Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Povolenie zmeny užívania stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína Mesto Trenčín na základe písomného návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá Mesto Trenčín stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o povolenie zmeny užívania stavby
  • Stavebné povolenie, Kolaudačné rozhodnutie
  • List vlastníctva
  • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
  • Kópia katastrálnej mapy
  • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
  • Projektová dokumentácia

Vybavuje

Kontakt:
Tel.: 6504 414
e-mail:

Doba vybavenia:  
30-60 dní

Poplatok:

podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov

  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Klientskeho centra MsÚ 

 

Aktualizované: 05.10.2012

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín