Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Prideľovanie nádob na vývoz komunálneho odpadu

Každý pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v meste Trenčín je povinný nakladať s odpadmi v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta. Ďalej je povinný:

  • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v meste,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste.

Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí mestu miestny poplatok.

Zberné nádoby sú vo vlastníctve organizácie poverenej zberom, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.  Platiteľom poplatku sú sady nádob zverené do užívania.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o pridelenie, výmenu a doplnenie nádoby na odpad (tlačivo)
  • Žiadosť o pridelenie nádoby na odpad pri zmene adresy (tlačivo)

Podanie žiadosti

Klientske centrum MsÚ 

Kontakt:
Tel.:6504 303
e-mail:

Doba vybavenia: 
na počkanie zaevidovanie, doba realizácie 30 dní (dodanie nádoby, zmena intervalu vývozu)

Poplatok: 
bez poplatku

Súvisiace predpisy:

 

 

 Aktualizované: 15.01.2013

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín