Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  Jasle a materské školy  

Materská škola, J. Halašu 11, DÚHA

logo materskej školy

Logo Materskej školy DÚHA v Trenčíne na Ulici Jána Halašu 11 v sebe skrýva nielen farebnosť ale i podnetnosť a rozmanitosť ponúkaných aktivít deťom a ich rodičom, rodinám i priateľom školy.

 

Materská škola, J. Halašu Materská škola, J. Halašu

Naša Materská škola - DÚHA - je zaradená od roku 2002 do siete škôl podporujúcich zdravie detí  a v súlade s dlhodobou strategickou koncepciou rozvoja školy: Venovať pozornosť výchove zameranej na zdravý životný štýl a posilnenie úcty k prírodnému prostrediu“, sme v školskom roku 2008/2009 otvorili Environmentálne centrum a rozvinuli environmentálnu výchovu do oblasti separácie odpadu s deťmi v rámci tried a školy. V koncepcii vytvárame priestor aj na podporovanie ranej gramotnosti u detí vytváraním stimulov  a podmienok rozvoja, formovaním gramotnostne podnetného prostredia v materskej škole. Vytvárame prostredie, v ktorom sa deti budú cítiť šťastne a bezpečne a zároveň rodičia budú mať pocit prijatia a plnej akceptácie.

V súčasnosti kvalitnú výučbu detí zabezpečuje 12 kvalifikovaných pedagógov. V strede záujmu materskej školy stojí dieťa so svojimi detskými záujmami, skúsenosťami, zvedavosťou a prirodzenými potrebami. Učiteľky koncipujú kurikulárne projekty a zavádzajú inovatívne stratégie vo výučbe, aby deťom umožnili lepšie pochopiť nové pojmy a podporili ich tvorivosť, skúmanie, experimentovanie, sociálnu kooperáciu a poznávanie v činnostnom učení sa.

Doménou našej školy je kvalitné, estetické vybavenie interiéru tried, samostatné jedálne, Soľné inhalačné centrum, Čitateľské centrum, novootvorené Environmentálne centrum – DÚHA. Z hľadiska zvýšeného počtu prijatých detí do materskej školy k 2.9.2008 v školskom roku  2008/2009 sa prevádzka plne vybavenej telocvične dočasne prerušila.

Areál MŠ má veľmi dobrú polohu a kvalitnú záhradnú architektúru – množstvo ihličnatých, listnatých, ovocných stromov a kopcovitý terén vytvára vstupnú bránu do blízkeho lesoparku Brezina s možnosťami mnohostrannej pohybovej aktivity. V blízkosti sa nenachádza žiadna hlavná cesta, čím sú deti chránené od nadmerného vdychovania škodlivých exhalátov z výfukových plynov.

Školský dvor je vybavený dopravným ihriskom a jeho zariadenie je v prevažnej časti z prírodného materiálu a spĺňa atest bezpečnosti a primeranosti pre deti predprimárneho vzdelávania.

Škola vytvára podmienky na rozvíjanie potrieb a záujmov detí v krúžkoch:

v školskom roku 2008/2009 pod vedením externých lektorov v spolupráci s inými subjektami

 • Súkromná základná umelecká škola – výtvarný odbor
 • Súkromná jazyková škola Lienka – anglický jazyk
 • 32. zbor skautov a skautiek ALE VIVO a 93. prístav vodných skautov a skautiek Tortuga – oddiel „Skautík“ pod vedením pedagógov školy
 • Majster Slabika“ /Mgr. S. Ježíková, Mgr. A. Koprivňanská/ - zameranie na stimulovanie predčitateľských spôsobilostí a vedomia o slove
 • Daktáčik“ /A. Adamicová, G. Kotláriková/ - so zameraním k rozvíjaniu priestorovej orientácie, technickej tvorivosti, konštruktívnych spôsobilostí a matematického myslenia
 • Enviráčik“ /A. Horváthová, L. Martinovičová/ - so zameraním pre rozvíjanie environmentálneho vedomia a vzťahu k ochrane prírody
 • Bábko-lienka“ /H. Grmanová, A. Jókaiová/ - zameranie na podporovanie predstavivosti, tvorivosti, predstierania rolí a vytvárania vzťahov medzi deťmi pri hraní divadla
 • Šikovníček“ / Mgr. S. Ježíková, Mgr. A. Koprivňanská, Mgr. D. Dianová, M. Vojsovičová/ - so zameraním k rozvíjaniu jemnej motoriky, umeleckého cítenia a technických spôsobilostí pri práci s hlinou

Našou snahou je, aby naša škola fungovala ako otvorená komunita s otvorenou komunikáciou a partnerskými vzťahmi. Preto ponúkame rodičom možnosť zúčastniť sa na formálnych a neformálnych stretnutiach /Dni otvorených dverí, Vystúpenia detí na besiedkach, Oslavy detí.../. Tradične ponúkame deťom a rodičom rôzne nadštandardné aktivity napr. denne pobyt v Soľnom inhalačnom centre, Noc v našej škôlke so skautmi, Juniáles, Šarkaniáda, Karneval, Stretnutie so spisovateľkou M. Ivaničkovou, Tvoríme v Galérii M. A. Bazovského, Vianočné a Veľkonočné tvorivé dielne,  Výlet do chovnej stanice koní - Nozdrkovce, „Les náš kamarát“ v lesoparku Brezina pod vedením lesných pedagógov, dopravná výchova „Adamko na ceste“ s policajtom, Tekvicové párty a iné. Tieto aktivity sú veľmi obľúbené a organizované za výraznej finančnej, vecnej pomoci a osobnej zaangažovanosti rodičov.

Sme  školou  z ktorej  odchádzajú  deti  vzdelané, zodpovedné  a  empatické  ako  aktívni  priatelia  ZEME.

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole, Ul. J. Halašu 11, 911 08 Trenčín za školský rok 2013/2014

Východiská

 1. Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
 2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
 3. Koncepčný zámer rozvoja školy na roky 2011-2014
 4. Plán práce školy na šk. r. 2013/2014
 5. Správa o plnení plánu metodického združenia v šk. r. 2013/2014
 6. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach jednotlivých tried za šk. r. 2013/2014
 7. Závery z vnútroškolskej kontroly v šk. r. 2013/2014
 8. Zápisnice z rokovania pedagogickej rady a metodického združenia školy,  rady školy v šk. r. 2013/2014

 

1. a) Základné identifikačné údaje o materskej škole:

1. Názov školy: Materská škola 
2. Adresa školy: Jána Halašu 11, Trenčín, PSČ 911 08
3. Elektronická adresa: www.mshalasu.webnode.sk
4. Telefónne číslo: 032/6524 383                       
5. E – mail školy: ms.halasu@trencin.sk
6. Zriaďovateľ školy/adresa: Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín
7. Vedúci zamestnanci školy Riaditeľ školy Mgr. Angelika Koprivňanská
Pedagóg poverený zastupovaním riaditeľa školy v čase neprítomnosti riaditeľa Mgr. Veronika Vavrušová
Vedúci školskej jedálne Anna Švančarová
8.Údaje o rade školy: Predseda (zástupca zákonných zástupcov detí) Mgr. Katarína Vavrušová
Podpredseda (zástupca zákonných zástupcov detí) Ing. Andrej Kuna
Člen (zástupca pedagogických zamestnancov školy) Bc. Mária Dvornická
Člen (zástupca pedagogických zamestnancov školy) Helena Grmanová
Člen (zástupca nepedagogických zamestnancov školy) Renáta Drobná
Člen (delegovaní zástupcovia zriaďovateľa) JUDr. Milan Kováčik, Branislav Zubričaňák

Činnosť rady školy:

Funkčné obdobie rady školy (ďalej len RŠ) začalo dňom ustanovujúceho zasadnutia 28.3.2012. RŠ zasadala v danom školskom roku 3-krát. RŠ postupovala vo svojej činnosti v súlade s RŠ schváleným Plánom činnosti RŠ, upravila/doplnila, schválila Štatút RŠ pri MŠ J. Halašu 11 a rozhodovala o výsledku obsadenia pozície riaditeľa školy na základe vyhlásenia výberového konania zriaďovateľom školy. Obsahom rokovaní boli riaditeľom školy predkladané dokumenty a prítomní členovia RŠ prerokovali a schválili - Školský vzdelávací program „S priateľmi na ceste za objavmi a poznaním“ (ďalej len ŠkVP), Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach a Hodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy za školský rok 2012/2013. Ďalej boli prerokované tieto dokumenty: Školský a Prevádzkový poriadok školy a Plán práce školy a jeho prílohy na príslušný školský rok, Návrh na počet prijímaných detí a podmienky prijatia do materskej školy na školský rok 2014/2015. Členom boli poskytnuté informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu a ostatných aktivít podporených OZ ZR pri MŠ J. Halašu 11. Predseda RŠ predložil Výročnú správu o činnosti RŠ za obdobie roku 2013, ktorú členovia RŠ schválili. Priebeh rokovaní RŠ je dokumentovaný v zápisniciach.  

Poradné orgány riaditeľa školy – pedagogická rada, metodické združenie:

Poradné orgány riaditeľa školy sa na zasadnutiach riadili rokovacím poriadkom a plánom zasadnutí. Pedagogická rada (ďalej len PR) zamerala svoju činnosť na prerokovanie formátu pedagogickej dokumentácie – plánov výchovno-vzdelávacej činnosti a pedagogickej diagnostiky. V súlade s programom zasadnutí a aktuálnymi informáciami boli diskutované pedagogické a výchovno-vzdelávacie otázky v smere skvalitňovania pedagogického poradenstva zákonným zástupcom detí na podporovanie pozitívnych sociálnych vzťahov v skupine detí. PR sa venovala hodnoteniu edukačného procesu a jeho výsledkov za obdobie I. a II. polroku, hodnoteniu osobnostného rozvoja detí v nadväznosti na realizáciu učebných osnov ŠkVP a hodnoteniu plnenia Plánu práce školy v súlade s Koncepčným zámerom rozvoja školy na roky 2011-2014, Plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a príprave na hodnotiace rozhovory podľa riaditeľom vydaných kritérií hodnotenia, plnením delegovaných kompetencií riaditeľa školy a činnosťou a kompetenciami triedneho učiteľa. Na zasadnutiach PR bol predložený a schválený formát záznamu zistení z pedagogickej diagnostiky dieťaťa. PR sa tiež zaoberala prerokovaním podmienok na prijatie detí do MŠ v šk. r. 2014/2015.

Metodické združenie (ďalej len MZ) uskutočnilo štyri zasadnutia. Členovia MZ venovali pozornosť odbornej diskusii v problematike rozvíjania jazyka a komunikácie detí (predčitateľskej gramotnosti) podľa  modelu Anny van Kleeckovej. Odbornosť učiteľov sa podporila aj výmenou získaných pedagogických skúseností z absolvovaných vzdelávaní v rámci Národného projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl, ako súčasť reformy vzdelávania, vzájomnými hospitáciami, čo prispelo ku skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti v didaktickej i metodickej oblasti. Členovia na zasadnutiach prezentovali vlastné učebné materiály (prezentácie v MS PowerPoint), ukážku videoprezentácie výučby triedy 2-B s uplatnením metódy tvorby prediktabilnej knihy na rozvoj predčitateľskej gramotnosti v oblasti ortografického procesora. Návrhy na revidovanie ŠkVP neboli predložené.

b) Údaje o počte detí v materskej škole za školský rok 2013/2014 (údaje k 15.9.2013):

 

Vek detí Rok narodenia Počet prijatých detí Deti so ŠVVP
Menej ako 3 roky 2010 a neskôr 3 0
3 roky 2009 46 0
4 roky 2008 39 0
5 rokov 2007 34 0
6 rokov 2006 10 0
7 rokov 2005 0 0
Spolu 2 - 7 rokov 132 0
Počet detí zúčastnených predškolskej prípravy (1 rok pred plnením PŠD) 31
Počet detí s OPŠD 4

٭OPŠD – odložená povinná školská dochádzka, PŠD – povinná školská dochádzka, ŠVVP – špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

c) Údaje o počte detí zapísaných do 1. ročníka základnej školy:

Počet vydaných Osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (počet zapísaných detí do ZŠ) 31

٭ZŠ – základná škola

 

d) Údaje o počte prijatých detí do MŠ v  školskom roku 2014/2015 (údaje k 15.9.2014):

 

Počet tried 6
Počet prijatých detí do MŠ 141
Počet detí, ktoré majú 1 rok pred plnením PŠD 42
Počet detí s OPŠD 5
Počet detí so ŠVVP 0

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa vzdelania:

Súbor kľúčových kompetencií vymedzených v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie je stanovujúcim kritériom dosiahnutia osobnostného rozvoja každého dieťaťa pre úspešné začlenenie do spoločnosti a ďalšie školovanie. O miere úspešnosti detí v prvom ročníku základnej školy získavame údaje v rámci spolupráce so základnou školou a informácií od zákonných zástupcov detí. Rozhodnutie o OPŠD z hľadiska nezrelosti bolo CPPPaP vydané pre štyri deti.

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov:

V školskom roku 2013/2014 sme zabezpečovali predprimárne vzdelávanie nultého stupňa. Boli rozvíjané kompetencie súvisiace s ďalším vzdelávaním, prípravou na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí realizáciou učebných osnov ŠkVP „S priateľmi na ceste za objavmi a poznaním“ s cieľom dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň.

g) Údaje o počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy:      

Počet zamestnancov MŠ            Počet
Zamestnanci MŠ spolu 20

Pedagogickí zamestnanci

12

-       kvalifikovaní – stredoškolské/vysokoškolské vzdelanie

-       nekvalifikovaní

5/7

 0

- nekvalifikovaní 0
- dopĺňajú si vzdelanie 0

Nepedagogickí zamestnanci

8
- upratovačky 3
- zamestnanci školskej jedálne 5
Odborní zamestnanci
- školský psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg 0

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:

Druh/Názov vzdelávania

Doklad o absolvovaní vzdelávania

(2.9.2013 -31.8.2014)

 Počet PZ
Adaptačné - Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca 2
Aktualizačné - Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 2
Aktualizačné - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ 5
Aktualizačné - Digitálne technológie v materskej škole pre učiteľov predprimárneho vzdelávania (úroveň začiatočník) 2
Aktualizačné - Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 2
Inovačné - Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 1
Aktualizačné - Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 1

 

i)Údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti:

Školský rok

2013/2014

Názov aktivít Trieda                  
September Triedne združenia rodičov Všetky triedy
Môj kamarát v MŠ, Mám rád svojho kamaráta 1-A, 2-B
Exkurzia - Lesopark Brezina 3-C
Interaktívna beseda v spolupráci s PZ - Bezpečne na ceste 6-F
Výstava ovocia a zeleniny v MŠ - Červené jabĺčko vo vrecku mám 6-F
Október Aktivity v záujmových útvaroch/celoročne - Anglický jazyk/LINGUAL, Výtvarníček, Tanečná škola/SZUŠ
Logopedická intervencia/celoročne - SCŠPP
Výstava kníh v ZŠ 3-C
Tvorivé dielne v Galérii M. A. Bazovského 3-C
Bábkové divadlo – Hugo a jeho sladkosti Všetky triedy
Športová aktivita – Jesenná Brezina 6-F
Tvorivá aktivita - Ovocníčkovia a zvieratká 6-F
Kurz plávania 6-F
November Záchranári v MŠ 1-A
Zdravé stravovanie, Ovocný tanierik 1-A, 2-B
Pozor deti šarkan letí ... 1-A, 6-F
Tvorivé dielne - Veselé tekvičky Všetky triedy
Zúbková víla a Zúbkokaz 1-A
Exkurzia - Jahrada 3-C
Projekt Tvorivé dieťa - Keramikár (spolupráca s CVČ - celoročne) – Modelovanie a glazúrovanie (tekvičky, zvončeky, domčeky, vázičky) 6-F
December Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš? Všetky triedy
Vianočné tvorivé dielne Všetky triedy
Vianočná besiedka Všetky triedy
Exkurzia – Lesopark Brezina 3-C
Depistáž - Testy školskej spôsobilosti - CPPPaP 6-F
Súťaž triedy – Hodím snehovú guľu 6-F
Január Snehuliak v našej triede 1-A, 2-B
Staráme sa o vtáčatká 2-B, 6-F
Február Fašiangový karneval Všetky triedy
Triedne združenia rodičov Všetky triedy
Interaktívna prednáška a beseda s dentálnou hygieničkou - Projekt asociácie dentálnych hygieničiek v SR – Výchova detí školského, predškolského veku a obyvateľov SR k ústnemu zdraviu Všetky triedy
Marec Moja knižka 1-A
Exkurzia – knižnica (Nájdi si rozprávkovú knižku) 2-B, 3-C, 6-F
Minitalent alebo aj škôlkari veľa dokážu (spolupráca s Verejnou knižnicou M.R. Rešetku) 3-C
Apríl Veľkonočné tvorivé dielne, Veľkonočné vajíčko 2-B, 4-D, 5-E, 6-F 
Výsadba stromčekov na školskom dvore 1-A, 2-B
Vystúpenie kúzelníka – Čáry, máry, fuk Všetky triedy
Interaktívne muzikálne predstavenie – Maj rád svojho kamaráta Všetky triedy
Máj  Besiedka pri príležitosti Dňa matiek Všetky triedy
Jún Športová olympiáda na multifunkčnom ihrisku ZŠ Novomeského 5-E, 6-F
Interaktívne muzikálne predstavenie – Maj rád svojho kamaráta Všetky triedy
Dovidenia škôlka - rozlúčková besiedka s predškolákmi 5-E, 6-F
Deň detí – Športujeme, hráme sa s kamarátom Všetky triedy
Exkurzia – hasičský záchranný zbor 4-D
Grilovačka - opekačka 4-D, 5-E, 6-F
Lanová dráha v MŠ Všetky triedy
Exkurzia - ZŠ L. Novomeského 1. ročník 5-E, 6-F
Triedne združenia rodičov Všetky triedy

 

Dosiahnuté výsledky v súťažiach/aktivitách:

Názov aktivity Organizátor aktivity Dosiahnuté výsledky
Príroda, životné prostredie a deti Trenčianske osvetové stredisko ocenené 2 deti 4-D, 6-F
29. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí Trenčianske osvetové stredisko účasť - 4 deti 6-F
Projekt - Písmenková víla ZŠ Bezručova , Trenčín ocenenie – 2 deti 5-E, 6-F

 

j)  Údaje o projektoch, do ktorých je/bola škola zapojená: Zapojili sme sa do projektu Trenčianskej nadácie „Otvor srdce daruj knihu“, projektov EU „Školské ovocie“ a „Školský mliečny program“, Národného projektu  MŠVVaŠ SR „Aktivizujúce metódy vo výchove, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – Digipédia“, Asociácie dentálnych hygieničiek v SR „Výchova detí školského, predškolského veku a obyvateľov SR k ústnemu zdraviu“, Občianskeho združenia pre rozvoj pohybových schopností „BUBO“.

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole:

Na základe zistení a ich hodnotení ŠŠI so sídlom v Trenčíne boli v Správe  o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej v dňoch 1.-3.12.2009 v materskej škole formulované nasledovné závery:

Stav a úroveň výučby: Vo výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľky rešpektovali učebné osnovy vypracované v školskom vzdelávacom programe. Ciele prispôsobovali rozvojovej úrovni detí v triedach. Učiteľky využívali inovačné metódy vo výchove a vzdelávaní. Poznávacie a učebné kompetencie si deti rozvíjali prostredníctvom zmysluplnej praktickej činnosti. Ojedinele ovplyvňovalo kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti dominantnejšie pôsobenie učiteľky, zadávanie úloh, ktoré nezodpovedalo rozvojovým schopnostiam detí. Predkladanie hotových poznatkov, nevyužívanie nesprávnych odpovedí na hľadanie cesty k správnym riešeniam negatívne ovplyvnilo vyjadrovanie vlastných názorov, postojov a skúseností detí. Prostredníctvom pohybových a relaxačných cvičení si rozvíjali psychomotorické kompetencie. Kvalita cvičenie bola ovplyvnená v jednej triede nevhodným odevom detí a voľbou cvikov v nízkych polohách na linoleu. Učiteľky menej podnecovali deti k hodnoteniu svojich a kamarátových činností, produktov a výkonov, čo si vyžaduje zlepšenie. Deti menej prejavovali hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti. Celková atmosféra v triedach bola priaznivá. Problémové správanie sa dieťaťa narúšalo priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti a celkovú atmosféru v jednej triede. Stav a úroveň vyučovania učiteľkami a učenie sa detí bolo dobré.

Podmienky výchovy a vzdelávania: Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený učiteľkami, ktoré spĺňali odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Priestorové podmienky zodpovedali potrebám detí a realizácii výchovy a vzdelávania. Školský areál umožňoval aktívny pobyt detí vonku. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, práv a povinností zúčastnených osôb boli stanovené v školskom poriadku. Preventívno-výchovné aktivity a ich ciele vyplývajúce z národných programov boli reálne uskutočňované. Krúžková činnosť a ďalšie aktivity školy boli riadne zabezpečené. Usporiadaním denných činností, zabezpečením pitného a stravovacieho režimu boli dodržané psychohygienické potreby detí. Podmienky výchovy a vzdelávania boli veľmi dobré.

Riadenie školy: Vypracovaním ŠkVP boli vytvorené podmienky na priaznivý rozvoj osobnosti detí v materskej škole. V pedagogickom riadení boli dôsledne dodržiavané platné právne predpisy. Za pozitívne považujeme spoločné zámery riaditeľky MŠ a poradných orgánov v metodickej oblasti vo vzťahu ku ŠkVP. Zlepšenie si vyžaduje spolupráca medzi vedením školy a učiteľkami a učiteľkami navzájom. Riadenie bolo na veľmi dobrej úrovni.

ŠŠI v záverečnom hodnotení postupovala podľa nasledovnej hodnotiacej škály:

veľmi dobrý – výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň

dobrý – prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň

priemerný – vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň

málo vyhovujúci – prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, podpriemerná úroveň

nevyhovujúci – výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy a vzdelávania

V školskom roku 2013/2014 nebola v materskej škole vykonaná externá evalvácia ŠŠI.

 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:

          Vnútorné priestorové podmienky umožňujú realizovať rôzne zmysluplné aktivity zodpovedajúce záujmom, potrebám detí a zameraniu ŠkVP. Súčasťou priestorov školy je Environmentálne, Soľné inhalačné a Pohybovo-relaxačné centrum. Školský areál svojou rozlohou, nerovnosťami terénu a vybavením spĺňa všetky predpoklady na tvorivé aktivity, objavné a bádateľské aktivity, experimentovanie, pozorovanie, pohybové hry, komunikatívne a relaxačné aktivity.

          Triede 4-D bola dodaná v rámci národného projektu MŠVVaŠ SR interaktívna tabuľa, projektor, notebook a farebná tlačiareň. Za finančnej podpory OZZR MŠ J. Halašu 11 sa doplnil súbor edukačného softvéru, inovatívnych edukačných pomôcok (LOGICO Primo) a kancelárska technika (tonery, tlačiarne) v záujme prípravy pomôcok na edukačný proces. Priestor triedy 3-C sa vybavil za prispenia zákonných zástupcov detí a priateľov školy novým variabilným nábytkom z 2% príspevkov daní. Doplnil sa počet detských stoličiek, inhalačný roztok, zakúpili sa hračky, sezónne pomôcky – slnečníky, rôznorodý výtvarný a pracovný materiál, detská literatúra rôznych žánrov, pracovné zošity z rôznych oblastí rozvoja osobnosti dieťaťa, detské časopisy a organizovali sa kultúrne a športové aktivity v priestoroch školy. Spolufinancovaním OZZR MŠ J. Halašu 11, zriaďovateľa školy a sponzorov sa zrekonštruoval priestor detskej umyvárky triedy 1-A vrátane jeho vybavenia. Učiteľom sa zabezpečil metodicko-odborný knižný fond.

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy:

          Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov školy. Výšku príspevku za pobyt dieťaťa určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením č. 13/2008 a č. 7/2011. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy zákonný zástupca alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť mesačne uhrádza na účet Školských zariadení mesta Trenčín, m. r. o. S týmito financiami hospodári spravidla podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na nevyhnutné potreby školy. O spôsobe využitia finančných prostriedkov OZZR MŠ J. Halašu 11 v Trenčíne získaných od dobrovoľníkov, sponzorov, zákonných zástupcov, právnických alebo fyzických osôb rozhoduje výkonný výbor OZZR MŠ J. Halašu 11. Správu o finančnom hospodárení s prostriedkami predkladá pokladník zákonným zástupcom detí. 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy a vyhodnotenie jeho plnenia v školskom roku 2013/2014:  

Oblasť výučby  

V súlade s vytýčenými cieľmi v Koncepčnom zámere rozvoja školy na roky 2011-2014 a POP MŠVVaŠ SR sme vypracovali Plán práce školy na príslušný školský rok. Pri plnení jednotlivých cieľov a úloh sme zistili, že učitelia v súlade so ŠkVP vypracovávali plány výchovno-vzdelávacej činnosti so zohľadnením vývinovej úrovne detí v skupine, rozvojových možností a možnosti sebarealizácie detí. Pre deti s OPŠD sa vypracúvali a vyhodnocovali rozvojové  plány, čo bolo konzultované so zákonnými zástupcami detí. Spektrum ponúkaných aktivít v prevažnej miere zohľadnil štýly učenia sa detí, vekové a individuálne osobitosti detí v skupine a ich potencionality. Uplatňované metódy a stratégie boli v súlade so ŠkVP, správnymi metodickými postupmi a zásadami výučby. V prevažnej miere sa v praxi využívali simulačné/situačné/rolové hry, manipulácia s predmetmi, priame pozorovanie v triede a ostatnom prostredí, diskusia, tvorenie výtvarných a pracovných produktov, experimentovanie a bádateľské aktivity environmentálneho zamerania, vychádzky, exkurzie, čo umožnilo deťom získavať zážitky a skúsenosti a na základe nich vytvárať a utrieďovať poznatky, ktoré využívali v nových rôznorodých aktivitách. Z hľadiska zamerania školy boli rozvíjané komunikatívne kompetencie a skúsenosti detí vytváraním gramotne podnetného prostredia bohatého na tlač, detskú literatúru rôzneho žánru a využívaním najmä metódy ranný odkaz, kalendár počasia, maľované čítanie, pojmová mapa, diskusná sieť, tvorba vlastnej knihy/časopisu, tvorba pravidiel triedy, prediktabilná kniha, písanie denníka (Zvedavko), spoločné čítanie. Priestory triedy, predmety a plochy variabilného detského nábytku sa doplnili o písanú podobu jazyka. Vytváraním dostatku príležitostí k hrovým situáciám na „čítanie a písanie“, viacsmerovej komunikácii, analyticko-syntetickým hrám so slovami, vytváraniu rýmov, čítaniu rozprávok, ku komunikovaniu zážitkov z prečítaných textov, vytváraniu príbehov, dramatizácii literárnych textov, činnostiam na rozvíjanie fonematického uvedomovania hlások, sme zaznamenali pozitívne výsledky v oblasti predčitateľskej gramotnosti detí. Deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou sme poskytli vytvorením spolupráce s logopédom SCŠPP logopedickú intervenciu, ktorá sa realizovala v priestoroch školy a za aktívnej účasti zákonných zástupcov detí.

Kritické myslenie detí bolo podnecované aktivitami podporujúcimi diskusiu/vydiskutovávanie, zdôvodňovanie, argumentovanie, prezentovanie, kladenie otvorených otázok, na ktoré deti dokázali nájsť odpoveď vlastnou aktivitou a skúsenosťou. Do procesu učenia sa učitelia včleňovali učebné problémy prostredníctvom využívania interaktívnej tabuli, digitálne interaktívnej pomôcky robotická včielka Bee-Bot, autokorektívnej didaktickej pomôcky LOGICO Primo, edukačných softvérov a dostupných prezentácií v MS PowerPoint v kombinácii s rozmanitými pomôckami, čím rozvíjali aj informačné kompetencie detí.

Rozvoj osobnostných a sociálnych kompetencií učitelia podporili vytváraním priestoru na hodnotenie počas realizácie a po ukončení aktivít. Seba/hodnotenie bolo zamerané na hodnotenie výsledku činnosti (dosiahnutie úspechu/neúspechu a cieľa), hodnotenie priebehu aktivity, emocionálne uplatnenie, sebarealizáciu. Prostredníctvom spätnej väzby deti boli informované o pokrokoch výkonu/konania, porovnávaním, argumentovaním vo vzťahu k vopred zadefinovaným kritériám hodnotenia, objavovaním príčin dosiahnutých výsledkov a zdôvodňovaním následkov konania. Hlasovaním, tvorbou pravidiel, vydiskutovávaním konfliktných situácií, riešením morálnych dilem, kooperatívnym riešením vytvárali v triedach pozitívnu  tvorivú sociomorálnu atmosféru a klímu. Zlepšenie je naďalej potrebné zamerať na realizáciu pedagogickej diagnostiky a navrhovania formátu a skvalitnenia záznamov aktuálnej úrovne jazykových skúseností detí v hovorenej i písanej podobe jazyka, integrovanie digitálne interaktívnych pomôcok a digitálnej techniky do rôznych aktivít v triede, ale aj vo vonkajšom prostredí a navrhovanie/plánovanie/realizovanie aktivít na rozvíjane jazyka a komunikácie detí (predčitateľskej gramotnosti) v štyroch oblastiach/procesoroch poznatkov, schopností a skúseností podľa  modelu Anny van Kleeckovej.

Oblasť personálnych podmienok a vzdelávanie zamestnancov

Učitelia spĺňajú kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon pedagogickej/riadiacej činnosti. Odborný rast učiteľov riaditeľ podporoval podľa potrieb a podmienok školy, záujmu učiteľov o zdokonaľovanie individuálnej edukačnej koncepcie, čo preukazuje plán kontinuálneho vzdelávania, ktorého súčasťou sú osobné plány vzdelávania. Na zasadnutiach metodického združenia učitelia prezentovali profesijné a odborné kompetencie získané sebavzdelávaním, absolvovaním vzdelávacích modulov zameraných na inovatívne didaktické prístupy a využívanie digitálnych technológií vo výučbe. Skvalitňovaniu odbornosti učiteľov napomáhalo aj metodické združenie podporovaním interného vzdelávania a výmenou pedagogických skúseností v žiaducich problematikách.

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení:  

 

Silné stránky Slabé stránky

- kvalifikovanosť pedagógov

- veľmi dobré podmienky na osobnostný rozvoj detí prostredníctvom vlastného ŠkVP

- svojpomocne vyrobené  inovatívne učebné pomôcky pre aktivity v súlade so zameraním školy

- estetická úprava prostredia školy

- účelné využívanie interiéru školy (soľné inhalačné, environmentálne, pohybovo-relaxačné centrum)

- účinná spolupráca s CPPPaP, SCŠPP, SZUŠ, LINGUAL a  subjektami podieľajúcim sa na edukácii

- aktívna spolupráca so zákonnými zástupcami pri organizovaní aktivít, s radou školy a OZZR pri MŠ

- zvyšovanie odbornej a pedagogickej spôsobilosti, kariérneho rastu zamestnancov školy

- aktívna spolupráca a komunikácia s rodinou

- priaznivá sociálna klíma a estetická úroveň interiéru školy

- poloha školy v blízkosti lesoparku Brezina

- starostlivosť o nadané deti a pomoc pri vytváraní podmienok pre ich osobnostný rozvoj a sebarealizáciu v záujmovej činnosti

- zriadenie webového sídla školy a prezentácia aktivít na sociálnej sieti Facebook

- schopnosť vnútornej racionalizácie práce v prospech MŠ

- uplatňovanie dostupných legislatívnych možností pre získavanie finančných prostriedkov       

- funkčná rada školy 

 

- nižšia miera využívania rozmanitých digitálnych technológií vo výučbe

- nedostatočné finančné ohodnotenie pedagogických zamestnancov v oblasti odmeňovania

 

Príležitosti, možnosti Riziká, hrozby

- zameranie školy a ŠkVP vzhľadom k príprave detí na primárne vzdelávanie

- kariérny rast a zvýšenie profesijných kompetencií pedagógov formou vzdelávacích aktivít a štúdií v rámci celoživotného vzdelávania

- vhodné, stimulujúce  priestorové podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí

- vhodné podmienky pre tvorivosť učiteľov a možnosti sebarealizácie

- prístup na internet, možnosť využívania informácií prostredníctvom internetu v rámci odbornosti, najnovšej odbornej literatúry        

- založenie internetovej stránky školy a  prezentácia školy na verejnosti

- možnosť zapojiť sa do projektov, grantov s cieľom získať finančné prostriedky na zefektívnenie výučby

- modernizácia budovy  v spolupráci so zriaďovateľom

- dopĺňanie vybavenie školy digitálnymi technológiami a možnosti ich využívania v edukácii

- spolupráca s partnermi a vzdelávacími subjektmi

- neabsolvovanie kontinuálneho vzdelávania v rozširovaní profesijných kompetencií pedagógov vzdelávacími subjektmi

- konkurencia materských škôl v mestskej časti Juh

- nepriaznivé ekonomické podmienky na prevádzku školy a jej revitalizáciu

- nemenovanie učiteľa do pozície zástupca riaditeľa materskej školy v súlade s legislatívnou možnosťou

- zvýšenie administratívy vyplývajúcej z platnej legislatívy pre pedagógov a riaditeľa školy bez prihliadnutia zriaďovateľa  na  možnosť vytvorenia pozície  hospodársko-administratívneho zamestnanca v škole

 

2. Ďalšie informácie o materskej škole:

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ sú vymedzené v interných dokumentoch školy v Školskom poriadku a Prevádzkovom poriadku školy. Dokumenty sú vypracované v súlade s platnou legislatívou s prihliadnutím na uspokojenie základných potrieb detí,  rešpektovanie špecifík detského veku  a rovnomerného rozdelenia záťaže a oddychu počas dňa. Dokumenty sú dostupné zamestnancom a zákonným zástupcom detí v MŠ v spoločných priestoroch školy na informačnom panely.

Záujmová činnosť je v MŠ realizovaná v záujmových útvaroch pod vedením učiteľov/lektorov výtvarného a tanečného odboru SZUŠ, anglického jazyka Súkromnej Jazykovej školy Lingual, čím sa vytvorili možnosti na rozvíjanie nadania a základných a špecifických kompetencií detí. Ponukou možnosti výberu krúžku škola zohľadnila záujmy, nadanie, rozvojové možnosti  a schopnosti detí, záujmy zákonných zástupcov detí, špecifiká učenia a učenia sa detí predškolského veku. Získané kompetencie deti prezentovali na triednych besiedkach, výtvarných súťažiach a prostredníctvom výstav produktov detí v priestoroch školy.

V spolupráci s partnermi školy v záujme maximálneho rozvoja detí sme organizovali aktivity podporujúce rozvíjanie osobnosti detí, vrátane nadania. Diagnostikovanie úrovne komunikatívnych a sociálnych kompetencií, posúdenie školskej spôsobilosti, odborné konzultácie a logopedická intervencia sa realizovali v spolupráci s CPPPaP Trenčín a SCŠPP Bánovce nad Bebravou. V spolupráci s OZZR pri MŠ, J. Halašu sme realizovali aktivity pre deti a ich zákonných zástupcov, ktoré umožnili zveľaďovať prostredie školy, poskytnúť sociálne kontakty deťom a rodičom a umožnili rozvíjať osobnostné predpoklady detí v súlade so ŠkVP. Spolupráca so ZŠ Ul. Novomeského 11, Trenčín umožnila uskutočniť exkurziu do 1. ročníka a využívať multifunkčné ihrisko. Ďalej sme spolupracovali s PZ, HaZZ, Knižnicou M. R. Rešetku, CVČ, Galériou M. A. Bazovského, Penguin sport club pri realizácii pútavých aktivít.       

Dokument vypracoval riaditeľ školy Mgr. Angelika Koprivňanská. Na vypracovaní dokumentu sa spolupodieľali pedagogickí zamestnanci materskej školy. Správu prerokovali a svojím podpisom schválili členovia pedagogickej rady dňa 25.09.2014. Rada školy dokument prerokovala dňa 6.10.2014.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín