Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  Jasle a materské školy  

Materská škola, J. Halašu 11, DÚHA

logo materskej školy

Logo Materskej školy DÚHA v Trenčíne na Ulici Jána Halašu 11 v sebe skrýva nielen farebnosť ale i podnetnosť a rozmanitosť ponúkaných aktivít deťom a ich rodičom, rodinám i priateľom školy.

 

Materská škola, J. Halašu Materská škola, J. Halašu

Naša Materská škola - DÚHA - je zaradená od roku 2002 do siete škôl podporujúcich zdravie detí  a v súlade s dlhodobou strategickou koncepciou rozvoja školy: Venovať pozornosť výchove zameranej na zdravý životný štýl a posilnenie úcty k prírodnému prostrediu“, sme v školskom roku 2008/2009 otvorili Environmentálne centrum a rozvinuli environmentálnu výchovu do oblasti separácie odpadu s deťmi v rámci tried a školy. V koncepcii vytvárame priestor aj na podporovanie ranej gramotnosti u detí vytváraním stimulov  a podmienok rozvoja, formovaním gramotnostne podnetného prostredia v materskej škole. Vytvárame prostredie, v ktorom sa deti budú cítiť šťastne a bezpečne a zároveň rodičia budú mať pocit prijatia a plnej akceptácie.

V súčasnosti kvalitnú výučbu detí zabezpečuje 12 kvalifikovaných pedagógov. V strede záujmu materskej školy stojí dieťa so svojimi detskými záujmami, skúsenosťami, zvedavosťou a prirodzenými potrebami. Učiteľky koncipujú kurikulárne projekty a zavádzajú inovatívne stratégie vo výučbe, aby deťom umožnili lepšie pochopiť nové pojmy a podporili ich tvorivosť, skúmanie, experimentovanie, sociálnu kooperáciu a poznávanie v činnostnom učení sa.

Doménou našej školy je kvalitné, estetické vybavenie interiéru tried, samostatné jedálne, Soľné inhalačné centrum, Čitateľské centrum, novootvorené Environmentálne centrum – DÚHA. Z hľadiska zvýšeného počtu prijatých detí do materskej školy k 2.9.2008 v školskom roku  2008/2009 sa prevádzka plne vybavenej telocvične dočasne prerušila.

Areál MŠ má veľmi dobrú polohu a kvalitnú záhradnú architektúru – množstvo ihličnatých, listnatých, ovocných stromov a kopcovitý terén vytvára vstupnú bránu do blízkeho lesoparku Brezina s možnosťami mnohostrannej pohybovej aktivity. V blízkosti sa nenachádza žiadna hlavná cesta, čím sú deti chránené od nadmerného vdychovania škodlivých exhalátov z výfukových plynov.

Školský dvor je vybavený dopravným ihriskom a jeho zariadenie je v prevažnej časti z prírodného materiálu a spĺňa atest bezpečnosti a primeranosti pre deti predprimárneho vzdelávania.

Škola vytvára podmienky na rozvíjanie potrieb a záujmov detí v krúžkoch:

v školskom roku 2008/2009 pod vedením externých lektorov v spolupráci s inými subjektami

 • Súkromná základná umelecká škola – výtvarný odbor
 • Súkromná jazyková škola Lienka – anglický jazyk
 • 32. zbor skautov a skautiek ALE VIVO a 93. prístav vodných skautov a skautiek Tortuga – oddiel „Skautík“ pod vedením pedagógov školy
 • Majster Slabika“ /Mgr. S. Ježíková, Mgr. A. Koprivňanská/ - zameranie na stimulovanie predčitateľských spôsobilostí a vedomia o slove
 • Daktáčik“ /A. Adamicová, G. Kotláriková/ - so zameraním k rozvíjaniu priestorovej orientácie, technickej tvorivosti, konštruktívnych spôsobilostí a matematického myslenia
 • Enviráčik“ /A. Horváthová, L. Martinovičová/ - so zameraním pre rozvíjanie environmentálneho vedomia a vzťahu k ochrane prírody
 • Bábko-lienka“ /H. Grmanová, A. Jókaiová/ - zameranie na podporovanie predstavivosti, tvorivosti, predstierania rolí a vytvárania vzťahov medzi deťmi pri hraní divadla
 • Šikovníček“ / Mgr. S. Ježíková, Mgr. A. Koprivňanská, Mgr. D. Dianová, M. Vojsovičová/ - so zameraním k rozvíjaniu jemnej motoriky, umeleckého cítenia a technických spôsobilostí pri práci s hlinou

Našou snahou je, aby naša škola fungovala ako otvorená komunita s otvorenou komunikáciou a partnerskými vzťahmi. Preto ponúkame rodičom možnosť zúčastniť sa na formálnych a neformálnych stretnutiach /Dni otvorených dverí, Vystúpenia detí na besiedkach, Oslavy detí.../. Tradične ponúkame deťom a rodičom rôzne nadštandardné aktivity napr. denne pobyt v Soľnom inhalačnom centre, Noc v našej škôlke so skautmi, Juniáles, Šarkaniáda, Karneval, Stretnutie so spisovateľkou M. Ivaničkovou, Tvoríme v Galérii M. A. Bazovského, Vianočné a Veľkonočné tvorivé dielne,  Výlet do chovnej stanice koní - Nozdrkovce, „Les náš kamarát“ v lesoparku Brezina pod vedením lesných pedagógov, dopravná výchova „Adamko na ceste“ s policajtom, Tekvicové párty a iné. Tieto aktivity sú veľmi obľúbené a organizované za výraznej finančnej, vecnej pomoci a osobnej zaangažovanosti rodičov.

Sme  školou  z ktorej  odchádzajú  deti  vzdelané, zodpovedné  a  empatické  ako  aktívni  priatelia  ZEME.

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole, Jána Halašu 11, Trenčín za školský rok 2012/2013

Východiská

 1. Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
 2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
 3. Koncepčný zámer rozvoja školy na roky 2011-2014
 4. Plán práce školy na šk. r. 2012/2013
 5. Správa o plnení plánu metodického združenia v šk. r. 2012/2013
 6. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach jednotlivých tried za šk. r. 2012/2013
 7. Závery z vnútroškolskej kontroly v šk. r. 2012/2013
 8. Zápisnice z rokovania pedagogickej rady a metodického združenia školy,  rady školy v šk. r. 2012/2013

 

1. a) Základné identifikačné údaje o materskej škole:

Názov školy: Materská škola

Adresa školy: Jána Halašu 11, Trenčín, 911 08

Kontakty: 032/6524 383,

Zriaďovateľ školy/adresa: Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín

Riaditeľ školy: Mgr. Angelika Koprivňanská

Vedúci školskej jedálne: Anna Švančarová

Rada školy – predseda (zástupca zákonných zástupcov detí): Mgr. Róbert Čudai

               – podpredseda (zástupca zákonných zástupcov detí): Anna Vaňková

               – člen (zástupca pedagogických zamestnancov školy): Mgr. Blanka Džuganová, Helena Grmanová

               – člen (zástupca nepedagogických zamestnancov školy): Renáta Drobná

              – člen (delegovaní zástupcovia zriaďovateľa): JUDr. Milan Kováčik, Branislav Zubričaňák

Činnosť rady školy:

Členovia rady školy na svojich zasadnutiach prerokovali nasledovné dokumenty školy - Školský vzdelávací program „S priateľmi na ceste za objavmi a poznaním“ (ďalej len ŠkVP), Školský poriadok školy a jeho prílohy na príslušný školský rok, Koncepčný zámer rozvoja materskej školy na roky 2011-2014, Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012. Členom boli poskytnuté informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. Predseda RŠ vypracoval Správu o činnosti RŠ za uplynulé obdobie.

Poradné orgány riaditeľa školy:

Poradné orgány riaditeľa školy sa na zasadnutiach zamerali na prerokovanie vnútorných predpisov a pedagogickej dokumentácie a jej súčastí, pedagogické a výchovno-vzdelávacie otázky. Odbornosť učiteľov podporovali v súlade s plánom činnosti odbornými diskusiami, výmenou získaných pedagogických skúseností z absolvovaných vzdelávaní v rámci Národného projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl, ako súčasť reformy vzdelávania, interným vzdelávaním so zameraním na fonematické uvedomovanie detí, vzájomnými hospitáciami, čo prispelo ku skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti v didaktickej i metodickej oblasti. Členovia na zasadnutiach prezentovali vlastné učebné materiály (prediktabilné knihy, prezentácie v MS PowerPoint). Návrhy na revidovanie ŠkVP neboli predložené.

b) Údaje o počte detí v materskej škole za školský rok 2012/2013:

Do materskej školy k 15.9.2012 bolo prijatých 134 detí.

c) Údaje o počte detí zapísaných do 1. ročníka základnej školy v školskom roku 2013/2014:

Do 1. ročníka základnej školy bolo zapísaných 24 detí.

d) Údaje o počte prijatých detí do MŠ v  školskom roku 2013/2014 (údaje k 15.9.2013):

Do materskej školy bolo prijatých 132 detí.

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa vzdelania:

Súbor kľúčových kompetencií vymedzených v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie je stanovujúcim kritériom dosiahnutia osobnostného rozvoja každého dieťaťa pre úspešné začlenenie do spoločnosti a ďalšie školovanie. O miere úspešnosti detí v prvom ročníku základnej školy získavame údaje v rámci spolupráce so základnou školou a informácií od zákonných zástupcov detí. Rozhodnutie o OPŠD z hľadiska nezrelosti bolo CPPPaP vydané pre štyri deti.

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov:

V školskom roku 2012/2013 sme zabezpečovali predprimárne vzdelávanie nultého stupňa. Boli rozvíjané kompetencie súvisiace s ďalším vzdelávaním, prípravou na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí realizáciou učebných osnov ŠkVP s cieľom dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň.

g) Údaje o počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy:  

Počet zamestnancov školy spolu: 20

Pedagogickí zamestnanci spolu: 12

-          kvalifikovaní - stredoškolské/vysokoškolské vzdelanie - 5/7

-          nekvalifikovaní - 0    

Nepedagogickí zamestnanci:

-          upratovačky - 3

-          zamestnanci školskej jedálne - 5

Odborní zamestnanci: 0

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:

Údaje sú uvádzané o pedagogických zamestnancoch, ktorí ukončili vzdelávanie v danom školskom roku.

Názov vzdelávania:

-          Adaptačné - Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca – 2 účastníci

-          Inovačné - Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania – 1 účastník

-          Aktualizačné - Digitálne technológie v materskej škole pre vedúcich pedagogických zamestnancov – 1 účastník

-          Aktualizačné - Digitálne technológie v materskej škole pre vedúcich pedagogických zamestnancov – 1 účastník

-          Aktualizačné - Rozvíjanie grafomotoriky pomocou výtvarných techník – 3 účastníci

-          Odborný seminár – Revízia a inovácia štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie (východiská, štruktúra a medzinárodné porovnanie), Diagnostika školskej spôsobilosti, Prevencia v materskej škole – 1 účastník

i)Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti:

Školský rok

2012/2013

Názov aktivít Trieda                  
September Triedne združenia rodičov Všetky triedy
Oberaj ovocie oberaj ... - výstava ovocia v triede 6-F
Môj kamarát v škôlke – tvorivé aktivity v Galérii MAB 1-A
Október November Ovocné popoludnie, Ovocný šalátik 1-A, 6-F
Jesenné tvorivé dielne (Noc svetlonosa, Tekvičkové tvorivé dielničky) Všetky triedy
Jahrada - výstava ovocia a zeleniny k Svetovému dňu výživy 6-F
Turistická vychádzka do lesoparku Brezina 6-F
Staráme sa o zúbky 1-A, 2-B
Nakŕmime vtáčiky (vychádzky a rozmiestňovanie kŕmidiel v lesoparku Brezina) 1-A, 2-B
Aktivity v záujmových útvaroch/celoročne - Anglický jazyk/LINGUAL, Šikovné jazýčky - anglický jazyk, Bábko-lienka, Výtvarníček, Tanečná škola (celoročne)
Logopedická intervencia (spolupráca so SCŠPP - celoročne)
Projekt Tvorivé dieťa - Keramikár (spolupráca s CVČ - celoročne) 1-A, 6-F
December Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš? Všetky triedy
Vianočné tvorivé dielne Všetky triedy
Vianočná besiedka Všetky triedy
Deti hrajú deťom divadlo – Vianočná jedlička (prezentácia krúžku Bábko-lienka). Predstavenia sa zúčastnili deti našej školy a deti z materských škôl na sídlisku Juh.
Depistáž, testy školskej spôsobilosti (spolupráca s CPPPaP) 1-A, 6-F
Január Hladné vtáčatká a zvieratká (kŕmenie vtákov a lesnej zveri v lesoparku Brezina) 1-A, 2-B, 6-F
Sánkovačka/bobovačka (súťaž) 6-F
Snehuliačik náš kamarát (hry so snehom) 6-F
Február Fašiangový karneval Všetky triedy
Triedne združenia rodičov Všetky triedy
Marec Moja knižka 1-A
Exkurzia - knižnica, kníhkupectvo 1-A, 5-E, 6-F
Kniha najlepší kamarát (galéria kníh z domáceho prostredia) 6-F
Minitalent alebo aj škôlkari veľa dokážu (spolupráca s Verejnou knižnicou M. Rešetku) 1-A
Apríl Veľkonočné tvorivé dielne, Veľkonočné vajíčko 2-B, 4-D, 5-E, 6-F 
Výsadba stromčekov na školskom dvore 1-A, 2-B
Majme zdravé zúbky (interaktívna aktivita s dentálnym hygienikom) 4-D
Prevencia alkoholizmu a kriminality (preventívno-výchovná aktivita, spolupráca s CPPPaP) 1-A, 6-F
Bábkové predstavenie – Kamarátka knižka Všetky triedy
Máj  Besiedka pri príležitosti Dňa matiek Všetky triedy
Galaprogram – spev -  Pýtala sa žabka žabky, pásmo básní – Zajačikove narodeniny 1-A
Environmentálna aktivita – Staráme sa o živočíchy (zabezpečoval koordinátor environmentálnych aktivít) Všetky triedy
Jún Športový Deň detí – Športová olympiáda 1-A, 5-E, 6-F
Exkurzia – 1. ročník základnej školy 1-A, 6-F
Dovidenia škôlka - rozlúčková besiedka s predškolákmi 1-A, 6-F
Deň detí Všetky triedy
Exkurzia – hasičský záchranný zbor 1-A
Grilovačka 4-D, 5-E
Detský smajlíkový trh 5-E
Exkurzia - ZŠ L. Novomeského 1. ročník 6-F
Triedne združenia rodičov Všetky triedy
Nezvyčajní záchranári – ukážka výcviku psov (spolupráca s políciou) Všetky triedy
Deti hrajú deťom divadlo – Ako myška piekla lievance (prezentácia krúžku Bábko-lienka). Predstavenia sa zúčastnili deti našej školy a deti z materských škôl na sídlisku Juh.

 

Dosiahnuté výsledky v súťažiach/aktivitách:

Trenčianske osvetové stredisko - Príroda, životné prostredie a deti (účasť- 2 deti 6-F, 1 dieťa ocenené)

- 28. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí (účasť - 1 dieťa 6-F, postup do celoslovenského kola)

j)  Údaje o projektoch, do ktorých je/bola škola zapojená:

Zapojili sme sa do projektu Trenčianskej nadácie „Otvor srdce daruj knihu“, projektov EU „Školské ovocie“ a „Školský mliečny program“.

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole:

V školskom roku 2012/2013 nebola v materskej škole vykonaná externá evalvácia štátnou školskou inšpekciou.

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:

          Vnútorné priestorové podmienky umožňujú realizovať rôzne zmysluplné aktivity, zodpovedajú záujmom, potrebám detí a zamestnancov i zameraniu školy. Súčasťou priestorov školy je Environmentálne, Soľné inhalačné a Pohybovo-relaxačné centrum. Školský areál svojou rozlohou, nerovnosťami terénu a vybavením spĺňa všetky predpoklady na tvorivé aktivity, objavné a bádateľské aktivity (aktivity s environmentálnym zameraním), experimentovanie, pozorovanie, pohybové hry, komunikatívne a relaxačné aktivity. Za finančnej podpory OZ ZR školy sa doplnila digitálna technika (detský mikrofón EASI SPEAK, digitálna kamera TUFF-CAM), inovatívne edukačné pomôcky (LOGICO Primo). Triedy sa postupne vybavujú za prispenia zákonných zástupcov detí a priateľov školy novým variabilným nábytkom z 2% príspevkov daní (trieda 6-F a čiastočne 4-D), hračkami, sezónnymi pomôckami do piesku, rôznorodým výtvarným a pracovným materiálom, detskou literatúrou rôznych žánrov a časopismi, pracovnými zošitmi z rôznych oblastí rozvoja osobnosti dieťaťa. Učitelia majú k dispozícii pravidelne aktualizovaný odborný knižný fond.

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy:

          Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov školy. Výšku príspevku za pobyt dieťaťa určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením č. 7/2011. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy zákonný zástupca alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť mesačne uhrádza na účet ŠZTN. S týmito financiami hospodári spravidla podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na nevyhnutné potreby školy. O spôsobe využitia finančných prostriedkov OZ ZR pri MŠ J. Halašu 11 v Trenčíne získaných od dobrovoľníkov, sponzorov, rodičov, právnických alebo fyzických osôb rozhoduje výkonný výbor OZ ZR pri MŠ J. Halašu 11. Správu o finančnom hospodárení s prostriedkami predkladá pokladník zákonným zástupcom detí. 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy a vyhodnotenie jeho plnenia v školskom roku 2012/2013:  

Oblasť výučby  

Ciele Koncepčného zámeru rozvoja školy na roky 2011-2014 a úlohy z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na školský rok 2012/2013 sme implementovali do plánu práce školy na príslušný školský rok.

Údaje zo zistení vnútroškolskej kontroly nám dokumentujú súlad plánov výchovno-vzdelávacej činnosti a jej súčastí s učebnými osnovami. Pri formulovaní výchovno-vzdelávacích cieľov učitelia zohľadnili edukačné potreby detí vrátane detí s odkladom povinnej školskej dochádzky, čo dokumentujú vypracované stimulačné programy s pravidelným vyhodnocovaním ich dosahovania. Navrhované aktivity v plánoch edukačnej činnosti v prevažnej miere zohľadnili štýly učenia sa detí, vekové a individuálne osobitosti detí v skupine, rozvojové možnosti a ich potencionality.

Poznatky učitelia deťom väčšinou sprístupňovali vytváraním adekvátnych učebných situácií, v ktorých si deti rozširovali, pretvárali/rekonštruovali skúsenosti a poznatky za podpornej pomoci učiacich sa detí a učiteľa najmä prostredníctvom hry (simulačných, situačných, inscenačných hier), manipulácie s predmetmi, priamym pozorovaním (v triede, mimo triedy), diskusiou o získaných informáciách, tvorením vlastných produktov, experimentovaním s rolami prostredníctvom tvorivej dramatiky, bádateľskými aktivitami, exkurziami, riešením rozmanitých životných situácií priamo v prirodzených situáciách, čo umožnilo deťom získavať zážitky a skúsenosti a na základe nich vytvárať a utrieďovať poznatky, ktoré využívali v nových rôznorodých aktivitách. Kritické a tvorivé myslenie detí bolo rozvíjané aktivitami podporujúcimi diskusiu/vydiskutovávanie, zdôvodňovanie, argumentovanie, prezentovanie, kladením vhodných stimulujúcich otázok, na ktoré deti dokázali nájsť odpoveď vlastnou aktivitou, vlastnou skúsenosťou, experimentom. Do procesu učenia sa včleňovali učebné problémy prostredníctvom digitálne interaktívnej pomôcky robotická včielka Bee-Bot, autokorektívnej didaktickej pomôcky LOGICO Primo, edukačných softvérov (Cirkus Šaša Tomáša, Lienka) a dostupných prezentácií v MS PowerPoint v kombinácii s rozmanitými pomôckami, čím napomáhali rozvoju aj informačných kompetencií detí.

Rozvoj osobnostných a sociálnych kompetencií učitelia podporili vytváraním priestoru na hodnotenie počas realizácie a po ukončení aktivít. Seba/hodnotenie bolo zamerané na hodnotenie výsledku činnosti (dosiahnutie úspechu/neúspechu a cieľa), hodnotenie priebehu aktivity (emocionálne prežívanie, sebauplatnenie/sebarealizácia, úroveň napodobňovania, používania herných symbolov). Prostredníctvom spätnej väzby deti boli informované o pokrokoch výkonu/konania, porovnávaním, argumentovaním vo vzťahu k vopred zadefinovaným kritériám hodnotenia, objavovaním príčin dosiahnutých výsledkov a zdôvodňovaním následkov konania. Hlasovaním, tvorbou pravidiel, vydiskutovávaním konfliktných situácií, riešením morálnych dilem, kooperatívnym riešením vytvárali v triedach pozitívnu  tvorivú sociomorálnu atmosféru a klímu.

V záujme zdravého psychosomatického rozvoja detí učitelia pravidelne plánovali a realizovali pohybové a relaxačné cvičenia, pričom zaraďovali prirodzené, zdravotné cviky, dychové a relaxačné cvičenia s využívaním terminológie telesných cvičení, rešpektovaním pohybovej vyspelosti detí a ich pohybových možností, čím zámerne rozvíjali základné lokomočné pohyby a pohybový aparát. Denne využívali pobyt vonku na spontánne aktivity detí, poskytovali rôznorodé príležitosti na pohyb s cieleným rozvíjaním psychomotorických kompetencií, vrátane špeciálnych pohybových zručností (kolobežkovanie, bicyklovanie, sezónne hry a činnosti na snehu). Aktívne využívali blízke prírodné prostredie lesoparku Brezina a čiastočne multifunkčné ihrisko základnej školy.

Pri realizácii grafických, výtvarných, pracovných činností boli v prevažnej miere dodržiavané metodické a didaktické postupy vrátane prípravných cvičení a časovej postupnosti nácviku grafomotorických vzorov s využitím materiálov (napr. časopis Predškolská výchova, KAFOMET, Metodická príručka rozvíjania grafomotorických zručností, pracovné zošity na rozvoj grafomotorických spôsobilostí) schválených  a odporúčaných ministerstvom školstva, čím sa zvýšila miera pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole. Produkty detí  sa začleňovali do portfólií, ktoré sú využívané v pedagogickej diagnostike detí.

Vytváraním dostatku príležitostí k hrovým situáciám na „čítanie a písanie“, viacsmerovej komunikácii, analyticko-syntetickým hrám so slovami, vytváraniu rýmov, čítaniu rozprávok, hádaniek, činnostiam na rozvíjanie fonematického uvedomovania hlások, ku komunikovaniu vlastných zážitkov a zážitkov z prečítaných textov, vytváraniu príbehov a rozprávok, dramatizácii literárnych textov, sme zaznamenali pozitívne výsledky v rozvoji komunikatívnych spôsobilostí detí. Úroveň jazykových skúseností detí bola pozitívne ovplyvnená vytváraním gramotne podnetného prostredia bohatého na tlač, voľne dostupnou detskou literatúrou rôznych žánrov, časopisov (napr. Vrabček, Adamko), encyklopédií, maľovaným čítaním, prediktabilnými knihami a označením názvu priestorov triedy/školy, centier aktivít a predmetov v triede písanou podobou jazyka, napísanými pravidlami triedy, čo podporovalo aj ich predčitateľskú gramotnosť. Na plnenie zamerania školy a celistvý rozvoj osobnosti dieťaťa učitelia cielene využívali stratégie v súlade s učebnými osnovami ŠkVP a to najmä ranný odkaz, kalendár počasia, maľované čítanie, pojmová mapa, diskusná sieť, tvorba vlastnej knihy/časopisu, písanie denníka, spoločné čítanie. 

Škola vytvorila podmienky na spoluprácu so zákonnými zástupcami detí poskytovaním konzultačno-poradenských služieb učiteľmi, so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie na zabezpečenie starostlivosti o deti s narušenou komunikačnou schopnosťou logopédom a posúdenie úrovne školskej spôsobilosti, čo dokumentuje Správa z posúdenia školskej spôsobilosti detí z 13.12.2012.

Zriadením webového sídla školy a poskytovaním informácií na sociálnej sieti Facebook sa zvýšil záujem a informovanosť zákonných zástupcov detí, zriaďovateľa a verejnosti o aktivity školy a podmienky výchovy a vzdelávania detí.

Výsledky zistení z vnútroškolskej kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov (motivačno-hodnotiacich rozhovorov) o úrovni plnenia učebných osnov ŠkVP z hľadiska učenia sa detí a vyučovania učiteľov nám preukázali potrebu naďalej zabezpečiť skvalitňovanie profesijných kompetencií učiteľov v/vo:

- diferencovaní cieľov výchovno-vzdelávacej činnosti vzhľadom na vekové osobitosti a individuálne rozvojové možnosti a schopnosti detí v homogénnych aj heterogénnych triedach,

- pedagogickej diagnostike, skvalitňovaní písomných záznamov v hárkoch pedagogickej diagnostiky a vyhodnocovaní aktuálnej úrovne vzdelávacích výsledkov detí ako aj úrovne ich najbližšieho rozvoja,

- využívaní aktivizujúcich metód a stratégií vo výučbe, správnych metodických postupov a rešpektovaní vývinovej úrovne detí/učiacej sa skupiny,

- využívaní vhodných/adekvátnych a inovatívnych pomôcok, edukatívnych hračiek,

- integrovaní digitálne interaktívnych pomôcok do rôznych aktivít v triede, ale aj vo vonkajšom prostredí, využívaní stratégií a metód na rozvoj komunikatívnych kompetencií detí v hovorenej i písanej podobe jazyka,

- rozvíjaní jazyka a komunikácie detí (predčitateľskej gramotnosti) plánovaním aktivít v štyroch oblastiach/procesoroch poznatkov, schopností a skúseností podľa  modelu Anny van Kleeckovej.

Oblasť personálnych podmienok a vzdelávanie zamestnancov:

Učitelia spĺňajú kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon pedagogickej/riadiacej činnosti. Odborný rast učiteľov riaditeľ podporoval podľa potrieb a podmienok školy, záujmu učiteľov o zdokonaľovanie individuálnej edukačnej koncepcie, čo deklaroval plán kontinuálneho vzdelávania, ktorého súčasťou sú osobné plány vzdelávania. Na zasadnutiach metodického združenia učitelia prezentovali profesijné a odborné kompetencie získané sebavzdelávaním, absolvovaním vzdelávacích modulov zameraných na inovatívne didaktické prístupy a využívanie digitálnych technológií vo výučbe, zvyšovanie právneho vedomia (bližšie uvádzané v bode a), h). Skvalitňovaniu odbornosti učiteľov napomáhalo aj metodické združenie podporovaním interného vzdelávania a výmenou pedagogických skúseností v žiaducich problematikách.

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení:  

SWOT analýza

Silné stránky:

- veľmi dobré podmienky na osobnostný rozvoj detí prostredníctvom vlastného ŠkVP

- svojpomocne vyrobené  inovatívne učebné pomôcky pre aktivity v súlade so zameraním školy

- moderné vybavenie školy (Soľné inhalačné, Environmentálne, Pohybovo-relaxačné centrum)

- účinná spolupráca s CPPPaP, SCŠPP, SZUŠ a  subjektami podieľajúcim sa na edukácii

- aktívna spolupráca so zákonnými zástupcami pri organizovaní aktivít, s radou školy a OZ ZRŠ

- podpora vedenia školy v inováciách vo výučbe a vzdelávania pedagógov

- pozitívna klíma a atmosféra, estetická úroveň interiéru školy

- poloha školy v blízkosti lesoparku Brezina

- zriadenie webového sídla školy a prezentácia aktivít na sociálnej sieti Facebook 

 

Slabé stránky:

- nižšia miera využívania rozmanitých digitálnych technológií vo výučbe

Príležitosti, možnosti:

- vlastný školský vzdelávací program a zameranie školy

- zvýšenie profesijnej a odbornej úrovne pedagógov formou  seba/vzdelávania

-  stimulujúce  priestorové podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí

- vhodné podmienky pre tvorivosť učiteľov a sebarealizáciu

-  zapojenie sa do projektov, grantov s cieľom získať finančné prostriedky na zefektívnenie výučby

- modernizácia budovy

Riziká, hrozby:

- absencia rozširovania profesijných a odborných kompetencií

- nemenovanie učiteľa do pozície zástupca riaditeľa materskej školy

- nižšie možnosti finančných prostriedkov na revitalizáciu a vybavenie školy

2. Ďalšie informácie o materskej škole:

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ sú vymedzené v interných dokumentoch školy v Školskom poriadku a Prevádzkovom poriadku školy. Dokumenty sú vypracované v súlade s platnou legislatívou s prihliadnutím na uspokojenie základných potrieb detí,  rešpektovanie špecifík detského veku  a rovnomerného rozdelenia záťaže a oddychu počas dňa. Dokumenty sú dostupné zamestnancom a zákonným zástupcom detí v MŠ v spoločných priestoroch školy na informačnom panely.

Záujmová činnosť je v MŠ realizovaná v záujmových útvaroch pod vedením kmeňových učiteľov anglického jazyka a dramatického krúžku, externých učiteľov výtvarného a tanečného odboru SZUŠ, anglického jazyka Súkromnej Jazykovej školy Lingual, čím sa vytvorili možnosti na rozvíjanie nadania a základných a špecifických kompetencií detí. Ponukou možnosti výberu krúžku škola zohľadnila záujmy, nadanie, rozvojové možnosti  a schopnosti detí, záujmy zákonných zástupcov detí, špecifiká učenia a učenia sa detí predškolského veku. Získané kompetencie deti prezentovali na triednych besiedkach, výtvarných súťažiach a prostredníctvom výstav produktov detí v priestoroch školy.

Partneri školy: V spolupráci s partnermi školy v záujme maximálneho rozvoja detí sme organizovali aktivity podporujúce rozvíjanie osobnosti detí, vrátane nadania. Diagnostikovanie úrovne komunikatívnych a sociálnych kompetencií, posúdenie školskej spôsobilosti, odborné konzultácie a logopedická intervencia sa realizovali v spolupráci s CPPPaP – Kukučínova 473, Trenčín a SCŠPP – A. Hlinku 21, Bánovce nad Bebravou. V spolupráci s OZ pri MŠ, J. Halašu sme realizovali aktivity pre deti a ich zákonných zástupcov, ktoré umožnili zveľaďovať prostredie školy, poskytnúť sociálne kontakty deťom a rodičom a umožnili rozvíjať osobnostné predpoklady detí v súlade so ŠkVP. Spolupráca so ZŠ na Ul. Novomeského 11, Trenčín umožnila uskutočniť exkurziu do 1. ročníka a využívať multifunkčné ihrisko. Ďalej sme spolupracovali s policajným zborom pri realizácií aktivít, ktoré rozvíjajú skúsenosti detí  v oblasti osobnej ochrany.  

Dokument vypracoval riaditeľ školy Mgr. Angelika Koprivňanská. Na vypracovaní dokumentu sa spolupodieľali pedagogickí zamestnanci materskej školy. Správu prerokovali a svojím podpisom schválili členovia pedagogickej rady dňa 1.10.2013 a rada školy 8.10.2013.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín