Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  Jasle a materské školy  

Materská škola, Stromová 3

      

 

 

Materská škola „Vodníček“ patrí k najmladším predškolským zariadeniam v meste. Nachádza v tichom, pokojnom a  krásnom bezprašnom prostredí v blízkosti rieky Váh, mimo hlavnej cestnej komunikácie – v mestskej časti Noviny. Poskytuje celodennú, v prípade záujmu a potrieb rodičov aj poldennú výchovnú starostlivosť. Materskú školu navštevujú  deti vo veku od 3 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom povinnej školskej  dochádzky..

Dochádzanie do materskej školy nepresahuje 15 minút pešej chôdze z okolitých ulíc a sídlisk Pre rodičov, ktorí privážajú deti autom je možnosť dobrého parkovania pred materskou školou.

Materská škola k svojej činnosti využíva budovu zloženú z troch pavilónov: v 2 pavilónoch sú triedy s herňami a spálňami, so sociálnymi zariadeniami a 1 tvorí hospodársky pavilón, v ktorom sú školská kuchyňa, práčovňa a kancelária vedúcej jedálne. Súčasťou materskej školy je rozsiahly školský dvor s rozsiahlou zatrávnenou plochou, na ktorej sa nachádzajú 2  pieskoviská, preliezačky, hojdačky, záhradný domček, domček so šmýkačkou.

Prevádzka materskej školy je od 6,25 do 16,30 hod.

Výchovno-vzdelávací proces realizuje materská škola v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0, schváleným a vydaným Ministerstvom školstva SR. Materská škola má vypracovaný  školský vzdelávací program pod názvom „Kľúčik do sveta“, ktorého  ciele rozvíjajú  základné kľúčové kompetencie detí. Nadobudnuté spôsobilosti a zručnosti umožňujú dieťaťu úspešne sa začleniť do života.

Výchova a vzdelávanie materskej školy je zameraná na uchovanie a zvyšovanie úcty k tradíciám našich predkov,  na obohacovanie regionálnych prvkov, podporu tradičnej ľudovej kultúry.

Neoddeliteľnú súčasť edukačnej činnosti tvoria rôzne podujatia, projekty a akcie do ktorých sa materská škola zapája. Patria medzi ne: popoludňajšie tvorivé dielne detí a rodičov, divadelné predstavenia, vystúpenia ľudových umelcov, fašiangový karneval, Mikulášska besiedka, vynášanie Moreny, stavanie mája,  kultúrne programy pre Akadémiu III. veku, hudobné koncerty a vystúpenia detí na galaprograme, oslavy Deň matiek, MDD, účasť detí v speváckych,  recitačných a výtvarných súťažiach.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť MŠ rozširujeme o možnosť rozvíjať prirodzený talent v krúžku - oboznamovanie sa s anglickým jazykom, 2x do týždňa navštevujeme neďaleké HOSSCORP, kde majú deti možnosť športového vyžitia na tenisových kurtoch pri rôznych športových aktivitách, podľa záujmu rodičov uskutočňujeme plavecký výcvik a logopedickú starostlivosť.

Výchovu a vzdelávanie detí  zabezpečuje 6 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Prevádzku zabezpečujú 4 nepedagogický zamestnanci.

Útulné a príjemné prostredie materskej školy poskytuje priestor pre dosiahnutie optimálnej perceptuálno-motorickej, kognitívnej a citovo-sociálnej úrovne ako  základu pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Viac sa o našej činnosti a aktivitách dočítate na internetovej stránke:

www.msstromova.szm.com

Riaditeľka MŠ: PhDr. Silvia Kozinková

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín