Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Informácie o nakladaní s odpadom

Útvar stavebný, ŽP, dopravy a investícií MsÚ podáva informácie o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov, informácie o zberných miestach, nakladaní s nebezpečným odpadom, atď.

Vybavuje

Útvar stavebný, ŽP, dopravy a investícií  

Kontakt:
Tel.: 6504 418
e-mail:

Doba vybavenia: 
na počkanie

Poplatok: 
bez poplatku

 

 

Aktualizované: 15.01.2013

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín