Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Pripojenie na miestnu komunikáciu, zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

O pripájaní miestnych komunikácií, zriaďovaní vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia a vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje príslušný cestný správny orgán - Mesto Trenčín.  Povolenie vydáva Mesto Trenčín na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť na vydanie povolenia na pripojenie na MK resp. zriadenie vjazdu z MK (tlačivo) 
  • Prílohy uvedené na žiadosti

Podanie žiadosti

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
Tel.: 6504 303
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok: 
podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

 

 

Aktualizované 30.06.2011

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín