Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  Súčasnosť  Vzdelávanie a školstvo  

MONITOR 9/2006

Monitorovanie úrovne vedomostí deviatakov základných škôl z matematiky a vyučovacieho jazyka sa uskutočnilo už po štvrtý raz, a to 7. februára 2006.

Celoslovenského testovania vedomostí deviatakov z matematiky a vyučovacieho jazyka sa v tomto školskom roku zúčastnilo takmer 64 000 žiakov. Z tohto počtu bolo viac ako 2 290 so špeciálnymi výchovno-vyučovacími potrebami. V matematike z maximálne možných 30 bodov získali respondenti 18,4 bodu, čo znamená 61,4 % úspešnosť. Priemerný počet bodov zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli deviataci vo výške 24,4 bodu, čo predstavuje 81, 2 % úspešnosť.

V trenčianskych základných školách Monitor 9 absolvovalo 738 deviatakov, z toho 19 žiakov so špeciálnymi výchovno-vyučovacími potrebami, ktorí mali zvýšenú časovú dotáciu na vypracovanie testov. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín dosiahli   z matematiky úspešnosť 70,1 % a zo slovenského jazyka a literatúry získali úspešnosť 86,9 %. Celkovo napísali trenčianski absolventi základných škôl matematiku o 8,7 % a slovenský jazyk a literatúru o 5,7 % lepšie, ako je celoslovenský priemer. Konkrétnejšie výsledky jednotlivých škôl nájdete v priloženej tabuľke.

Základná škola                                 matematika                         slovenský jazyk

                                                                                                        a  literatúra

                                                    body / úspešnosť                      body / úspešnosť  

Bezručova ul.                                21,8 b / 72,8 %                               25,2 b / 84,1 %

Dlhé Hony                                      21,2 b / 70,6 %                               25,6 b / 85,2 %

Hodžova ul.                                    21,6 b / 72,1 %                               26,5 b / 88,2 %

Kubranská ul.                                23,2 b / 77,2 %                                27,7 b / 92,3 %

Na Dolinách                                   18,5 b / 61,7 %                                24,3 b / 81,0 %

Ul. L. Novomeského                        20,9 b / 69,6 %                                26,7 b / 88,9 %

Veľkomoravská ul.                          20,0 b / 66,6 %                                25,8 b / 85,95 %

Východná ul.                                  21,2 b / 70,5 %                                 26,8 b / 89,4 %

 Priemer                                    21,05 b / 70,1 %                              26,1 b / 86,9 %

V porovnaní celoslovenských výsledkov chlapcov a dievčat dosiahli dievčatá v testovaných predmetoch lepšie výsledky ako ich spolužiaci, ich priemerná úspešnosť bola vyššia o 2,5 % v matematike, o 5% v slovenskom jazyku a literatúre.

Cieľom Monitoru 9 je overiť úroveň vedomostí deviatakov z testovaných predmetov po absolvovaní základnej školy. Na výsledky MONITORu 9 prihliadajú stredné školy pri prijímaní nových študentov. Miera zohľadňovania výsledkov je však v kompetencii riaditeľstiev jednotlivých stredných škôl.

Zdroj: www.minedu.sk

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín