Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  Jasle a materské školy  

Materská škola, Soblahovská 22

Materská škola, Soblahovská 22 Materská škola, Soblahovská 22 Materská škola, Soblahovská 22 Materská škola, Soblahovská 22

Materská škola, Soblahovská 22 Materská škola, Soblahovská 22

 

Materská škola sa nachádza v lokalite dolného mesta – Dlhé Hony. V súčasnosti je 4 triedna s veľkým školským dvorom, slúžiacim o.i. na rozvíjanie pohybových zručností a zvyšovanie fyzickej zdatnosti detí.

Hlavným cieľom MŠ je poskytnúť predprimárne vzdelanie cielenou prípravou na úspešný vstup do 1.ročníka ZŠ vlastným zameraním školy, a to komunikačno – kultúrnym v duchu priateľstva a tolerancie, ochrany zdravia a životného prostredia. Výchovno – vzdelávací proces obohacujeme o nové prvky, formy a metódy výchovnej práce, nadšatandardné aktivity a tým kultivujeme detskú osobnosť podľa individuálnych predpokladov.

Umelecký talent rozvíjame v spolupráci so ZUŠ v Trenčíne, odborom výtvarným a hudobným (prípravný kurz Vv, koncerty Deti deťom), krúžkom Vv, prehlbujeme národnú identitu  divadelnými a hudobno - dramatickými predstaveniami (Teatro Tatro, Bábkové divadlo Žilina, Trenčianske hradné divadlo a iné umelecké zoskupenia), uchovávame kultúrne tradície organizáciou programov pri príležitosti vianočných, veľkonočných sviatkov, obdobia fašiangov a iných osláv, napr. Deň matiek a pod. Deti sa zúčastňujú akcií poriadaných v rámci mesta Trenčín Zlatý slávik, Rapotačky, olympiády atď., tiež výtvarných súťaží v spolupráci s G.M.A.B., ZŠ P. Bezruča a inými subjektami.

V oblasti rozumovej výchovy učíme deti identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať ich riešenia a riešiť ich, získať ústne spôsobilosti, matematickú gramotnosť a prírodovedné vedomosti. Prostrednictvom oboznamovania s anglickým jazykom vytvárame u detí vedomie o iných národoch a o dôležitosti vedieť sa s nimi dorozumieť. V prípade záujmu detí oboznamujeme ich hravou formou s používaním  PC.

Pripravujeme deti na zodpovedný život k ochrane zdravia a životného prostredia. Enviromentálne cítenie rozvíjame u detí lesnou pedagogikou v spolupráci s MsH TN. Deti sa každoročne zúčastňujú predplaveckej prípravy, hradenej zriaďovateľom a uskutočňovanej  v krytom bazéne ZŠ L.Novomeského – Trenčín,Juh.

V záujme vedenia MŠ, jej personálu a zriaďovateľa Mesta Trenčín je vytvárať podmienky pre kvalitnú výchovu a vzdelanie v súčasnosti pre 92 navštevujúcich detí.

riaditeľka MŠ Mgr. Janka Babálová

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín