Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Súhlas s uvedením MZZO do prevádzky

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinní písomne požiadať Mesto Trenčín o súhlas na umiestnenie a uvedenie MZZO na území mesta do prevádzky.

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia,  sú povinní oznamovať každoročne do 15. februára na Mestskom úrade v Trenčíne za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o súhlas s uvedením MZZO do prevádzky (tlačivo)
  • Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (tlačivo)

Podanie žiadosti

Klientske centrum MsÚ 

Kontakt:
Tel.: 6504 303
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok: 
5 eur v zmysle zákona 286/2012 Zz. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Súvisiace predpisy:

 

 

 
  
 
Aktualizované: 15.01.2013
Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín