Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  Školy a predškolské zariadenia  Jasle a materské školy  

Materská škola, Niva 9

Materská škola Niva 9

 

,,Poď sa s nami hrať, s rozprávočkou čarovať, seba, iných spoznávať, denne úspech zažívať, smiať sa a radovať, farebný svet ,,čítať“, maľovať, dielničku srdiečka budovať....“

 

Prostredie našej materskej školy vytvára podmienky pre celkovú pohodu dieťaťa, uspokojuje psychické, citové a telesné potreby, taktiež podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní.

MŠ Niva 9 pracuje na základe Školského vzdelávacieho programu

,, Niváčikove dobrodružstvá“ ( v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED O ) so zameraním – profiláciou našej MŠ, ktorým je osobnostný, socálny a emociálny rozvoj detí, rozvoj osobnosti, emocionality a emocionálnej inteligencie.

V materskej škole Niva 9 pracujú štyri kvalifikované pedagogické pracovníčky a štyri nepedagogické pracovníčky ( 1 vedúca ŠJ, 2 kuchárky, 1 upratovačka ).

Budova materskej školy je účelová, školská časť pozostáva z 2 tried a priľahlých miestností ( spálne, umyvárne, WC, šatne ).Hospodárska časť pozostáva z kuchyne, kotolne, 1 skadu, archívu a 2 kancelárií. Dve samostatné budovy spája spojovacia chodba.

Areál materskej školy tvorí školská záhrada, ktorá je z bezpečnostných a hygienických dôvodov oplotená plotom. Zariadenie záhrady tvorí pieskovisko, šmykľavka, húpačky, lavičky a voľná zatrávnená plocha. V záhrade sú ovocné i okrasné stromy a kríky.

Triedy sú jedinečné a podnetné pre deti, vytvárajú hravé prostredie, sú bezpečné, hygienické, estetické.

Psychosociálne podmienky – snažíme sa o vytváranie prostredia nadväzujúceho na prostredie rodiny – bezpečie, istota, láskavý prístup, citlivú a postupnú adaptáciu na prostredie, jednotnosť a spoluprácu učiteliek a prevádzkových zamestnancov – vzťahy a správanie sú vzorom pre deti. Zaistené je pravidelné ,,Usporiadanie denných činností“, ktoré umožňuje organizáciu činností detí v priebehu dňa a prispôsobenie potrebám a aktuálnym situáciám:

-         denný dostatočný pobyt vonku

-         odpočinok je upravený podľa potrieb detí, deti každej triedy odpočívajú v samostatných spálňach

V dennom poriadku sa striedajú:

-         hry a hrové činnosti

-         pohybové a relaxačné cvičenia

-         pobyt vonku

-         odpočinok

-         činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena, stolovanie, stravovanie ).

Podmienky zdravej výživy – životospráva – deťom je poskytovaná plnohodnotná vyvážená strava podľa príslušných predpisov

-         zachovaná vhodná skladba jedálnička

-         zaistený dostatočný pitný režim v priebehu dňa

-         deti do jedla nenútime, vhodnou formou ( vysvetľovaním ) sa snažíme doviesť k ochutnávke.

PREVÁDZKA MŠ : 6 : 30 hod. – 16 : 15 hod.

 

                                      Alena Šeptáková, riaditeľka MŠ, Niva 9

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín