Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Zmena stavby pred dokončením

Konanie o zmene stavby pred dokončením začína Mesto Trenčín na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá Mesto Trenčín stavebníkovi rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením.

Potrebné doklady

  • Stavebné povolenie
  • List vlastníctva
  • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
  • Kópia katastrálnej mapy
  • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
  • Projektová dokumentácia

Vybavuje

Kontakt:
Tel.: 6504 414
e-mail:

Doba vybavenia: 
30-60 dní

Poplatok:

podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov

  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Klientskeho centra MsÚ 

 

Aktualizované: 05.10.2012

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín