Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný západ

Oznámenie o konaní športovej akcie

Usporiadateľ verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí na území mesta Trenčín je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území mesta Trenčín Mestskému úradu, najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.

Verejnými telovýchovnými, športovými a turistickými podujatiami sa rozumejú telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov v oblasti telesnej kultúry, ktoré sú prístupné kultúrnej verejnosti. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

Potrebné doklady

Vybavuje

Útvar

Kontakt:
Tel.:

e-mail:

Doba vybavenia: 
do 7 dní

Poplatok: 
bez poplatku

Súvisiace predpisy:

 

Aktualizované: 22. 4. 2014

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín