Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Prenájom nebytových priestorov

Záujemca (právnická, alebo fyzická osoba) o prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta (nebytové priestory, pozemky) môže podať písomnú žiadosť na Mestský úrad v Trenčíne - Útvar majetku mesta. V žiadosti uvedie hlavne údaje o žiadateľovi, označenie nehnuteľnosti, o ktorú má záujem (parcelné číslo pozemku, súpisné číslo stavby, kópia katastrálnej mapy, ...) a účel, na ktorý chce nehnuteľnosť využívať.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o prenájom nebytových priestorov

Vybavuje

Útvar majetku mesta

Kontakt:
Tel.: 6504 462
e-mail:

 

Doba vybavenia: 
približne do 3 mesiacov

Poplatok: 
bez poplatku

Súvisiace predpisy:

  •  VZN 12_2011.pdf o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín 

 

 

Úradné hodiny:

Pondelok       08:00 - 11:30   12:30 - 15:00

Streda           08:00 - 11:30   12:30 - 16:00

Piatok           08:00 - 11:30   12:30 - 14:00

Ostávajúci pracovný čas je vyhradený pre pracovné rokovania a koncepčnú prácu.  

 

Aktualizované: 13.04.2016 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín