Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Predaj / zámena majetku mesta

Záujemca (právnicka, alebo fyzická osoba) o kúpu, prípadne zámenu majetku vo vlastníctve mesta (nebytové priestory, pozemky) môže podať písomnú žiadosť na Mestský úrad v Trenčíne, Útvar majetku mesta. V žiadosti uvedie hlavne údaje o žiadateľovi, označenie nehnuteľnosti o ktorú má záujem (parcelné číslo pozemku, súpisné číslo stavby, kópia katastrálnej mapy, ...) a účel na ktorý chce nehnuteľnosť využívať.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o predaj majetku mesta
  • Žiadosť o zámenu majetku mesta

Vybavuje

Útvar majetku mesta

Kontakt:
Tel.: 6504 462, 6504 445
e-mail:

 

Doba vybavenia: 
približne do 3 mesiacov

Poplatok: 
bez poplatku

Súvisiace predpisy:

 

Úradné hodiny:

Pondelok     08.00 - 11:30   12:30 - 15:00

Streda            08:00 - 11:30   12:30 - 16:00

Piatok         08:00 - 11:30   12:30 - 14:00

Ostávajúci pracovný čas je vyhradený pre pracovné rokovania a koncepčnú prácu.

 

 

 

Aktualizované: 13.04.2016

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín