodpovedajúcim schopnostiam a možnostiam detí a boli rešpektované  špecifické  podmienky triedy. Používali sme terminológiu v súlade s platnou legislatívou.

Na pravidelných MZ sme sa školský rok 2012/2013 zamerali na jednotlivých sedeniach na IKT s programami a pomôckami, ich ovládaním a dôkladným poznaním tak, aby sme tieto nové metódy mohli plne využívať v edukácii.

V edukačných aktivitách sme uplatňovali  všetky zásady – cieľavedomosti, aktivity, názornosti a veku primeranosti. Umožňovali sme deťom  čo najviac slobodného prejavu – rečového, pohybového, výtvarného, dramatického, hudobno – pohybového. Pri edukačných aktivitách sme uprednostňovali zážitkové  učenie, spontánne hrové činnosti, priamo i nepriamo riadené  aktivity, hry a hrové činnosti. Utvárali sme priaznivú sociálno-emocionálnu atmosféru , aby boli deti citovo uspokojené, dostatočne obohatené o nové poznatky a skúsenosti.

Pozitíva:

Učiteľky obmedzili odovzdávanie hotových poznatkov deťom, uplatňovali zážitkové učenie, podporovali experimentovanie a bádanie detí.

Negatíva:

Z priestorových dôvodov nám chýba miestnosť, v ktorej by sa mohli deti plne venovať experimentovaniu.

Pohybové a relaxačné cvičenia sme si vopred plánovali  a realizovali denne

s dodržiavaním základných psychohygienických zásad.                                           

Pri cvičení boli dodržiavané psychohygienické  podmienky, u detí bola rozvíjaná      pohotová reakcia na zmenu signálu, rozvíjala sa u detí schopnosť orientovať sa v priestore. Učiteľky dbali na správne vykonávanie a zdravotnú účinnosť požadovaných pohybov. Pri podporovaní a rozvíjaní psychomotorických kompetencii sa rešpektovali individuálne vekové a rozvojové možnosti detí. Vhodnými prostriedkami ako sú pohybové hry, hudobno- pohybové hry, riekanky, cvičenia s hudobným doprovodom, zdravotné cviky prúdové cvičenia, relaxačné cvičenia telovýchovné chvíľky, sme rozvíjali celý pohybový aparát a telesné funkcie detí, ktoré ovládajú primerane ich úrovni. Na skvalitnenie základných lokomočných pohybov sme využívali školský dvor.

Pozitíva:

Učiteľkám sa darilo dostatočne zvyšovať fyzickú záťaž detí,   striedať prirodzené cvičenia so zdravotnými cvikmi a uspokojovať ich túžbu po pohybe, u detí bol rozvíjaný celostný pohybový aparát a zostava cvikov zodpovedala veku detí. Žiadne dieťa i tie menej obratné, neodmieta plniť aj náročnejšie úlohy na základe správnej motivácie.

Negatíva:

Je potrebné umožňovať  deťom priestor na  hodnotenie a porovnávanie vlastných i spoluhráčových výkonov  pri pohybových a didaktických hrách.                    

Hry a hrové činnosti

Učiteľky počas hier a hrových činností prirodzene striedali spontánne a riadené činnosti. Pri hrách poväčšine  oboznamovali  deti s očakávanými výsledkami a zisťovali splnenie cieľa prostredníctvom spätnej väzby rešpektovali hrové záujmy, právo na výber hry a spoluhráča. Rozvíjali ich praktické zručnosti a návyky dodržiavaním obvyklých technických postupov pri manipulácii s pomôckami. Zapájali sa do hier s radosťou a naplno rozvíjali sociálne  kompetencie.

Pozitíva:

Deti prejavovali sebareguláciu v hrách a iných aktivitách a konali s ohľadom na seba a druhých , uplatňovali a rešpektovali návyky kultúrneho správania a spoločenských pravidiel. 

Negatíva:

Rezervu vidím v potrebe usmerňovania detí hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach ako i sebahodnotenie vlastného správania počas hrových činností.

Pobyt vonku – pohybové a edukačné aktivity, vychádzky – každý deň v zimných mesiacoch, dvakrát denne v jarných, letných a jesenných mesiacoch  podľa poveternostných podmienok, s dodržaním BOZP.

Odpočinok – sa realizuje v závislosti od potrieb dieťaťa, súčasťou odpočinku je aj spánok.

Činnosti zabezpečujúce  životosprávu – v pevne stanovenom čase podľa denného poriadku, v spolupráci so ŠJ.

Plnením výkonových štandardov a špecifických cieľov sme rozvíjali elementárne základy kľúčových kompetencií, ktorých cieľom bolo dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať sa po celý život. 

Psychomotorické kompetencie

Oblasť hrubej motoriky a pohybovej koordinácie je na dobrej úrovni.  

U detí sme rozvíjali  hrubú a jemnú motoriku, orientáciu v priestore. Ovládajú základné lokomočné pohyby, vedia manipulovať  s náčiním a náradím , poznajú základné postoje a polohy, spolupracujú v pohybových hrách. Prejavujú túžbu a ochotu pohybovať sa.

PMK  sme  rozvíjali v rôznych telovýchovných činnostiach v triede, pri pobyte vonku za pomoci prírodných i umelých prekážok, v rôznych  podmienkach i problémových situáciách, na turistických vychádzkach.

Pravidelne sme zaraďovali  grafomotorické cvičenia na veľkých formátoch i v pracovných zošitoch. Všetky deti primerane svojmu veku zvládli  plánované ciele .

Deti boli ohľaduplné k svojmu zdraviu a k zdraviu  iných. Prejavovali pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu.

Mimo školy navštevujú gymnastiku, hokej, futbal, čo aktívne prejavujú aj v materskej škole.

Pozitíva: Kladný vzťah k pohybovým činnostiam.

Negatíva: Nedostatočný priestor na pohyb hlavne v zimných mesiacoch.

Osobnostné kompetencie

Deti rozvíjali osobnostné kompetencie – základy sebauvedomovania : uvedomovali si vlastnú identitu, vedeli vyjadriť svoje pocity a hodnotili svoj vlastný aktuálny citový stav.

OK sme u detí rozvíjali vo všetkých činnostiach počas celého dňa.

Deti dokázali odhadnúť svoje možnosti a spôsobilosti, väčšina detí sa  dokázala zdravo prejaviť.  Každé dieťa pozná svoje meno a priezvisko, svoju rodinu a jej členov, vedia sa orientovať v blízkosti svojho okolia.

Rozvíjali sme hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k stanoveným cieľom a k vlastnému pokroku. 

Pozitíva: Záujem dieťaťa o seba a svoje okolie.

Negatíva: Emocionálna nezrelosť u 6 - ročných detí.

Sociálne kompetencie

V tejto oblasti rozvíjania kompetencií sme podporovali deti k empatickému správaniu sa v skupine, kolektíve, podľa spoločenských pravidiel a noriem.

Deti prijateľným spôsobom vyjadrovali  svoje emócie a pocity. Snažili sa uplatňovať a rešpektovať návyky  kultúrneho správania. Vedia  sa rozhodovať pre určitú činnosť, zotrvať  v nej  primerane dlho a dokončiť ju.

Pozitíva: Prijateľným spôsobom kontakt s inými deťmi.

Negatíva: Riešenie konfliktov za pomoci dospelých. Viac využívať formu kompromisu, dohody, dohovoru,  hlasovania.

Komunikatívne kompetencie

Úroveň v tejto oblasti sa zlepšila, u niektorých detí aj zásluhou logopedickej starostlivosti.

U detí sme aktivizovali a rozvíjali  pasívnu a aktívnu slovnú zásobu pri verbálnom  i neverbálnom kontakte s dospelými a deťmi. Deti vedeli veku primerane používať  spisovnú podobu materinského jazyka..

KMK sme rozvíjali vo všetkých činnostiach počas celého dňa – formou rozhovoru, monológu, dialógu, pojmovo – obrázkové mapy, diskusná sieť,  príbehy jazykovej skúsenosti.

Deti  komunikovali svoje poznatky, prejavovali  predčitateľskú gramotnosť, vedeli vyjadriť svoje myšlienky a názory, väčšina pred vstupom do školy pozná písmená abecedy a vie sa podpísať tlačeným písmom.

I napriek tomu je výslovnosť detí alarmujúca, zo strany rodičov je nedostatočná komunikácia a chýba vzor  rodiča. Je cítiť vplyv počítačovej techniky, deti sú rozumovo čím ďalej tým viac vyspelé, ale ochudobnené o hovorené slovo.

Pozitíva:  Rozvoj slovnej zásoby.

Negatíva: Zlá výslovnosť – 15 detí navštevovalo logopedickú starostlivosť.

Kognitívne kompetencie

Deti s pomocou učiteliek riešili jednoduché  problémové úlohy, hľadali súvislosti medzi  jednotlivými informáciami, porovnávali rozdiely predmetov a javov. Hravou formou si deti rozvíjali  matematické myslenie v situáciách – pracovné listy, zošity, reálie, hlavolamy.

Elementárne základy kritického myslenia si deti rozvíjali pri analyzovaní, priraďovaní, usporadúvaní predmetov podľa určitých kritérií v rôznych edukačných aktivitách  zameraných na hľadanie podobnosti a rozdielov v predmetoch , javoch a osobách. Deti si vedeli odôvodniť svoje názory k danej téme, vedeli  ohodnotiť čo je správne a čo nie.

Elementárne základy tvorivého myslenia si deti rozvíjali v rôznych edukačných aktivitách na podporovanie uplatňovania vlastných predstáv pri riešení problémových úloh – podľa zadávaných inštrukcií, alebo pokusom a omylom. Vedeli podľa vlastného úsudku  opraviť úmyselné chyby.

Pozitíva: Rozvoj logického myslenia.

Negatíva: Zadávať deťom viac problémových úloh.

Učebné kompetencie

Deti boli zvedavé a prejavovali  spontánny záujem o spoznávanie nového. Učili sa pracovať s knihami, hračkami a učebnými pomôckami. Veľký záujem prejavovali  o edukačné aktivity, kde mohli pozorovať, skúmať a experimentovať. Vedeli aplikovať svoje poznatky v hre a iných aktivitách. Podnecovali sme aktivitu detí pri plánovaní a organizovaní si prostredia na činnosť. Pri objavovaní  sveta vecí, javov, dejov deti kládli otázky a spoločne sme hľadali odpovede.

Deti sa vedeli primerane dlho sústrediť na hru a riadenú činnosť.

Pozitíva: Záujem detí o nové poznatky.

Negatíva: Využívať digitálne pomôcky – digitálnu kameru, mikrofón, nahrávacie štipce.

Informačné kompetencie

Deti veľmi radi pracovali s detskými encyklopédiami, kde si mohli overiť získané vedomosti a poznatky.

Deti získavali poznatky a overovali si ich  z DVD  témy – príroda, vesmír.

Pozitíva: Prirodzená aktivita dieťaťa, rozhľad.

Negatíva: Chýba internet na triedach, kde by sa dali hľadať odpovede na otázky detí hneď. Nedostatočne využívané  digitálne vzdelávacie programy.   

Úlohy v oblasti výchovno – vzdelávacej činnosti na rok 2012 /2013 sme plnili a splnili nasledovne:

- Výchovu a vzdelávanie uskutočňovať v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v štátnom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie.

- Do Škvp máme zaradené projekty, ktoré spĺňajú požiadavky vyplývajúce z POP veku primerane deťom, vyhlasujeme aktivity napr. svetový deň duševného zdravia, svetový deň tolerancie, svetový deň dobrosrdečnosti.

- Vo vých.-vzdelávacom procese podporovať rozvíjanie kľúčových kompetencií detí cieľavedomým uplatňovaním špecifických metód predčitateľskej gramotnosti a v nadväznosti na to aj komunikačnej, pretože pretrvávajú vyjadrovacie problémy detí.

- aktivity zamerané na rytmické a tonálne cítenie, hudobnú predstavivosť s využívaním hudobných nástrojov

- podporovaním experimentovania a bádania detí

- rozvíjaním hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností vo  vzťahu k vlastnému pokroku

- stimulovať rozvoj tvorivosti detí

- podľa záujmu rodičov komunikačné kompetencie rozvíjať aj v cudzom jazyku

-  využívali sme metódy v súlade s ISCED O

- Rešpektovať rozdielne výchovno – vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné dispozície vo všetkých organizačných formách denného poriadku.

-  diagnostikou detí si učiteľky spravia obraz o vedomostnej a osobnostnej úrovni detí. Výchovno-vzdelávaciu činnosť prispôsobujú individuálnym potrebám detí zadávaním edukačných aktivít na rôznom stupni obtiažnosti, aby tak každé dieťa mohlo uplatniť svoj prirodzený štýl učenia sa.

- Zvýšiť úroveň pripravenosti detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a detí z nevýhodneného prostredia na primárne vzdelávanie v základnej škole. Zintenzívniť spoluprácu so psychológmi a logopédmi.

- spoluprácu máme dlhodobo na veľmi dobrej úrovni

- Pravidelnou realizáciou pobytu vonku utvárať pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu i zdraviu iných, realizovať aktivity smerujúce k prevencii obezity.

-  využívame pohybové aktivity voľné i organizované, prispôsobené počasiu

- Na podporu čitateľskej gramotnosti využívať podujatia knižníc.

Pravidelne dopĺňať podľa možností školskú knižnicu.

-  využívali sme vlastné zdroje

- Vo výchovno- vzdelávacom procese uplatňovať všetky formy organizácie – individuálnu, skupinovú, frontálnu  alebo kombinovanú.

-  využívali sme všetky formy organizácie

- Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.

Vytvoriť primerané podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora environmentálnej výchovy, ktorého úlohou je realizovať envir. program školy, spolupracovať so širšou školskou komunitou a organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti.

-  zapojili sme sa do projektu Daj si vodu, prednáška o čistení vody, v spolupráci    so školskou jedálňou sme pripravili pre rodičov ochutnávku zdravých nátierok, vedieme deti k separácii papiera, máme pracovné zošity s danou tematikou, v MŠ sa uskutočnil workshop CEA DUB Kolobeh vody v prírode

- Zabezpečiť programy pre deti na vyučovanie s informačnými a komunikačnými technológiami.

-  máme už zabezpečené a zakúpené IKT programy Alík, Lienka

- Školiť deti o nutnosti dodržiavania dentálnej hygieny.

-  zapojili sme sa do projektu Veselé zúbky, deti dostali darčeky /zubnú pastu, kefku a presýpacie hodiny /.

Dobré výsledky škola dosahuje:

- v spolupráci s rodinou /rodičia pomáhajú pri opravách v MŠ, zúčastňujú sa podujatí a akcií  poriadaných MŠ, sú prispievateľmi 2%/ 

- v spolupráci s CPPPaP /poskytujú nám pomoc pri riešení problémových situácií     

- v spolupráci so ZŠ /uč. I. ročníka/spoločné konzultácie na tému pripravenosti detí predškolského veku na predprimárne vzdelávanie, každoročná prednáška o šk. zrelosti rodičom/            

- v krúžkových aktivitách, najmä výtvarnom /spolupráca so SUŠ/ ocenenie prác detí na viacerých podujatiach a súťažiach

Pri celkovom zhodnotení činnosti materskej školy kladne hodnotím aktivity aj                               

dosiahnuté  výsledky vo vých. – vzdelávacom procese. Učiteľky sú veľmi tvorivé, pracovité, dbajú na estetický vzhľad tried a šatní, pravidelné obmieňanie násteniek. Oboznamujú rodičov s novinkami o zdravej výžive a zdravom životnom štýle /okienko pre rodičov/. Námety čerpajú z časopisov a internetu.

Výchovno – vzdelávací proces sme obohatili o nové aktivity z environmentálnej výchovy, nové učebné pomôcky, vybavili sme školský dvor novými pieskoviskami.                                                                                  

Vystúpenia detí z tanečno-speváckeho krúžku, zamerané na ľudové kultúrne tradície nás prezentujú na verejnosti.                             

Pravidelne sa zúčastňujeme výtvarných súťaži. V súťaži Príroda, životné prostredie  a Vesmír očami detí sme mali ocenené deti. 

Zapájali sme sa aj do súťaží, ktoré boli prínosom pre MŠ a splnili sme si cez ne hlavné úlohy naplánované na daný školský rok /Veselé zúbky/.

V školskom roku 2012/2013 sme zabezpečovali pedagogickú prax pre študentky Akadémie sv. Svorada a Benedikta v Trenčíne po celý školský rok 1x týždenne.

Pozitíva: Práca p. učiteliek s počítačom, vybavenie všetkých tried počítačom, dostupný internet pre všetkých zamestnancov

Negatíva: Nedostatočné využitie IKT pri práci s deťmi vo VVČ. 

 

V Trenčíne 15.10. 2013  

 

schválené na pedagogickej rade dňa 03.09. 2013

schválené na Rade školy dňa 21.10. 2013

 

Za Radu školy: Iveta Ondrišíková                           Vypracovala: Alena Papierniková                                            

                        predseda Rady školy                                                    riaditeľka školy                           

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín