Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách

Ide o zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu.

Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách na území mesta za účelom zriadenia (odstránenia)  podzemného (nadzemného) vedenia v telese komunikácie vydáva Mesto Trenčín na základe písomnej žiadosti.

 

Potrebné doklady

  • Žiadosť o povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách (tlačivo)

Táto žiadosť sa vzťahuje len na zvláštne užívanie miestnej komunikácie. V prípade rozkopania verejnej zelene, ktorá nie je cestnou zeleňou, je potrebné podať Žiadosť o vydanie povolenia na rozkopávku verejnej zelene, ktorá je zverejnená na www.trencin.sk – Občan – Tlačivá – Životné prostredie (http://www.trencin.sk/20110).

 

  • Prílohy uvedené na žiadosti, a to:

         1.  Projekt prenosného dopravného značenia, overený ODI OR PZ SR v Trenčíne

         2.  Vyjadrenie ODI OR PZ SR v Trenčíne, Kvetná 7, Trenčín

         3.  Vyjadrenie správcu komunikácie – pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vo vlastníctve, resp. správe Mesta Trenčín je to MsÚ v 

               Trenčíne, útvar interných služieb, Farská 1, Trenčín

         4.  Vyjadrenie správcu zelene (vyžaduje sa len v prípade, že dochádza k rozkopaniu cestnej zelene)

         5.  Stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby na inžinierske siete

         6.  Doklad o úhrade správneho poplatku podľa sadzobníka správnych poplatkov

         7.  Plnomocenstvo v prípade zastupovania

 

Podanie žiadosti

Klientske centrum MsÚ 

Kontakt:
Tel.: 6504 303
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Správny poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

 

 

Aktualizované: 19.06.2012

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín