Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  Jasle a materské školy  

Materská škola, Švermova 24

Materská škola na Švermovej ulici  sa nachádza na sídlisku Sihoť I v tichom a pokojnom prostredí, v blízkosti  nábrežia Váhu.

Na predprimárne vzdelávanie prijímame deti vo veku  od 3 – 6 rokov veku.

V školskom roku 2009 / 2010 sme začali pracovať podľa Školského vzdelávacieho programu  Okienko do sveta so zameraním na rozvoj environmentálneho cítenia , ktorého hlavným cieľom je -  vytváranie pozitívneho vzťahu  k bezprostrednému i širšiemu prírodnému prostrediu, posilňovať  u detí spôsobilosť súcitiť s prírodou a živými tvormi, podnecovať  ochranárske postoje, odhaľovať  pozitívne a negatívne zásahy človeka v prírodnom prostredí, stimulovať  detskú zvedavosť pri bádaní a experimentovaní s prírodninami. Ciele plníme prostredníctvom  edukačných hier,  vychádzok do prírody, návšteva ZOO, nadviazali sme spoluprácu s Centrom environmentálnych aktivít  Baranček

Pri  tvorbe ŠkVP  sme postupovali tak, aby metódy a formy práce zodpovedali reálnym podmienkam a dostupným didaktickým  prostriedkom.

Veľký význam pre dieťa má pohyb. Preto u detí rozvíjame psychomotorické kompetencie so zreteľom na postupnosť a veku primeranosť. K tomu máme k dispozícii školský dvor vybavený náradím, nábrežie Váhu  a okolité ihriská

Okrem  kvalitnej  výchovno – vzdelávacej práce ponúkame rodičom krúžkovú činnosť- dramatický, výtvarný, cvičenie rodičov s deťmi, krúžok aerobiku, AJ.

Pri rôznych príležitostiach pripravujeme spoločné akcie pre rodičov:  Tekvicové strašidielka, Zdobenie medovníkov, Tvorivé dielne, Ochutnávka nátierok a zeleninových šalátov, Deň matiek..

Práca v MŠ svojou špecifickosťou predpokladá blízky vzťah  medzi dospelým a dieťaťom

ako aj úzku spoluprácu medzi učiteľkami a rodičmi detí.

Dbáme na to, aby sa dieťa nielen učilo, ale aj naučilo, aby bolo jeho vzdelávanie spojené  s humánnymi aspektmi  - aby sa deti v MŠ cítili spokojné, neohrozované, aby boli učiteľkami prijímané také, aké sú bez predsudkov.

 

Riaditeľka MŠ  -  Šinkovičová Janka

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín