Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Vydanie predbežného stanoviska k stavbe

Posúdenie zámeru stavby vydáva Útvar  hlavného architekta  na základe písomnej žiadosti. Posúdenie zámeru stavby je potrebné predložiť k záväznému stanovisku,(vydáva Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ) ako súčasť všetkých legislatívnych úkonov v zmysle zákona č.50/76 Zb., v znení neskorších doplnkov. Posúdenie zámeru stavby predstavuje súlad s územno-plánovacími dokumentáciami a koncepčnými zámermi mesta.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie posúdenia zámeru stavby

  • Projektová dokumentácia k stavbe

  • Územno-plánovaciu informáciu k stavbe v prípade, že bola vydaná

Vybavuje

Útvar hlavného architekta

Kontakt:
Tel.:  6504 435, 6504 436, 6504 444
e-mail:  , ,

,

Doba vybavenia: 
do 30 dní 

Poplatok: 
bez poplatku

Aktualizácia 09.02.2012

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín