Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  Jasle a materské školy  

Materská škola, J. Halašu 11, DÚHA

logo materskej školy

Logo Materskej školy DÚHA v Trenčíne na Ulici Jána Halašu 11 v sebe skrýva nielen farebnosť ale i podnetnosť a rozmanitosť ponúkaných aktivít deťom a ich rodičom, rodinám i priateľom školy.

 

Materská škola, J. Halašu Materská škola, J. Halašu

Naša Materská škola - DÚHA - je zaradená od roku 2002 do siete škôl podporujúcich zdravie detí  a v súlade s dlhodobou strategickou koncepciou rozvoja školy: Venovať pozornosť výchove zameranej na zdravý životný štýl a posilnenie úcty k prírodnému prostrediu“, sme v školskom roku 2008/2009 otvorili Environmentálne centrum a rozvinuli environmentálnu výchovu do oblasti separácie odpadu s deťmi v rámci tried a školy. V koncepcii vytvárame priestor aj na podporovanie ranej gramotnosti u detí vytváraním stimulov  a podmienok rozvoja, formovaním gramotnostne podnetného prostredia v materskej škole. Vytvárame prostredie, v ktorom sa deti budú cítiť šťastne a bezpečne a zároveň rodičia budú mať pocit prijatia a plnej akceptácie.

V súčasnosti kvalitnú výučbu detí zabezpečuje 12 kvalifikovaných pedagógov. V strede záujmu materskej školy stojí dieťa so svojimi detskými záujmami, skúsenosťami, zvedavosťou a prirodzenými potrebami. Učiteľky koncipujú kurikulárne projekty a zavádzajú inovatívne stratégie vo výučbe, aby deťom umožnili lepšie pochopiť nové pojmy a podporili ich tvorivosť, skúmanie, experimentovanie, sociálnu kooperáciu a poznávanie v činnostnom učení sa.

Doménou našej školy je kvalitné, estetické vybavenie interiéru tried, samostatné jedálne, Soľné inhalačné centrum, Čitateľské centrum, novootvorené Environmentálne centrum – DÚHA. Z hľadiska zvýšeného počtu prijatých detí do materskej školy k 2.9.2008 v školskom roku  2008/2009 sa prevádzka plne vybavenej telocvične dočasne prerušila.

Areál MŠ má veľmi dobrú polohu a kvalitnú záhradnú architektúru – množstvo ihličnatých, listnatých, ovocných stromov a kopcovitý terén vytvára vstupnú bránu do blízkeho lesoparku Brezina s možnosťami mnohostrannej pohybovej aktivity. V blízkosti sa nenachádza žiadna hlavná cesta, čím sú deti chránené od nadmerného vdychovania škodlivých exhalátov z výfukových plynov.

Školský dvor je vybavený dopravným ihriskom a jeho zariadenie je v prevažnej časti z prírodného materiálu a spĺňa atest bezpečnosti a primeranosti pre deti predprimárneho vzdelávania.

Škola vytvára podmienky na rozvíjanie potrieb a záujmov detí v krúžkoch:

v školskom roku 2008/2009 pod vedením externých lektorov v spolupráci s inými subjektami

  • Súkromná základná umelecká škola – výtvarný odbor
  • Súkromná jazyková škola Lienka – anglický jazyk
  • 32. zbor skautov a skautiek ALE VIVO a 93. prístav vodných skautov a skautiek Tortuga – oddiel „Skautík“ pod vedením pedagógov školy
  • Majster Slabika“ /Mgr. S. Ježíková, Mgr. A. Koprivňanská/ - zameranie na stimulovanie predčitateľských spôsobilostí a vedomia o slove
  • Daktáčik“ /A. Adamicová, G. Kotláriková/ - so zameraním k rozvíjaniu priestorovej orientácie, technickej tvorivosti, konštruktívnych spôsobilostí a matematického myslenia
  • Enviráčik“ /A. Horváthová, L. Martinovičová/ - so zameraním pre rozvíjanie environmentálneho vedomia a vzťahu k ochrane prírody
  • Bábko-lienka“ /H. Grmanová, A. Jókaiová/ - zameranie na podporovanie predstavivosti, tvorivosti, predstierania rolí a vytvárania vzťahov medzi deťmi pri hraní divadla
  • Šikovníček“ / Mgr. S. Ježíková, Mgr. A. Koprivňanská, Mgr. D. Dianová, M. Vojsovičová/ - so zameraním k rozvíjaniu jemnej motoriky, umeleckého cítenia a technických spôsobilostí pri práci s hlinou

Našou snahou je, aby naša škola fungovala ako otvorená komunita s otvorenou komunikáciou a partnerskými vzťahmi. Preto ponúkame rodičom možnosť zúčastniť sa na formálnych a neformálnych stretnutiach /Dni otvorených dverí, Vystúpenia detí na besiedkach, Oslavy detí.../. Tradične ponúkame deťom a rodičom rôzne nadštandardné aktivity napr. denne pobyt v Soľnom inhalačnom centre, Noc v našej škôlke so skautmi, Juniáles, Šarkaniáda, Karneval, Stretnutie so spisovateľkou M. Ivaničkovou, Tvoríme v Galérii M. A. Bazovského, Vianočné a Veľkonočné tvorivé dielne,  Výlet do chovnej stanice koní - Nozdrkovce, „Les náš kamarát“ v lesoparku Brezina pod vedením lesných pedagógov, dopravná výchova „Adamko na ceste“ s policajtom, Tekvicové párty a iné. Tieto aktivity sú veľmi obľúbené a organizované za výraznej finančnej, vecnej pomoci a osobnej zaangažovanosti rodičov.

Sme  školou  z ktorej  odchádzajú  deti  vzdelané, zodpovedné  a  empatické  ako  aktívni  priatelia  ZEME.

 

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín