Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie Mesta Trenčín o odstránení stavby vydané na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Potrebné doklady

  • Kópia katastrálnej mapy
  • Projektová dokumentácia + popis
  • Osvedčenie na predmetné práce
  • Fotodokumentácia stavby
  • List vlastníctva
  • Záväzné stanovisko mesta, obce

Vybavuje

Kontakt:
Tel.: 6504 414
e-mail:

Doba vybavenia: 
30-60 dní

Poplatok:

podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov

  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Klientskeho centra MsÚ 

 

Aktualizované: 05.10.2012

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín