Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  Jasle a materské školy  

Materská škola, Šmidkeho 12

Materská škola sa nachádza na sídlisku Juh v Trenčíne a medzi obyvateľmi sídliska je známejšia ako „Kohútikova.“ Poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov, ako aj deťom  s odloženou povinnou školskou dochádzkou. MŠ má šesť tried, nachádza sa v troch rovnocenných pavilónoch.

Hlavným cieľom MŠ je poskytnúť predprimárne vzdelávanie ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Pedagogický prístup v našej materskej škole sa opiera o pozitívnu výchovu založenú na láske a dôvere k dieťaťu.

 

Čo ponúkame:

  • pekne, vkusne a esteticky zariadený interiér MŠ - denne pestrú činnosť v súlade so školským vzdelávacím programom
  • pravidelný pobyt vonku
  • individuálnu prácu s deťmi
  • prácu s počítačom, nové a moderné didaktické pomôcky a hračky
  • rôzne slávnosti, akcie, aktivity pre deti aj rodičov
  • profesionálny prístup pedagógov
  • úzku spoluprácu s rodinou
  • zážitkové učenie
  • spoluprácu so základnou školou, s miestnou knižnicou
  • podmienky pre všestranný harmonický rozvoj detí

 

Na čo sa každoročne tešíme:

Jesenné čarovanie, Mikulášska besiedka, tvorivé dielne s rodičmi, fašiangový karneval, divadielka a koncerty, týždeň otvorených dverí pre novoprijaté deti a ich rodičov, Deň matiek, MDD, vystúpenia v domove dôchodcov,  vychádzky do lesoparku Brezina, športové popoludnie detí a ich rodičov, kultúrne podujatia poriadané mestom, každoročná rozlúčka s predškolákmi, spolupráca s kultúrnym strediskom Aktivity - výstavy, návšteva ZŠ a knižnice, výtvarný krúžok a oboznamovanie sa s anglickým jazykom.

Riaditeľka MŠ: Bc. Adriana Jakušová, 0902  911 189 

Viac tu: http://mskohutik.webnode.sk/

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín