Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií

Za zvláštne užívanie pozemných komunikácií sa považuje

  • umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie letnej terasy
  • umiestnenie stavebného zariadenia,
  • umiestnenie predajného zariadenia,
  • umiestnenie prenosného reklamného zariadenia typu "A",
  • umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
  • umiestnenie skládky.

Povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií na území mesta vydáva Mesto Trenčín, na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií na území mesta Trenčín (tlačivo)
  • Prílohy uvedené na žiadosti

Podanie žiadosti

Klientske centrum MsÚ 

Kontakt:
Tel.: 6504 303
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Správny poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Miestny poplatok:

V zmysle VZN č. 11/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

 

 

Aktualizované: 20.01.2012

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín