Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  Jasle a materské školy  

Materská škola, Medňanského 9

 Materská škola, Medňanského 9  Materská škola, Medňanského 9

Materská škola, Medňanského 9, Trenčín

Bližšie info: http://mednanskeho.webnode.sk   

Lokalita: Zámostie, mestská časť Istebník.

Filozofia: Osobnostne orientovaný prístup k dieťaťu, uplatňovanie zážitkového učenia a metodiky Krok za krokom, práca s menšími skupinami detí v centrách aktivít, zvýšená podpora individuality a dôvery detí vo vlastnej schopnosti.

O nás:

Materská škola sa nachádza v prímestskej časti Trenčína: v Istebníku. V materskej škole máme celodennú prevádzku v štyroch triedach, ktoré sa nachádzajú na dvoch podlažiach budovy. V suteréne materskej školy je kuchyňa. Materská škola má dva školské dvory, na jednom z nich je zriadené dopravné ihrisko.

Prevádzka MŠ je od 6,30 hod. do 16,30 hod.

Zriaďovateľom MŠ je Mesto Trenčín. Prevádzkovateľom sú Školské zariadenia mesta Trenčín. Materská škola poskytuje výchovno – vzdelávaciu starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou podľa schváleného školského vzdelávacieho programu - DOMINO. Výchovnú činnosť zabezpečuje osem kvalifikovaných učiteliek. Práce súvisiace s prevádzkou materskej školy zabezpečujú dve kuchárky a dve upratovačky.

Poslaním MŠ je dopĺňať rodinnú výchovu a pripravovať deti na vstup do ZŠ.

ñ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja ich schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie

ñ pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami

Triedy v našej materskej škole:

V materskej škole máme celodennú prevádzku v štyroch tried. Deti sú zadelené do tried podľa veku.


Trieda Žabky

Vekové zloženie: 3 ročné deti
Učiteľky: riaditeľka Viera Pietriková, Františka Rožníková

Trieda Lienky

Vekové zloženie: 3 až 4 ročné deti
Učiteľky: Zuzana Chrastinová, Mgr. Danica Lorencová

Trieda Myšky

Vekové zloženie: 4 až 5 ročné deti
Učiteľky: Mgr. Jana Sabadková, Iveta Grunská

Trieda Včielky

Vekové zloženie: 5 až 6 ročné deti
Učiteľky: Nadežda Ferancová, Iveta Samáková

                                                        

Aktivity doplňujúce Program výchovy a vzdelávania:

- dopravné ihrisko – zamerané na dopravnú výchovu v materskej škole

- práca s bábkou a maňuškou – divadelné predstavenia v materskej škole

Krúžková činnosť v MŠ:

- oboznamovanie s anglickým jazykom

- tanečno - pohybový krúžok

- bábkovo - dramatický krúžok

Ďalej sa v MŠ organizujú akcie, na ktoré sa veľmi tešíme:

- otvorenie dopravnho ihriska v MŠ

- plavecký kurz

- tekvičkové čarovanie

- divadelné predstavenia

- vystúpenia v klube seniorov

- Mikuláš v materskej škole

- Vianočná besiedka

- výchovné koncerty

- Fašiangový karneval

- výstavy

- výlety do knižnice

- Minitalent v našej MŠ

- výlety do Galerkova GMAB

- besiedka ku dňu matiek

- detská športová olympiáda

- súťaže k MDD

- výlety na konci školského roka

- rozlúčka s predškolákmi

Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca:

- s Verejnou knižnicou M. Rešetku v Trenčíne

- s klubom seniorov v Istebníku

- so Základnou školou na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne

Projekty:

- „Taký trochu lepší svet.“  - vlastný projekt zameraný na dramatickú výchovu v MŠ  

- „Bezpečne do školy“ – projekt zameraný na dopravnú výchovu v MŠ

- „Rastieme zdravo“ – vlastný projekt vypracovaný v spolupráci s vedúcou ŠJ

Pre rodičov:

- Otvorená škola ponúka rodičom možnosť zúčastňovať sa na spoločných akciách, dávať návrhy a podnety na zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacích výsledkov

- Informuje rodičov a verejnosť o svojich aktivitách prostredníctvom novej webovej stránky:

   http://mednanskeho.webnode.sk

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín