Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  Jasle a materské školy  

Materská škola, Opatovská 39

 

  

            Naša materská škola sa nachádza na sídlisku Sihoť III. na Opatovskej ulici č. 39 v Trenčíne, ktorú sme spoločne pomenovali MŠ Lienka. V jej tesnej blízkosti sa nachádza riečka Teplička, záhradkárska oblasť, ihrisko Pádivec a najmä hrádza, kde majú deti možnosť oboznamovať sa so životom vodného vtáctva.

            MŠ je budova, ktorú tvoria dva jednoposchodové a dva dvojposchodové pavilóny. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 10 kvalifikovaných pedagógov a 6 prevádzkových zamestnankýň. V areáli MŠ je veľký priestranný dvor, na ktorom sú pieskoviská, kolotoče, preliezačky pre deti a tiež množstvo stromov a kríkov, na ktorých počas roka pozorujeme zmeny ročných období. V MŠ je 5 tried, ktoré sú priestranné, nanovo omaľované a každá z tried je vybavená PC a DVD. Súčasťou MŠ je aj dielnička, ktorá pozostáva z počítačovej miestnosti a malej telocvične. Počas uplynulých rokov sa MŠ zapojila do európskeho projektu „Škola podporujúca zdravie“ a tiež „Bezpečne do škôlky“.

            V MŠ okrem výchovno-vzdelávacej činnosti prebieha aj krúžková činnosť, ktorá sa každoročne aktualizuje v súlade so Školským vzdelávacím programom „S lienkou za poznaním“. Počas roka organizujeme tieto akcie: tekvicová párty, šarkaniáda, Mikuláš, vianočné besiedky, divadielka pre deti, zimná sánkovačka, karneval, oslava MDD, Deň matiek, stretnutie s hasičmi a iné. Predškoláci sa tiež zúčastňujú plaveckého výcviku, tvorivých dielní a navštívia knižnicu.

Prostredníctvom novovybudovaného dopravného ihriska sa v našej materskej škole venujeme dopravnej výchove detí. Význam dopravnej výchovy a prevencie je v prípade detí na život v premávke a na cestách veľmi dôležitý. Práve preto je potrebné venovať sa dopravnej výchove už  v materských školách. Hlavným cieľom je pútavou a hravou formou upriamiť pozornosť a prispieť k zvýšeniu bezpečnosti detí v cestnej premávke, naučiť ich základné pravidlá pre chodcov a pre cyklistov, dopravné značky a ako sa správať na cestách a uliciach. Upozorniť deti na potrebu opatrnosti, ohľaduplnosti a používania reflexných prvkov v záujme ochrany ich vlastného zdravia.


V rámci environmentálnej výchovy pôsobíme na emocionálnu a vôľovo-aktívnu stránku osobnosti dieťaťa. K realizácii environmentálnej výchovy prispieva aj prírodné centrum s pocitovým chodníkom, ktorý je vytvorený z prírodných materiálov.  Vytvárame tak podmienky, aby sa deti učili prostredníctvom priameho pozorovania a zážitkového učenia.

 

Riaditeľka MŠ: Mgr. Alena Sýkorová

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín