Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: karol, 07.12.2017
Pýtam sa po tretí krát: od októbra nie ste schopní sa vyjadriť alebo neviete čo sa v meste deje: V Trenčíne - na Sihoti - ul. Žilinská (bývalé zberné suroviny) má byť postavený polyfunkčný objekt s 54 bytovými jednotkami. Ako je zabezpečené parkovanie pred týmto objektom???
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Na Vašu otázku sme odpovedali. Zverejnenú odpoveď nájdete napríklad aj na 5.strane dozadu dole, ale aj na celkom prvú otázku od Vás v tejto veci - ešte ďalej dozadu. Ak by ste uviedli Vašu mailovú adresu, prišla by V8m v deň, kedy sme odpovedali aj priamo na Vašu adresu. Nech sa páči, tu je odpoveď ešte raz:

 

Iveta Kubišová, útvar stavebný a životného prostredia:

Z dokumentácie predloženej v stavebnom konaní vyplýva podľa normy STN 736110 potreba vytvorenia 47 parkovacích státí. Tieto boli v projektovej dokumentácii aj navrhované. Uvedený počet musí byť pri realizácii stavby dodržaný.

 

 

 

 

Otázka od: Rastislav Dobransky, 06.12.2017
Chcem sa spýtať, čo je s okruhovym domom armády. Je to hanba tohto mesta, že kulturne akcie sa konajú v absolútne nevhodnej Hviezde. Dokedy?
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Presne s touto istou otázkou sa obraciame už dlhší čas na Ministerstvo obrany SR. Zatiaľ bez žiadnej konkrétnej reakcie. Zaujíma nás tiež, kedy dajú divadelnú sálu do poriadku tak, aby tam mohli byť divadelné a iné väčšie kultúrne podujatia.  Primátor sa doteraz nedočkal termínu stretnutia s ministrom, o ktoré oficiálne požiadal ešte v októbri. Mesto sa bude snažiť zrekonštruovať Hviezdu, no vzhľadom k tomu, že ide o pamiatku, je to viac ako problematické i z hľadiska finančného.

Otázka od: Dominik , 06.12.2017
Dá sa cez víkend požičať korčule na korčuľovanie na vašom štadióne? Na túto sobotu 9.12. A aká je cena, pokiaľ áno? Ďakujem.
Odpoveď:

Róbert Buchel, správca zimného štadióna:

Žiaľ, službu požičiavania korčúľ počas verejného korčuľovania neposkytujeme.

Otázka od: Miroslava Jakubocyová, 06.12.2017
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je nájomný byt 1 izbový volný a ako často sa prideluju nájomné byty, čo k tomu treba?
Odpoveď:

Vladimíra Halienková, útvar sociálnych služieb:

Aktuálne nemáme voľný 1-izbový byt. Nájomné byty sa prideľujú zakaždým, keď sa nejaký uvoľní. V prvom rade si musíte podať Žiadosť o prenájom nájomného bytu na Klientske centrum Mestského úradu v Trenčíne spolu s povinnými prílohami, ktoré nájdete podrobne rozpísané na str. 5 v bode č. 9 v tlačive „Žiadosť o prenájom nájomného bytu“ (nájdete aj na webe).

Podmienky pridelenia nájomného bytu sú nasledovné:

- žiadateľ musí mať trvalé bydlisko na území Mesta Trenčín,

- žiadateľ nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu alebo rodinného domu na území Slovenskej republiky,

- nájomca musí byť schopný úhrady nájomného a služieb spojených s užívaním bytu, tzn. zdokladovať príjem,

- príjem nesmie presahovať 3-násobok životného minima podľa Zák. č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní § 22, ods. 3 písm. a)

- v prípade uvoľnenia bytu o prideľovaní rozhoduje Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku.

Otázka od: e.v., 05.12.2017
Prosim, na ulici Halalovka 8 nesvieti poulična lampa,taktiež prosim orezať konare, aby svetlo dopadalo aj na schody. Ďakujem pekne za vybavenie.
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Ďakujeme za nahlásenie poruchy. Zabezpečíme opravu.

 

Patrícia Omachelová, útvar interných služieb:

Drevina bude podľa možností upravená rezom, aby verejné osvetlenie mohlo plne slúžiť.

 

Otázka od: adriana oravcova, 05.12.2017
Dobry den, chcem sa opytat, ci sa aspon trochu vianocne vysvieti este nedorobena cast namestia /aspon tie svetielka na stromoch), lebo ten rozdiel medzi vysvietenou prednou častou a tou "ciernou dierou" je naozaj priepastny...aj podniky v tejto casti namestia by chceli citit vianocnu atmosferu, v tomto nam mesto rozhodne nepomohlo.
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Samozrejme, že bude osvetlený aj zvyšok námestia. Prerušená svetelná výzdoba námestia súvisela s dovozom a okamžitým inštalovaním nových priestorových prvkov. Do víkendu by malo svietiť celé námestie.

Otázka od: Peter Noák, 05.12.2017
Dobrý deň. Eviduje mesto Trenčín iniciatívu jeho občanov zakázať hazard v podobe petície? Ako vníma hazard mesto Trenčín? Chystá sa mesto Trenčín prerokovať na zasadnutí mestského zastupiteľstva túto problematiku? Ak áno, tak kedy prosím. Uvažuje mesto Trenčín vydať VZN na zákaz hazardu na celom území mesta? Vopred ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:

Iveta Plešová, útvar právny:

Mesto zatiaľ neeviduje petíciu obyvateľov mesta v tejto veci a ani sťažnosti, že sa v meste narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier. Problematika hazardných hier nie je v programe najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré sa uskutoční dňa 13. 12. 2017. Čo sa týka vydania VZN o zákaze hazardu, mesto môže regulovať hazard na svojom území len za podmienok ustanovených v zákone č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Mestské zastupiteľstvo môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na území mesta nemožno umiestniť herňu v jednotlivých nasledujúcich budovách,  v kombinácii týchto budov alebo vo všetkých nasledujúcich budovách:

a) hotely, motely a penzióny,

b) budovy pre obchod a služby,

c) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu,

d) bytové domy.

Takéto všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území mesta  a  na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecného záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto individuálnej licencie.

Mestské zastupiteľstvo však nemôže  prijať všeobecne záväzné nariadenie len na základe vlastného rozhodnutia, ale po predchádzajúcej petícii najmenej 30% obyvateľov mesta, ktorí dovŕšili 18 rokov veku a v ktorej sa obyvatelia sťažujú, že sa narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier.

V súčasnosti nie je možné prijať VZN o zákaze hazardu, pretože nie sú splnené zákonné predpoklady na jeho prijatie.

Otázka od: Ján Meravý, 04.12.2017
Dobrý večer. Chcem sa spýtať, prečo parkovisko pri bývalom Laugaricio je v nedeľu zatvorené. Neviem, čí je to majetok, pokiaľ je to majetok mesta, prečo nenariadi prenajímateľovi, aby bolo bezplatne otvorené? Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:

Je to súkromný pozemok a súkromné parkovisko. A teda majiteľ prevádzky si môže určiť prevádzkové hodiny, ako uzná za potrebné.

Otázka od: Benjamín Lysohlaváček, 04.12.2017
Dobrý deň, chcel by som sa poďakovať za frakciu štrku po chodníkoch. Už to začína. Ďakujeme!
Odpoveď:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:

V Trenčíne sa sype zmesou štrku a soli, podobne ako na celom Slovensku. Je to z dôvodu dostupnosti zdrojov a cene posypového materiálu. V tomto roku chceme skúšobne použiť aj zeolit, ktorý sa používa v alpských krajinách. Je to však omnoho drahší a na Slovensku pomerne nedostupný materiál.

Otázka od: Lucia Jakúbeková, 04.12.2017
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je potrebné vybaviť ku stavebnému povoleniu na rekonštrukciu domu aj žiadosť o stanovisko ku stavebnému povoleniu od pozemkového a pôdneho (lesného) úradu. Rekonštrukcia zahŕňa aj prístavbu, ale celá parcela, na ktorej dom stojí a bude pristavená časť, je vedená ako stavebný pozemok, nie ako pôda. Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:

Ingrid Kubišová, vedúca útvaru stavebného a životného prostredia:

Súhlas od Okresného úradu Trenčín, odbor pozemkový a lesný je v stavebnom konaní potrebný len v tom prípade, ak niektorá časť stavby bude umiestnená na pozemku vedenom ako záhrada alebo orná pôda. Odporúčam vec prekonzultovať s projektovou dokumentáciou na príslušnom stavebnom úrade.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín