Mesto Trenčín - odkaz na hlavnú stránku [Klávesová skratka Alt + H]
EnglishDeutsch
Mesto z hradu

Programy a termíny zasadnutí MsZ v roku 2002

28.11.2002

Návrh na menovanie riaditeľa Materskej školy na Soblahovskej ulici v Trenčíne
Návrh na menovanie riaditeľa Školského klubu na Ul. L. Novomeského v Trenčíne
Predkladá: Ing. Jozef Žiška primátor mesta
Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavný kontrolór mesta Majetkové prevody
Predkladá: JUDr. Ľudmila Štefániková
prednostka MsÚ
Návrh novelizácie VZN č. 1/2003 o určovaní a vyberaní dane z nehnuteľnosti
na území mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR
Návrh novelizácie VZN č. 2/2003 o miestnych poplatkoch
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR
Návrh novelizácie VZN č. 3/2002 O podmienkach držania psov v meste Trenčín
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR
Návrh na zvýšenie nepeňažného vkladu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín na úseku odovodov a kanalizácií do a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR
Návrh na určenie výšky nájomného v obytnom dome na ul. Kasárenská v Trenčíne
Predkladá: MUDr. Pavol Sedláček
člen MsR
Vstup do združenia pre financovanie stavby „Sociálne byty ul. Kasárenská objekt SO-04 Vzdušná NN prípojka, objekt SO-05 elektrická káblová prípojka NN“
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR
Návrh Organizačného poriadku m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za III. štvrťrok 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR
Návrh rozpočtu mesta Trenčín na rok 2003
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR
Správa o výsledkoch zahraničných pracovných ciest za III. štvrťrok 2002 – II. časť
Predkladá: JUDr. Ľudmila Štefániková
prednostka
Návrh na preplatenie dovolenky primátorovi mesta
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR

24.10.2002

Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavný kontrolór mesta
Majetkové prevody
Predkladá: JUDr. Ľudmila Štefániková
prednostka MsÚ
Použitie finančných prostriedkov z kompenzácie miest a obcí na vybudované plynárenské zariadenia, ktoré boli bez náhrady prevedené do vlastníctva štátu
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR
Návrh novelizácie VZN č. 7/1998 Trhový poriadok pre trhovisko č. 1 pri NS Družba
Predkladá: Ing. Dušan Lobotka
člen MsR
Návrh VZN č. 1/2003 o dani z nehnuteľnosti
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR
Návrh VZN č. 2/2003 o miestnych poplatkoch
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR
Návrh VZN č. 3/2002 O podmienkach držania psov v meste Trenčín
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR
Návrh novelizácie VZN č. 2/2001 o mestskej polícii
Predkladá: Ing. Dušan Lobotka
člen MsR
Návrh Štatútu m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora
Návrh na zriadenie Mestskej školskej rady v Trenčíne
Predkladá: Ing. Katarína Hegerová
člen MsR
Návrh novelizácie Štatútu m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín
A.Návrh Organizačného poriadku m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora
Návrh na menovanie kandidáta za riaditeľa Základnej školy na Ul.
Kubranská v Trenčíne
A.Návrh na schválenie platu riaditeľa Základnej školy na Ul. Kubranská v Trenčíne
B.Návrh na schválenie platu riaditeľky Základnej školy, Ul. 1. mája 9 v Trenčíne
Predkladá: Ing. Jozef Žiška
primátor
Informatívna správa o realizácii investičných akcií
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR
Register stavieb mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR
Je potrebné priniesť si materiál č. 16 zo zasadnutia MsZ dňa 22.8.2002
Plán technického zhodnotenia na úseku tepelného hospodárstva a bytového a domového fondu na rok 2003
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR
Rozpočet mesta Trenčín na rok 2003 – 1. čítanie
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR
Správa o výsledkoch zahraničných pracovných ciest za III. štvrťrok 2002
Predkladá: JUDr. Ľudmila Štefániková
prednostka
Návrh riešenia petície občanov za uchovanie zelene v lokalite Pod Sokolicami
Predkladá: JUDr. Ľudmila Štefániková
prednostka
Je potrebné priniesť si materiál č. 26 zo zasadnutia MsZ dňa 22.8.2002
Návrh na riešenie petície obyvateľov m.č. JUH proti začatiu výstavby akcie
„Statická doprava Juh, Trenčín“
Predkladá: JUDr. Ľudmila Štefániková
prednostka
Návrh na úpravu platov riaditeľov mestských organizácií
Predkladá: Ing. Jozef Žiška
primátor
Interpelácie poslancov MsZ

22.8.2002

Návrh na vyhlásenie náhradníka na uvožnený mandát poslanca Mestského zastupitežstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Jozef Žiška
primátor
Menovanie riaditeža m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Jozef Žiška
primátor 
Návrh na určenie platu riaditeža m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Jozef Žiška
primátor 
Návrh organizačnej štruktúry m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora
Informatívna správa o plnení uznesení MsZ v Trenčíne
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavný kontrolór mesta 
Majetkové prevody
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka MsÚ
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za I. polrok 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR 
Návrh na zmenu garancie dlhodobého úveru vo výške 20 mil. Sk od PKB, a.s. Žilina
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR 
Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Terminál Trenčianska Teplá, a.s. od spoločnosti PVT, a.s. Bratislava - v konkurze
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR 
Zmena plánu technického zhodnotenia na úseku tepelného hospodárstva
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR 
Vstup Mesta Trenčín do združenia s fi ADOZ, s.r.o. za účelom výstavby IS pre výstavbu 15 b.j. v lokalite Noviny
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR 
Návrh VZN o určení školských obvodov v meste Trenčín
Predkladá: Ing. Katarína Hegerová
člen MsR
Návrh novelizácie VZN č. 4/1998 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín
Predkladá: MUDr. Pavol Sedláček
člen MsR 
Návrh na posun hraníc zastaveného územia mesta
Predkladá: Ing. Dušan Bezák
člen MsR
Informácia o návrhu zadania územného plánu centrálnej mestskej zóny
Predkladá: Ing. Dušan Bezák
člen MsR
Informácia o stave projektových príprav - II. etapa rozšírenia mestského cintorína Trenčín - JUH
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR 
Register stavieb mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR 
Informatívna správa o realizácii investičných akcií
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR 
Návrh výšky nákladov do fondu opráv a údržby za ochranné stavby CO vo vlastníctve Mesta Trenčín v domoch v správe spoločenstiev vlastníkov bytov
Predkladá: MUDr. Pavol Sedláček
člen MsR 
Postup prechodu kompetencií z orgánov školskej správy na obce v školstve a návrh začlenenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity na m.r.o. "Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o." - oprava uznesenia MsZ č. 113 z 27.6.2002
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka 
Návrh na schválenie platu pre riaditežku ZŠ na Ul. 1. mája 9 v Trenčíne
Predkladá: Ing. Jozef Žiška
primátor 
Informatívna správa o výročných správach, o výsledkoch hospodárenia spoločností, resp. správach o ročnej účtovnej závierke, overenej audítorom, po ich prerokovaní vo valnom zhromaždení spoločností, v ktorých má mesto Trenčín účasť k 31.12.2001
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka 
Informatívna správa o rokovaniach orgánov jednotlivých akciových spoločností v I. polroku 2002, v ktorých má Mesto Trenčín účasť
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka 
Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za I. polrok 2002
Predkladá: Ing. Jaroslav Siebert
zástupca náčelníka MsP
Preventívno - výchovná činnosť v boji proti kriminalite a inej protispoločenskej činnosti - Bezpečné mesto Trenčín
Predkladá: Ing. Jaroslav Siebert
zástupca náčelníka MsP
Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2002
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavný kontrolór 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za II. polrok 2002
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavný kontrolór 
Správa o výsledkoch zahraničných pracovných ciest za II. štvrťrok 2002
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka 
Návrh riešenie petície občanov za uchovanie zelene v lokalite Pod Sokolicami
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka 
Návrh na úpravu platu primátora mesta
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR 
Interpelácie poslancov MsZ 

27.6.2002

Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavný kontrolór mesta 
Interpelácie 
Návrh na menovanie náčelníka MsP v Trenčíne
Predkladá: Ing. Jozef Žiška
primátor mesta 
Majetkové prevody
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka MsÚ
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Trenčín za I. štvrťrok 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR 
Zosúladenie funkčnej a ekonomickej klasifikácie rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002 s metodickým materiálom Daňového úradu v Trenčíne -
orientačné začlenenie výdavkov do funkčnej klasifikácie v roku 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR 
Návrh Rokovacieho poriadku MsZ v Trenčíne
Predkladá: Ing. Dušan Lobotka
člen MsR 
Návrh na zriadenie m.r.o. "Školské zariadenia"
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov MsZ pre vožby do orgánov samosprávy obcí v roku 2002
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka 
Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Trenčíne
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka 
Návrh na zriadenie súkromnej materskej škôlky na Javorovej ulici č. 19 v Trenčíne
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka 
Informácia o vyhodnotení zmlúv uzatvorených s obchodnými spoločnosťami, ktoré majú osobitné postavenie vo vzťahu k majetku mesta
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka 
Informatívna správa o realizácii investičných akcií
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR
Návrh na zvolenie kandidátov za prísediacich Krajského súdu v Trenčíne
Predkladá: Ing. Dušan Lobotka
člen MsR
Návrh na zvolenie kandidátov za prísediacich Okresného súdu v Trenčíne
Predkladá: Ing. Dušan Lobotka
člen MsR
Správa o výsledkoch zahraničných pracovných ciest
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka
Návrh na odmeny riaditežom mestských organizácií za rok 2001
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora 

30.4.2002

Návrh na vyhlásenie náhradníka na uvožnený mandát poslanca Mestského zastupitežstva v Trenčíne
Predkladá: Ing. Jozef Žiška
primátor

Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavný kontrolór mesta 

Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupitežstva v Trenčíne za obdobie január 1999 -
december 2001
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavná kontrolórka mesta

Interpelácie poslancov 

Majetkové prevody
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka MsÚ

Návrh na zmenu názvu katastrálneho územia Trenčianske Biskupice na Biskupice
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka

Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2001
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín v správe mestských organizácií
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR

Novelizácia Štatútu mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Dušan Lobotka
člen MsR

Novelizácia Organizačného poriadku Mestského úradu v Trenčíne
Predkladá: Ing. Dušan Lobotka
člen MsR

Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Dušan Lobotka
člen MsR

Návrh Štatútu a Organizačného poriadku TKPA m.p.o.
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora

Návrh Štatútu a Organizačného poriadku MHT m.p.o.
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora

Informácia o zabezpečení úkonov smerujúcich k usporiadaniu pohžadávok, záväzkov a ďalších vzťahov súvisiacich s ukončením činnosti m.p.o. MsKS  zrušenej k 31.12.2001
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora

Návrh na menovanie náčelníka MsP v Trenčíne
Predkladá: Ing. Jozef Žiška
primátor

Informatívna správa o realizácii investičných akcií
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR

Informatívna správa o prechode kompetencií zo štátnej správy na samosprávu
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka

Komplexná informácia o doriešení pohžadávok mesta Trenčín
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka

Návrh zmeny členov - odborníkov z radov občanov komisie dopravy, investícií a ŽP MsZ v Trenčíne
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora

Správa o výsledkoch zahraničných pracovných ciest
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka

Návrh na úpravu platov primátora, zástupcu primátora, hlavného kontrolóra
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR

Návrh na úpravu platov riaditežov m.o.
Predkladá: Ing. Jozef Žiška
primátor

21.2.2002

Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení MsZ
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavný kontrolór mesta 

Interpelácie poslancov 

Majetkové prevody
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka MsÚ

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR

Návrh vybraných kultúrnych a spoločenských podujatí financovaných Mestom Trenčín na rok 2002
Predkladá: Ing. Katarína Hegerová
člen MsR

Úhrada nákladov spojených s prevodom vlastníctva bytov, samostatných pozemkov a garáží firme
TEBYS, s.r.o. v roku 2002
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR

Návrh novelizácie VZN Mesta Trenčín č. 4/1999 o verejných, kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatiach
Predkladá: Ing. Katarína Hegerová
člen MsR

Príloha č. 3 k VZN č. 4/2001 o odpadoch
Predkladá: Ing. Branislav Celler
člen MsR 

A. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny m.p.o. Trenčianska kultúrna a programová agentúra
B. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny m.r.o. Sociálne služby
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora 

Návrh Štatútu m.r.o. Sociálne služby
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora

Návrh Organizačného poriadku m.r.o. Sociálne služby
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora 

Reštrukturalizácia úverového portfólia Mesta Trenčín
Predkladá: Ing. Miroslav Maxon
člen MsR

Vyhodnotenie plnenia zmluvných podmienok so spol. s r.o. Slovakia okolo sveta
Predkladá: JUDr. źudmila Štefániková
prednostka MsÚ

Správa o činnosti MsP v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2001
Predkladá: Ing. Dušan Lobotka
člen MsR

Návrh na platy riaditežom mestských organizácií
Predkladá: Ing. Jozef Žiška
primátor mesta 

Návrh na menovanie náčelníka MsP v Trenčíne
Predkladá: Ing. Jozef Žiška
primátor mesta 

Návrh na zvolenie kandidátov za prísediacich Okresného súdu v Trenčíne
Predkladá: Ing. Dušan Lobotka
člen MsR

Návrh na zmenu delegovaných zástupcov MsZ v Trenčíne v školských radách
Predkladá: Ing. Miloš Mažár
zástupca primátora 

Informatívna správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2001
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavná kontrolórka mesta 

informatívna správa o stave a úrovni vybavovania sťažností za rok 2001
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavná kontrolórka mesta 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2002
Predkladá: Ing. Gabriela Gajarská
hlavná kontrolórka mesta 

Za obsahovú prípravu tejto stránky zodpovedá: MsÚ Trenčín