Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný západ

Poskytovanie dotácii z Dotačného programu mesta Trenčín

Finančné príspevky môže mesto poskytnúť oprávneným subjektom, ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti sociálnej, zdravotnej, školstva, výchovy a vzdelávania, telesnej kultúry a športu, kultúry a záujmovej umeleckej činnosti, životného prostredia, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu a v iných oblastiach.

Dotácia môže byť poskytnutá iba na základe písomnej žiadosti podanej v termínoch, oznámených mestom.

Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka, podmienok, za akých môžu byť poskytované, postup pri prerokovávaní ich poskytovania a zúčtovanie poskytnutých príspevkov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín a Kritériá pre poskytovanie dotácií z Grantového programu Mesta Trenčín na aktivity v oblasti kultúry, záujmovej umeleckej činnosti, športu a telesnej kultúry.

Potrebné doklady

Vybavuje

Útvar ...

Kontakt:
Tel.: 
e-mail:

Doba vybavenia: 
14 až 60 dní

Poplatok:  
bez poplatku

Súvisiace predpisy:

 

 

Aktualizované: 03.05.2013

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín