Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
jarná soblahovská
Úvod  Občan  

Otázky a odpovede

Položte otázku:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Text:
Otázka sa týka:
Odpoveď poslať aj na uvedený E-mail

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.


Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Odpovede Mesta Trenčín, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Trenčín na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Trenčín si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Prosíme vás, aby ste si pred zadaním otázky prečítali Pravidlá používania služby Otázky a odpovede.

Zobraziť otázky a odpovede na tému:
Otázka od: Brano, 17.08.2017
Rád by som poďakoval za vybudovanie spomalovačov pri nájazde na zrekonštruovaný most na Ostrov v mieste križovania s hrádzou. Niektorí vodiči si tam naozaj mysleli, že nový asfaltový povrch ich oprávňuje jazdiť rýchlo a bezohľadne. Teraz v lete je cesta mimoriadne frekventovaná aj kvôli kúpalisku, takže to dúfam zjednoduší prechod pre peších a cyklistov po hrádzi. Ešte raz vďaka.
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

Áno, presne o bezpečnosť nám šlo. Ďakujeme za pozitívny ohlas.

Otázka od: Martin.K, 16.08.2017
Dobrý deň, prosím Vás, na výmenu azbestocementovej strešnej krytiny za plechovú a dažďových zvodov (bez zásahu do strešnej konštrukcie), je potrebná ohláška drobnej stavby alebo ohlásenie udržiavacích prác? Ďakujem.
Odpoveď:

Beáta Bredschneiderová, útvar stavebný a životného prostredia:

Výmena strešnej krytiny bez zásahu do nosných konštrukcií strechy sú udržiavacie práce, ktoré podliehajú ohláseniu stavebnému úradu. Odstraňovanie  krytiny, ktorá obsahuje azbest  možno vykonávať len na základe oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného úradom verejného zdravotníctva podľa zák. č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Odpad z azbestu je nebezpečný odpad. Právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá s takým odpadom nakladá, musí mať súhlas Okresného úradu Trenčín odboru starostlivosti o životné prostredie na nakladanie s takýmto druhom odpadu.

Otázka od: Marián, 16.08.2017
Dobrý deň, prečo mesto vyznačuje v platených zónach parkovacie miesta, keď vyhláška umožnuje vyznačiť parkovací pruh: "Vyhláška č. 9/2009 Z.z., § 6: (3) Na vodorovné trvalé dopravné značky a doplňujúce nápisy sa používa biela farba, prípadne modrá farba na označenie parkovacích miest s plateným alebo regulovaným státím alebo na oddelenie parkovacieho pruhu s plateným alebo regulovaným státím od jazdného pruhu." Ako tvrdia dopravní analytici pruh je v meste vhodnejší: "" Pruhy sú lepšie v tom, že keď na parkovacích miestach zaparkujú dva Smarty za sebou, zbytočne zaberajú miesto"tvrdí Viliam Brtáň zo Stella centra". Myslím si, že toto riešenie by ušetrilo veľmi veľa miesta na parkovanie napr. na Nábrežnej, kde sa doslova plytvá miestom okolo stromov napriek tomu, že autá by sa tam zmestili (roky to tak bolo). Prečo mesto nepostupuje v zmysle vyhlášky a súčasne v najlepšom záujme obyvateľov? Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:

Niektoré parkovacie zóny sú označené jednotlivými boxami, niektoré sú označované prerušovanou modrou čiarou - parkovacím pruhom. Pri jednotlivých pozdĺžnych boxoch je minimálna šírka parkovacieho miesta 2 m - takto to umožňuje STN 73 6056, ale pri parkovacom páse (označenom prerušovanou čiarou) je to 2,25 m + 0,25 m čiara, čiže spolu 2,5 m - takéto označenie umožňuje STN 73 6110. Vyhláška umožňuje obe značenia. Tam, kde to šírkové pomery komunikácie umožňujú, bol teda použitý parkovací pás. Tam, kde sú šírkové pomery stiesnenejšie, sú použité jednotlivé parkovacie boxy.

Otázka od: Vlado, 16.08.2017
Re.: Marta 11.8. Prosím Vás o jasnú odpoveď, mesto oznámilo rozkopávku pri obchodnej Akadémii do 21.8., p.Pavlíková zo ŽSR píše o konci augusta! Kto si z nás robí bláznov?
Odpoveď:

Miloš Minarech, útvar dopravy:

Rozkopávkové povolenie bolo vydané do 22. 8. 2017. AK by došlo k zmene termínu, informovali by sme širokú verejnosť. Aktuálne ale stále platí termín do 22. 8. 2017.

Otázka od: jozef sjekel, 15.08.2017
Dobrý deň. Na Električnej ulici od svetelnej križovatky po stavbu nového kostola je na ľavej strane v smere do mesta otrasný, neudržiavaný chodník ako taký. Nedalo by sa to prerobiť na veľmi bezpečný chodník pre cyklistov ako takých?? Je to pomerne veľmi blízko centra a celkom slušne by sa zvýšila bezpečnosť cyklistov ako taká. Budete sa aj touto myšlienkou zaoberať? Toto riešenie možné, samozrejme, je a finančne nie je vôbec náročné.
Odpoveď:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:

Bolo by to možné, no sú v meste oveľa frekventovanejšie chodníky, ktoré potrebujú opravu urgentnejšie.

Otázka od: Kříž Ján, 15.08.2017
Pekný deň, som "zástupca vlastníkov bytov", Legionárska 655, viete mi povedať, kedy a ako ste ma "informovali" o zámere vytvorenia parkovacích miest - Dl. Hony - ZŠ -byt. dom Legion. 655? A ďaľšia otázka, deti budú z "parkovísk" behať do školy cez cestu, ako píšete, frekventovanú, teda ako že to zvýšite bezpečnosť?!
Odpoveď:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:

V marci 2017 - podľa záznamov z kalendára pravdepodobne 7. 3.  2017 o 10:15 h - bolo na žiadosť obyvateľov zvolané stretnutie, kde boli prerokované návrhy ohľadne parkovania. Uskutočnilo sa na ceste medzi domami Legionárska 655 a Beckovská 5-23. Zúčastnili sa ho zástupcovia oboch bytoviek a aj zástupcovia mesta - p. Marčeková a ja. Zástupcovia obyvateľov nás žiadali o vybudovanie parkovacích miest medzi bývalým ihriskom Opávia a cestou. Zástupcovia mesta zase informovali o pláne vybudovať parkovacie miesta medzi cestou a chodníkom na ulici Dlhé Hony oproti škole, ktoré by slúžilo obyvateľom a aj rodičom, ktorí privážajú deti do školy. Taktiež sme zástupcov obyvateľov konkrétnych obytných domov informovali o začatí úpravy parkoviska za Perlou. Deti budú prechádzať cez cestu tak, ako doteraz, cez jeden z dvoch priechodov pre chodcov, ktoré sú situované takmer priamo pred vchodom do školy a na ich bezpečnosť budú dohliadať i mestskí policajti.

Otázka od: Viliam, 15.08.2017
Dobrý deň, na Sihoti aj na ulici M.Turkovej realizuje firma Reprogas rekonštrukciu rozvodov plynu. Kontroluje mesto práce, ktoré táto firma realizuje? Veď všetko je tu rozkopané, po daždi je tu kopec blata, po zasypaní výkopov je dočasná úprava katastrofálna a je otázkou času kedy sa tu niekto zraní. Žiadam o zlepšenie dohľadu a o vykonanie aspoň akej takej nápravy. Viem, že momentálne žijeme na stavbe, ale musí to mať hlavu a pätu. To som ani nespomenul, že doprava na týchto miestach je úplne nanič.
Odpoveď:

Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:

O stanovisko k tejto veci sme požiadali zhotoviteľa prác. Ide o stavbu, kde stavebný dozor ma dohliadať na čistotu a správnosť dodržania podmienok tak, ako sa píše v rozhodnutí  Mesta Trenčín. Ich odpoveď zverejníme tu.

Otázka od: Sadecký Pavol, 15.08.2017
Dobrý deň, chcem sa Vás spýtať, prečo označujete parkovacie zóny s pozdľžnym státím jednotlivými boxami, keď v iných mestách Európy sú vyznačované súvislou modrou čiarou?
Odpoveď:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:

Súvislú čiaru naša vyhláška neumožňuje. Niektoré parkovacie zóny sú označené jednotlivými boxami, niektoré sú označované prerušovanou modrou čiarou. Pri jednotlivých pozdĺžnych boxoch je minimálna šírka parkovacieho miesta 2 m - takto to umožňuje STN 73 6056, ale pri parkovacom páse (označenom prerušovanou čiarou) je to 2,25 m + 0,25 m čiara, čiže spolu 2,5 m - takéto označenie umožňuje STN 73 6110. Tam, kde to šírkové pomery komunikácie umožňujú, bol teda použitý parkovací pás. Tam, kde sú šírkové pomery stiesnenejšie, sú použité jednotlivé parkovacie boxy. Kým v zahraničí sa v minulosti počítalo s parkovaním pri okrajoch ciest, u nás tomu tak zväčša nebolo, a preto máme cesty užšie a väčšinou neumožňujú vyznačenie parkovacieho pásu.

Otázka od: Andrej R., 15.08.2017
Dobrý deň, chcem sa spýtať: kto navrhol nový ostrovček na výjazde z parkoviska Palackého? To nevidel, že bráni vo výjazde vľavo? Ak bolo zámerom blokovať premávku, tak potom sa ospravedlňujem, ako prekážka dopravy je to vynikajúce.
Odpoveď:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru dopravy:

Pri výjazde vľavo z Palackého ulice vozidlá zastavovali tak, že časť komunikácie vodičovi zakrýval postranný stĺpik konštrukcie automobilu (medzi predným a bočným sklom), vďaka čomu tu došlo za posledné roky k niekoľkým naozaj vážnym dopravným nehodám. Mestská polícia aj svojimi kamerami zaznamenala niekoľko z nich, pričom scenár bol vždy rovnaký: vozidlo vychádzajúce z Palackého ulice pri prudkej akcelerácii do križovatky nedalo prednosť chodcom na priechode alebo cyklistom idúcim po hlavnej ceste - následky komentovať radšej nebudem, ale pohľad to bol naozaj desivý. Preto sa v minulom roku odsunul priechod pre chodcov do bezpečnejšej polohy. Toto opatrenie však nebolo postačujúce a v tomto roku došlo opäť  k stretom cyklistov s vozidlami vychádzajúcimi z Palackého ulice. Preto sme pristúpili k umiestneniu stredového ostrovčeka, ktorý vodiča núti spomaliť a vozidlo natočiť tak, aby celý priestor križovatky videl cez svoje predné (v smere k Prioru) alebo bočné sklo (v smere na Hasičskú). Situáciu budeme naďalej monitorovať aj prostredníctvom kamier mestskej polície.
Nie sme si vedomí, že by bránilo výjazdu - šírka jazdného pruhu vľavo (resp. rovno) je 4,5 m, vpravo 5 m. Pre porovnanie, šírka jazdného pruhu na diaľnici je 3,75 m.

 

Otázka od: Matus, 15.08.2017
Dobry den, chcel by som sa opytat, ci by nebolo mozne na letnom kupalisku osadit aspon malinku smykalku do detskeho bazena. V minulosti takato smykalka bola, no teraz sa uz len deti mozu pozerat ako "dospelaci" santia na toboganoch, kam ich, zial, zobrat nemozem (nechcem). Dakujem za odpoved
Odpoveď:

Róbert Buchel, Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.:

Áno, do budúcej sezóny uvažujeme nad šmýkačkou v detskom bazéne.

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín