Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Zimný západ

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo  miesta trvalého pobytu, kde sa občan zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.

Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto pobytu a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Potrebné doklady

 • Platný občiansky preukaz  alebo  potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,

 • Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (byt), vydaný podľa osobitného právneho predpisu (list vlastníctva, alebo rozhodnutie katastrálneho úradu o povolení vkladu, vydané správou katastra,nie z katasterportal.sk).

 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

  - ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

  - ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,

  - ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo

  - vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

        

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie ďalších dokladov:

 • U dieťaťa, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 • Doklad o rodnom čísle
 • Rodný list
 • Oznámenie o uzavretí manželstva  
 • Osvedčenie o štátnom občianstve 

Vybavuje

Klientske centrum - Evidencia obyvateľstva, súpisné čísla

Kontakt:
Tel.: 6504 308, 6504 309 
e-mail:

Doba vybavenia: 
na počkanie

Poplatok: 

 • Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 €    
 • Poplatok sa platí v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet

 

 

Aktualizované: 20.09.2013

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín