Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Poskytovanie informácií

Mesto Trenčín je povinné podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. Žiadosť o sprístupnenie informácií mesto Trenčín vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o poskytnutie informácií

Podanie žiadosti

Podateľňa, informátor

Kontakt:
Tel.: 6504 111, 6504 311
e-mail: ,

 

Doba vybavenia:
Poskytnutie informácie podľa zákona č.211/2000 Z. z. do 8 pracovných dní od podania žiadosti.

 

Poplatok:

 

  • bezplatne - ak úhrada materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, s obstaraním technických nosičov dát a s odoslaním informácie žiadateľovi nepresiahne čiastku 1,00 € .
  • za úhradu - ak úhrada materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, s obstaraním technických nosičov dát a s odoslaním informácie žiadateľovi presiahne čiastku 1,00 € , v plnej výške materiálnych nákladov.

 

 

Aktualizované: 15.01.2013

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín