Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  Jasle a materské školy  

Materská škola, M. Turkovej 5

  

Materská škola M. Turkovej

Nachádza sa na sídlisku Sihoť II. Budova je prízemná 5 pavilónová (4 triedy a 1 hospodársky pavilón, všetky sú prepojené spojovacou chodbou), s veľkým dvorom na hry pre deti. Zriaďovateľom je mesto Trenčín, prevádzkovateľom sú Školské zariadenia mesta Trenčín.

MŠ výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

Výchovnú činnosť zabezpečuje osem  kvalifikovaných učiteliek. Práce súvisiace s prevádzkou  materskej školy zabezpečujú dve upratovačky a dve kuchárky.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

 

Vlastné zameranie materskej školy

 

Naša materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o ľudovú kultúru. Vychádzame z prvkov slovenskej ľudovej kultúry a národných kultúrnych tradícií.

Máme založený tanečný a spevácky krúžok pod vedením pani učiteľky, ktorá má patričné odborné vzdelanie pre takúto činnosť. Doposiaľ s deťmi zrealizovala vystúpenia s vianočnou tematikou - pásmo Betlehemci, jarnou – vynášanie Moreny a stavanie Mája.

Materská škola smeruje svoje zameranie v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania štátu. Preto poskytujeme deťom aj výučbu anglického jazyka pod vedením dvoch kmeňových pani učiteliek s náležitým odborným vzdelaním.

Spolupracujeme so Súkromnou umeleckou školou, do ktorej deti chodia na výtvarný krúžok.

Pripravujeme deťom vždy nejaké prekvapenie a spestrenie pobytu u nás – športové dni, slávnosti, karneval. Zapájame sa do rôznych súťaží a neodídeme bez ceny. Príďte sa o tom presvedčiť.

Riaditeľka MŠ: Alena Papierniková

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín