Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (umiestnenie do zariadenia, opatrovateľská služba, odľahčovacia služba a pod.)

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov o sociálnych službách je potrebné podať písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na obec podľa miesta trvalého pobytu osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa posudzuje.

Posudkovou činnosťou na obci sa zistí odkázanosť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby a na opatrovateľskú službu. Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, z ktorého vyplýva, či dotyčný je odkázaný na požadovanú sociálnu službu.

 

Potrebné doklady

K žiadosti o posúdenie odkázanosti treba priložiť:

  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok (výška dôchodku) žiadateľa
  • lekársku správu od všeobecného lekára, v prípade, ak sa židateľ nachádza vo fakultnej nemocnici, môžu byť aj lekárske správy ošetrujúceho lekára, resp. prepúšťacia správa, fotokópia 

Podanie žiadostí

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
Tel.: 6504 307
e-mail:

Doba vybavenia: 
30 dní

Poplatok: 
bez poplatku

 

 

 

Aktualizované: 4. 3. 2014

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín