Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu
Úvod  Mesto Trenčín  O meste  Súčasnosť  Vzdelávanie a školstvo  

Rozbory hospodárskej a vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení mesta Trenčín za rok 2004

            K 31.12.2004 Mesto Trenčín malo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 8 základných škôl, 7 školských klubov a 6 školských jedální pri základných školách. V priebehu 2.polroka bola vyradená Základná škola v Trenčíne, ul. Študentská zo siete základných škôl s účinnosťou od 31.8.2004 spolu so školským klubom detí a školskou jedálňou. Ďalšia Základná škola, ul. Saratovská bola vyradená zo siete základných škôl s účinnosťou od 15.7.2004. Jej právnym nástupcom sa stala Základná škola v Trenčíne, ul. L. Novomeského. Uplynulý rok bol v celom školstve veľmi dynamický. V jeho priebehu sa udiali významné udalosti, ovplyvňujúce chod škôl do ďalších období. Uskutočnili sa voľby nových členov rád škôl a tie následne v súlade so zákonom uskutočnili voľbu riaditeľov škôl.

           V základných školách sa k 31.12.2004 zúčastňovalo vyučovacieho procesu 5 273 žiakov v 221 triedach, Centrum voľného času (CVČ) navštevovalo 513 žiakov a Základnú umeleckú školu (ZUŠ) 1 067 žiakov.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou k 31.12.2004 bolo realizované v nasledujúcej štruktúre:

V roku 2004 bola Mestu Trenčín poskytnutá dotácia na prenesené kompetencie na školstvo v celkovej výške 120 359 tis. Sk z Krajského školského úradu v Trenčíne. V uvedenej dotácii sú zabezpečené podľa normatívne určených objemov finančné prostriedky na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní a výdavky na prevádzku. Dotácia na mzdy a odvody do poisťovní bola vo výške 97 541 450,- Sk.  Dotácia na prevádzku predstavovala čiastku 22 817 550,- Sk, z toho len celkové výdavky na energie za rok 2004 boli vo výške 15 995 000,- Sk. Významnou skutočnosťou,  odvtedy čo prešli základné školy pod Mesto Trenčín, je stav, že všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín ukončili kalendárny rok 2004 bez akýchkoľvek záväzkov voči dodávateľom energií aj napriek zvýšeniu cien energií oproti minulému roku. Z tejto pozície by som vám chcel všetkým poďakovať za skvelé managérsky zvládnuté riadenie.  Len na porovnanie poznamenávam, že na konci roka 2003 bol záväzok voči dodávateľom energií vo výške cca 5 mil. Sk.

Dotácia na prenesené kompetencie na školstvo  
  Dotácia 2004 Čerpanie dotácie
ZŠ Novomeského 16 801 080.00 16 800 969.93
ZŠ Bezručova 11 519 600.00 11 519 600.00
ZŠ Veľkomoravská 15 116 800.00 15 116 736.00
ZŠ Saratovská* 4 588 400.00 4 588 400.00
ZŠ Dlhé Hony 14 994 300.00 14 994 143.14
ZŠ Kubranská 8 173 670.00 8 173 669.00
ZŠ Východná 10 646 100.00 10 646 100.00
ZŠ Hodžova 21 651 800.00 21 651 800.00
ZŠ Na dolinách 9 171 700.00 9 171 508.38
Školské zar.mesta m.r.o. 1 462 900.00 1 381 881.90
ZŠ Študentská** 6 232 650.00 6 231 735.08
Spolu 120 359 000.00 120 276 543.43
 
 • Dotácia na originálne kompetencie (financovanie školských jedální, školských klubov detí, Centra voľného času a Základnej umeleckej školy) poskytnutá Mestu Trenčín z Ministerstva financií SR vo výške 25 126  tis. Sk bola vyčerpaná v plnej výške nasledovne:
 1. ZŠ Študentská ul.                                               726 tis. Sk
 2. ZŠ Novomeského                                            2 682 tis. Sk
 3. ZŠ Bezručova                                                 1 877 tis. Sk
 4. ZŠ Veľkomoravská                                          2 108 tis. Sk
 5. ZŠ Dlhé Hony                                                 2 906 tis. Sk
 6. ZŠ Kubranská                                                1 147 tis. Sk
 7. ZŠ Východná                                                  1 842 tis. Sk
 8. ZŠ Na dolinách                                                  430 tis. Sk
 9. Centrum voľného času                                    1 865 tis. Sk
 10. Základná umelecká škola                                9 543 tis. Sk

 

 •  Dotácia na odchodné vyplácaná pri prvom odchode zamestnanca do dôchodku bola poukázaná prostredníctvom  Krajského školského úradu  v roku 2004  v celkovej výške 297 tis. Sk
 •   Dotácia na cestovné výdavky – na úhradu cestovných nákladov žiakov základných škôl, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v rámci určeného školského obvodu mimo miesta trvalého bydliska - vo výške 73 tis. Sk
 •   Dotácia na nadregionálny rozvojový program  - na vykrytie osobných nákladov súvisiacich s vyučovaním povinne voliteľného predmetu náboženská výchova v alternatíve s etickou výchovou v 1. ročníku – vo výške 123 tis. Sk
 • V školskom roku 2004/2005 boli prvýkrát použité finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR na záujmovú činnosť detí prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Dotácia  na vzdelávacie poukazy poukázaná vo výške 1 168 tis. Sk
 • Dotácia pre nadané deti vo výške 238 tis. Sk na zabezpečenie Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané deti na Slovensku poskytnutá ZŠ Kubranská cesta.
 • Kapitálové výdavky predstavovali čiastku 5 182 000,- Sk. Z toho 4 182 000,- Sk  bolo určených na vypracovanie projektovej dokumentácie jednotlivých škôl na získanie dotácie z prostriedkov EÚ na projekt INFOVEK 200 000,- Sk a čiastka 800 000,- Sk bola účelovo určená na rekonštrukciu strojovne plavárne na ZŠ L. Novomeského
 • Dotácia na organizovanie krajských a okresných kôl školských záujmových a vedomostných súťaží vo výške 97 tis. Sk bola poskytnutá Centru voľného času.
 • Finančné prostriedky na úhradu záväzkov regionálneho školstva za rok 2003 boli poskytnuté v roku 2004 v celkovej výške 5 566 tis. Sk.
 • Škola Vyčerpaná dotácia v tis. Sk
  ZŠ Študentská Trenčín 181
  ZŠ Novomeského Trenčín 657
  ZŠ Bezručova Trenčín 253
  ZŠ Veľkomoravská Trenčín 320
  ZŠ Východná Trenčín 376
  ZŠ Hodžova Trenčín 498
  ZŠ Na dolinách Trenčín 538
  Školské zar. mesta m.r.o. Trenčín 1 909
  Mesto Trenčín* 834
  Dotácia spolu: 5 566

 

 • dotácia pre deti v hmotnej núdzi na školské potreby, na štipendium a na stravu bola poukázaná jednotlivým školám v celkovej výške 236 tis. Sk.

 

          Z rozpočtu Mesta Trenčín boli k 31.12.2004 poskytnuté finančné prostriedky nasledovne:

 • finančné prostriedky na poistenie budov škôl, ktoré boli v roku 2004 poistené v Komunálnej poisťovni, v celkovej výške 688 tis. Sk
 • finančné prostriedky na opravu strechy na ZŠ Hodžova vo výške 390 tis. Sk z dôvodu havarijnej situácie strechy telocvične a šatní
 • finančné prostriedky pre ZŠ Veľkomoravská vo výške 38 tis. Sk na  neplánované revízie zariadení v kryte CO
 • finančné prostriedky pre ZŠ Kubranská vo výške 39 tis. Sk na nákup požiarnej techniky a hasiacich prístrojov z dôvodu havarijného stavu
 • finančné prostriedky pre Základnú umeleckú školu vo výške 10 tis. Sk na nákup požiarnej techniky a hasiacich prístrojov z dôvodu havarijného stavu

 

Zamestnanci

Útvar Skutočnosť k 31.12.2004
kmeňoví refundovaní
zamestnanci z úradu práce
stav k 31.12.04
Základná škola 410 0
pedagogickí zamestnanci 333 0
nepedagogickí zamestnanci 77 0
Školský klub detí 29 0
pedagogickí zamestnanci 29 0
nepedagogickí zamestnanci 0 0
Školská jedáleň 46 0
pedagogickí zamestnanci 0 0
nepedagogickí zamestnanci 46 0
Spolu za právny subjekt 485 0
pedagogickí zamestnanci 362 0
nepedagogickí zamestnanci 123 0

Komentár:

Celkový počet pedagogických zamestnancov na základných školách, CVČ, ZUŠ v  roku 2004 bol 362 a nepedagogických zamestnancov 123. V rámci racionalizácie siete škôl v Trenčíne zriaďovateľ riešil pracovné miesta pre 78 učiteľov. Z tohto počtu sa 76 učiteľov zamestnalo začiatkom školského roka 2004/2005 na iných základných školách v meste alebo okolitých obciach. Z tohto dôvodu odstupné, ktoré bolo potrebné vyplatiť zamestnancom zrušených škôl predstavovalo celkom 2 302 000,- Sk. V roku 2004 pracovalo v školách s právnou subjektivitou celkom 485 zamestnancov. Celkový  objem vyplatených finančných prostriedkov na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní predstavoval v roku 2004 čiastku 97 mil. Sk.

 

Pedagogickí zamestnanci - mzdové a osobné náklady

ZŠ,  ŠKD, Skutočnosť k:
  31.12.2004
mzdové náklady 74 501 000
OON 1 680 100
priem. prep. stav 362
priemer. mzd. náklady
na 1 pedag. zamestnanca 17 150

Komentár:

Celkové priemerné mzdové náklady na jedného pedagogického zamestnanca v roku 2004 oproti roku 2003 vzrástli aj z dôvodu zriaďovateľom prijatých a schválených racionalizačných  opatrení a na základe zmeny spôsobu financovania škôl prostredníctvom normatívov na žiaka a konkrétnych racionalizačných opatrení prijatých na jednotlivých základných školách. Celkovo znižujúci sa počet školopovinných detí v meste Trenčín spôsobuje, že racionalizačné opatrenia na jednotlivých základných školách bude potrebné realizovať priebežne každý rok a pružne reagovať na situáciu - odchádzajúci žiaci deviatych ročníkov a nástup žiakov do prvého ročníka.

 

Nepedagogickí zamestnanci - mzdové a osobné náklady

ZŠ,  ŠKD, ŠJ Skutočnosť k:
  31.12.2004
mzdové náklady 14 488 000
OON 433 100
priem. prep. stav 123
priemer. mzd. náklady
na 1 nepedagog. zamestnanca 9 815
 

Komentár:

Celkové priemerné mzdové náklady na jedného nepedagogického zamestnanca v roku 2004 oproti roku 2003 vzrástli aj z dôvodu zriaďovateľom prijatých a schválených racionalizačných  opatrení a na základe zmeny spôsobu financovania škôl prostredníctvom normatívov na žiaka a konkrétnych racionalizačných opatrení prijatých na jednotlivých základných školách.

 

Práceneschopnosť

ZŠ,  ŠKD,  ŠJ Skutočnosť k 31.12.2004
Počet Počet dní
prípadov prac. neschopn.
Nemoc 141 3 106
Pracovný úraz 3 152
Nepracovný úraz 6 359
OČR 32 234

Komentár:

Práceneschopnosť v roku 2004 oproti predchádzajúcemu roku poklesla možno aj z dôvodu, že pri krátkodobej chorobnosti si zamestnanci čerpali dovolenky. Priemerný počet zameškaných dní na jedného pracovníka z dôvodu nemoci za rok 2004 predstavoval  22 dní. Pracovné úrazy boli odškodňované priebežne v zmysle platných predpisov.

 

Práca nadčas

ZŠ,  ŠKD,  ŠJ Skutočnosť (hod.)
k 31.12.2004
pedagogickí zamestnanci 14 294
nepedagogickí zamestnanci 2 545
Spolu 16 839

Komentár:

Nadčasová práca v škole je spojená s pedagogicko-výchovnou prácou. Jeden z dôvodov vykazovanej  nadčasovej práce zamestnancov školy je že majú nárok na ošetrenie u lekára a doprovod k lekárovi v zmysle zákonníka práce. Ďalším dôvodom nadčasových hodín je, že pedagogickí zamestnanci sa zúčastňujú odborných seminárov a školení, školských výletov, exkurzií, škôl v prírode, lyžiarskych výcvikov a rôznych súťaží. Tu je všade potrebný pedagogický dozor. Z uvedených dôvodov vzniká nadčasová práca v škole. Celkový počet nadčasových hodín na jedného pedagogického zamestnanca za rok 2004 predstavoval 39 hodín a u nepedagogických zamestnancov predstavoval 20 hodín, čo je pod zákonom povolený limit 150 hodín za rok.

 

Dovolenky

ZŠ, ŠKD, ŠJ Zostatok z r. 2004
(počet dní)
pedagogickí zamestnanci 2 633
nepedagogickí zamestnanci 966
Spolu 3 599

Komentár:

Čerpanie dovoleniek zamestnancov škôl sa priebežne vyhodnocuje. Väčšie zostatky sú evidované u zamestnancov, ktorí boli dlhodobo práceneschopní alebo si zostatok dovolenky z roku 2004 prenášajú z dôvodu jej čerpania počas jarných prázdnin a veľkonočných sviatkov. Celkový počet nevyčerpaných dní dovolenky za rok 2004 na jedného pedagogického zamestnanca za rok 2004 predstavoval 7 dní a u nepedagogických zamestnancov 8 dní.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Aj v roku 2004 bola venovaná pozornosť plneniu úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, výchove a vyučovaní ako aj v oblasti prevencie pred požiarmi. Podľa plánu revízií boli vykonávané prehliadky a odborné skúšky technických zariadení, revízie elektrického náradia a elektrických strojov, ručných hasiacich prístrojov a kontrola hydrantov.  Kontrolná činnosť bola zameraná na dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia  hlavne v školských jedálňach, funkčnosť zabezpečovacích zariadení.

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti

V súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite sa aj v roku 2004 vykonávala na základných školách priebežná a predbežná finančná kontrola. Cieľom kontrol bolo zabezpečiť súlad všetkých finančných operácií  so všeobecne záväznými predpismi, súlad s rozpočtom školy a s uzatvorenými zmluvami. Dodržiavanie hospodárenia s verejnými ako aj s vlastnými prostriedkami sa zameraním na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť. Vonkajšia kontrola bola vykonávaná útvarom kontroly hlavného kontrolóra mesta Trenčín, štátnymi orgánmi ako Štátnou školskou inšpekciou, Sociálnou poisťovňou ohľadom vyplácania dávok nemocenského poistenia.

Výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti a prezentácia škôl na verejnosti v r. 2004

Základné školy v rámci svojej činnosti sa zapojili  do rôznych projektov a súťaží na úrovni okresu, kraja a Slovenska. Účelom týchto projektov je celková prezentácia školy,  rozvoj a zveľadenie školy, vytvorenie kvalitnejšieho prostredia na štúdium, rozvoj schopností a zručností žiakov v oblasti informatiky, komunikatívnosti i športovej činnosti.   Medzi takého projekty patria napr. projekt „Otvorená škola“, Infovek“, „E-Slovakia“, „Zdravá škola“, „Vráťme šport do škôl“, Comenius“, Sokrates - Comenius 1 a iné.

 

Základná škola – Veľkomoravská ul.

V uplynulom roku sa škola aktívne zúčastňovala súťaží na rôznych úrovniach. V rámci Slovenska to bola výtvarná súťaž „Moja cesta do školy“ a „Gymnastický krúžok – mladšie dievčatá“ – účasť na celoslovenskej súťaži. V rámci kraja sa škola prezentovala 2. miestom na Olympiáde v nemeckom jazyku“, druhým miestom v súťaži „Slávik Slovenska“ a prvým miestom „Gymnastický krúžok mladšie dievčatá“. Na úrovni okresu sa žiaci školy zúčastňovali matematickej olympiády, olympiády v anglickom jazyku, geografickej olympiády. Škola v rámci projektov INFOVEK a Počítače školám – vybudovala počítačovú učebňu. Škola akceptovala ponuku Krajskej knižnice M. Rešetku v Trenčíne a zapojila sa so žiakmi všetkých ročníkov a ich rodičmi do dlhodobej súťaže „Číta celá rodina“ Na škole boli vytvorené všetky podmienky na ďalší rozvoj mimoškolskej aktivity žiakov otvorením ďalších záujmových krúžkov. V rámci plnenia úloh zameraných na prevenciu negatívnych javov nad rámec výchovných plánov jednotlivých ročníkov, boli realizované výchovno-vzdelávacie aktivity nasledovne:

 • dopravná výchova (žiaci V. ročníkov)
 • protidrogová prevencia (žiaci VII. ročníkov)
 • protialkoholická prevencia (žiaci VIII. ročníkov)
 • kriminalita mládeže (žiaci IX. ročníkov)

Konečne sa podarilo vyriešiť dlhodobo neriešený problém so sociálnymi zariadeniami na škole, ktoré boli po vykonanej rekonštrukcii 22. decembra 2004 skolaudované a dané do prevádzky žiakom školy.

Základná škola – Dlhé Hony

Škola sa už pravidelne veľmi úspešne prezentuje v rámci rôznych súťaží na úrovni mesta, okresu, kraja,  Slovenska, ale aj v medzinárodných súťažiach, ako bola medzinárodná matematická súťaž KLOKAN, korešpondenčná súťaž z matematiky MAKS, korešpondenčná súťaž z fyziky FYZIQ. Škola sa prezentuje aj na verejnosti účasťou na kultúrnych akciách usporiadaných v rámci mesta, ale aj akcie usporiadané školou ako bola napr. súťaž žiakov školy v spoločenských tancoch.

Základná škola – P. Bezruča

Škola sa každý rok aktívne zapája do súťaží a olympiád, v ktorých si žiaci prehlbujú svoje vedomosti a zručnosti. V roku 2004 sa zapojila do 37 súťaží a olympiád. Niektoré z olympiád zorganizovala priamo vo svojich priestoroch. V regionálnych až celoslovenských kolách mala 75 úspešných riešiteľov. Školský časopis už tradične získava úspešné umiestnenie. Naposledy to bolo strieborné pásmo školských časopisov. Škola sa aktívne zapája do celoslovenských a medzinárodných  projektov ako Sokrates – Comenius (medzinárodný jazykový projekt) kde v roku 2004 spolupracovala so školami v Lichtenštajsku, Rakúsku, Taliansku, Litve, Bulharsku a s ďalšou školou na Slovensku v Gbeloch, Otvorená škola – Infovek (aktivity rozvíjajúce počítačovú gramotnosť žiakov i verejnosti). V roku 2004 sa na škole zaviedlo aj vyučovanie francúzskeho jazyka a škola aktívne korešponduje s francúzskymi školami v Lono le Saunier a Aix-en-Provense. Medzi najväčšie pozitíva školy možno zaradiť rozvoj spolupráce škola – rodičia – verejnosť, rozšírenie počtu záujmových mimovyučovacích aktivít v škole, úspešná integrácia zdravotne postihnutých žiakov. V školských športových strediskách hádzanej a karate dosiahli žiaci úspechy nielen v národných, ale i v medzinárodných súťažiach.

Základná škola – Hodžova ul.

Vizitkou školy smerom k verejnosti je dosahovanie dobrých výsledkov a následne spokojnosť rodičovskej verejnosti. Z tohto aspektu dosahuje škola dlhodobo dobré výsledky, čoho dôkazom bolo 3. miesto na Slovensku v matematike 9. ročníkov, 2. miesto žiakov 9. športovej hokejovej triedy na majstrovstvách Slovenska a 2. miesto na Slovensku v streetbale chlapcov. Okrem dobrých vyučovacích výsledkov sa škola prezentovala aj týmito aktivitami:

 • v rámci projektu Škola dokorán – sprístupnenie internetu pre rodičov
 • počítačové kurzy pre rodičov
 • dni otvorených dverí pre rodičov, kde sa okrem hodnotenia žiaci prezentujú tvorivými činnosťami a workshopami
 • rôzne kultúrne vystúpenia

 

Základná škola – L. Novomeského

Po zlúčení so ZŠ Saratovská od júla 2004 sa škola stala druhou najväčšou v meste. Škola dosahuje veľmi dobré výsledky, čoho dôkazom sú  umiestnenia v súťažiach a olympiádach na rôznych úrovniach. Škola už niekoľko rokov vyučuje cudzie jazyky od 1. ročníka a od piateho ročníka je zriadená športová trieda zameraná na karate. Vylepšuje sa materiálno-technické vybavenie špeciálnych učební za účelom zavádzať do vyučovacieho procesu moderné technológie. Tieto učebne slúžia nielen pre účely kvalitného vyučovania, ale aj pre rodičov žiakov. Škola je zapojená do riešenia projektov:

 • e-Slovakia
 • INFOVEK
 • Spoločne do EÚ
 • Detský čin roka
 • Svet okolo nás
 • EKO-PAKY (zber)
 • Zdravá škola a iné

Žiaci školy mali v roku 2004 možnosť zapojiť sa do rôznych súťaží, predmetových olympiád a záujmových krúžkov, kde im škola vytvorila podmienky na efektívne využitie voľného času.

Základná škola – Východná

Škola v roku 2004 musela vykonať viacero opatrení a reforiem, aby z ekonomického pohľadu bola schopná pripraviť vyrovnaný rozpočet a zabezpečiť tak výchovno-vzdelávací proces na škole v roku 2004. Začiatok roka 2004 bol z ekonomického pohľadu veľmi nepriaznivý, preto som rád, že uskutočnené opatrenia priniesli efekt a škola ukončila kalendárny rok 2004 bez záväzkov. Je najmladšou školou v Trenčíne. Má triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy a od piateho ročníka športovú triedu so zameraním na športovú gymnastiku a basketbal. Žiaci školy dosahujú veľmi dobré výsledky v rôznych súťažiach, či už vedomostných, umeleckých a športových. V práci s talentovanými žiakmi škola  dosiahla úspechy najmä v prednese poézie a prózy,  čo sa prejavilo úspešným vystúpením na národnej prehliadke Hviezdoslavov Kubín a pozvaním žiačky Národným osvetovým centrom do programu na celoslovenský Hviezdoslavov Kubín. V matematike sa talentovaní žiaci zúčastnili matematickej olympiády a vo fyzike prebehlo školské kolo Archimediády ako aj fyzikálnej olympiády. Škola mala svoje zastúpenie aj na Majstrovstvách Slovenskej republiky v krasokorčuľovaní, kde žiak školy obsadil tretie miesto v kategórii JUNIOR. Škola je zapojená do rôznych projektov:

 • Zdravá škola   (projekt zameraný na zdravie detí)
 • Zelená škola   (enviromentálny projekt)
 • Otvorená škola ( športové aktivity orientované na deti a obyvateľov sídliska  )
 • GAME OVER 4,85 (projekt zameraný na podporu zodpovednosti za svoje zdravie)

Nezaostávajú ani voľnočasové aktivity. Pre verejnosť škola pripravila vernisáž výstavy maliara trenčianskeho regiónu Jozefa Švikruhu.

Základná škola – Na Dolinách

Pre školu bol uplynulý rok náročný hlavne v ekonomickej oblasti, keď bolo nutné vykonať také opatrenia, aby  škola mohla naplno vykonávať svoje hlavné poslanie – poskytovať základné vzdelanie žiakom. Zámer sa podaril, škola ukončila školský rok bez záväzkov, mzdové náležitosti zamestnancov sa realizovali podľa zákona, aj keď začiatkom roka 2004 situácia nevyzerala dobre. Škola otvorila športové triedy so zameraním na futbal v spolupráci s futbalovým klubom AS Trenčín. 

Aj v roku 2004 sa žiaci školy zúčastnili na rôznych súťažiach a patrili medzi úspešných, v matematickej olympiáde 5 úspešných riešiteľov, v Pytagoriáde 3. miesto, geografickej olympiáde dvaja úspešní účastníci okresného kola. Celý rok prebiehala na škole celoškolská súťaž „Majster pravopisu“ V rámci výtvarnej výchovy sa žiaci školy zapájali do rôznych súťaží. Vo výtvarnej súťaži „Európa v škole“ získali žiaci veľa ocenení a je potešiteľné, že práce žiakov sú súčasťou výtvarnej expozície Trenčianskeho múzea v Katovom dome pod hradom. Škola zorganizovala okresné kolo Chemickej olympiády a krajské kolo súťaže „Ars Poetica“ v prednese ruskej poézie a prózy. S veľkým úspechom sa na škole  stretol projekt „Tvorivé dielne – práca s hlinou“, záujem žiakov o prácu s hlinou je obrovský. Dielňu navštevujú všetky vekové kategórie. Už tradične na škole veľmi dobre prebieha mimoškolská záujmová činnosť v rôznych krúžkoch. Vyvrcholením športovej záujmovej činnosti bolo usporiadanie XXVIII. ročníka „Športovej olympiády“ za účasti šiestich základných škôl z Trenčína.

Základná škola – Kubranská cesta

Základná škola sa za posledné desaťročie vyprofilovala hlavne v týchto smeroch:

 • klasickou formou sa vzdeláva väčšina žiakov školy, pričom na 1. stupni pracuje škola podľa učebného plánu s rozšíreným vyučovaním výtvarnej výchovy
 • pod vedením kvalifikovaných pedagógov  a vychovávateľov sa venujú žiakom so špecifickými poruchami – sluchovo postihnutým
 • alternatívne vzdelávanie intelektuálne nadaných žiakov podľa projektu ERIN,  v súčasnom období žiaci pracujú v štyroch ročníkoch
 • na 2. stupni škola vyučuje podľa 2. variantu s rozšíreným predmetom informatika, boli otvorené štyri triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov

Žiaci školy sa aj v roku 2004 aktívne zúčastňovali

 • výtvarných súťaží ako Príroda, životné prostredie, Nikdy neber drogy, Vesmír očami detí a iné.,
 • biologickej olympiády, kde žiaci školy v okresnom kole získali 2. a 3. miesto, geografickej olympiády, kde žiaci školy obsadili v okresnom kole dve 2. miesta,
 • matematickej olympiády, kde žiaci získali 2. a 3. miesto v okresnom kole

Z vedomostných súťaží sa škole darí dosahovať výrazné výsledky v prírodovedných olympiádach, najvýraznejšie v geografickej olympiáde.

Svoje voľnočasové aktivity žiaci vykonávajú v 17 záujmových krúžkoch s rôznym zameraním. Na škole aktívne pracuje stolnotenisový a badmingtonový krúžok, organizujú súťaže od najmladších žiakov až po veteránov z celého Slovenska.

Centrum voľného času

Centrum voľného času utvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Dominantnou úlohou školského zariadenia je realizácia programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi (kriminalita, drogy, záškoláctvo a pod.). Tematická náplň činnosti je realizovaná viacerými formami:

 • pravidelná krúžková činnosť,
 • pravidelná klubová činnosť,
 • pravidelné projekty .

Činnosť obdobne ako v predchádzajúcom období okrem piatich interných zamestnancov pomáhalo zabezpečovať aj sedem externých spolupracovníkov, ktorí sa spoločne podieľali na:

 • organizovaní okresných a krajských súťaží na základe poverenia KŠÚ,
 • organizovaní školských športových hier poriadaných Mestom Trenčín,
 • organizovanie Detského výtvarného a literárneho Trenčína,
 • poriadanie odborných a metodických seminárov, konferencií, tvorivých dielní pre pedagógov,
 • propagačná, edičná a publikačná činnosť,
 • prázdninové pobyty detí a mládeže v prírode a ďalšie aktivity.

Školské zariadenie rozvíja informačné a poradenské služby pre deti a mládež, aktívne spolupracuje so subjektami, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže. 

Základná umelecká škola

Poslaním školy je okrem výchovy talentov s rôznym odborným zameraním pôsobiť prostredníctvom umenia a tvorivých umeleckých aktivít na harmonický rozvoj osobnosti mladého človeka. Koncom roka 2004 si škola slávnostným koncertom žiakov a učiteľov pripomenula 55. výročie založenia školy. Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti školy, čo je jej základným poslaním, sa škola v nemalej miere v minulom roku podieľala na šírení kultúry a umenia formou mnohých kultúrnych vystúpení žiakov  pre rôzne kultúrne a spoločenské organizácie. Koncerty sa tak stávajú priestorom, ktorý umožňuje verejne prezentovať výsledky vzdelávacieho procesu, vytvárajú pre žiakov možnosť sebarealizácie a dávajú priestor každému žiakovi prezentovať svoj talent. Rodičom umožňujú vidieť úroveň práce jednotlivých učiteľov. Aj v roku 2004 škola mala toľko aktivít, že im ich môže závidieť nejedno kultúrne stredisko alebo profesionálna umelecká agentúra. A ten, kto si zodpovedne preštudoval „Rozbory“ vypracované školou, musí tieto slová potvrdiť. ZUŠ okrem žiakov reprezentujú na verejnosti i samotní pedagógovia. Počas celého roka 2004 pracovali v rôznych súboroch, orchestroch, kultúrnych inštitúciách a často boli členmi porôt na rôznych detských a mládežníckych súťažiach. Táto rozsiahla dokumentácia potvrdzuje, že pedagógovia sú zanietení pre svoju prácu, často vykonávanú nad rámec svojich pracovných povinností. Ich vzťah k umeniu a deťom natrvalo obohacuje všetkých absolventov školy o vnímanie umenia, harmónie a krásy.

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín