Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská

Predĺženie záverečnej hodiny

Oznámenie  jednorazovej zmeny prevádzkového času pri organizovaní spoločenskej akcie (svadba, promócie a pod.)  je prevádzkovateľ povinný doručiť Mestskému úradu  5 dní pred konaním akcie.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť

    a)  dodržiavanie určeného prevádzkového času,

   b) v prípade ak je prevádzkareň otvorená po 22.00 hod. v súlade s týmto VZN, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť aby nedochádzalo k rušeniu nočného kľudu a verejného poriadku a hluk zo zariadení a hudobnej produkcie neprekročil najvyššie prípustné hodnoty pre vonkajšie priestory, ustanovené príslušnými normami a právnymi predpismi,

    c)    prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa po určenej prevádzkovej dobe nezdržiavali hostia v prevádzkových miestnostiach a prevádzkarni.

 

Potrebné doklady

  • Oznámenie jednorazovej zmeny prevádzkového času (tlačivo)

Príjem podaní

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
Tel.: 6504 307
e-mail:

Doba vybavenia: 
do 15 dní

Poplatok: 
bez správneho poplatku

Súvisiace predpisy:

VZN č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011

 

 

 

Aktualizované: 28.06.2013

 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín